Forelæsninger over den norske Retshistorie

Fra Wikikilden
Indhold.
Første Afsnit. Retskilderne.
§ 1. Indledning Side 1.
2. Lovenes Tilblivelse
3. Tidsrummet før Olaf den Hellige. Eidsivatingsloven. Enekongedømmet. Odelens Tilegnelse og Tilbagegivelse. Gulatings- og Frostatingslovene 6.
4. Olaf den Hellige og hans Efterfølgere 9.
5. Kjøbstadretten 14.
6. Borgerkrigene. Kamp mellem Kongedømmet og Kirken. Lagmænd og Sysselmænd 15.
7. Haakon Haakonssøns Regjering 22.
8. Oversigt over de bevarede Retskilder 25.
9. Magnus Lagabøters Lovgivning 30.
10. Erkebiskop Jons og Biskop Arnes Kristenretter 35.
Tillæg: De ældre islandske Love 38.
11. Retterbødernes Tid. Fra Magnus Lagabøter til Kalmarunionen 40.
12. Unionstiden 44.
13. Norge under dansk Styrelse. Reformationen. Herredags-Recesser. Søret, Gaardsret m. m. 48.
14. Kristian den fjerdes norske Lov og Kirkeordinans 52.
15. Kristian den fjerdes øvrige Lovgivning. Den lille og den store Reces 56.
16. Lovgivningen efter Kristian den fjerdes Død. Kristian den femtes danske og norske Lovbøger 61.
Andet Afsnit. De personretlige Forhold.
17. Trællenes Retsstilling Side 65.
18. Fortsættelse: Frigivelse. Frelsesøl. Tyrmsel 72.
19. Den personlige Ret 77.
20. Fortsættelse: Ættens Ret. Mandeboden 85.
21. Ægteskabet 92.
22. Fortsættelse: Ægteskabets Retsvirkninger 110.
23. Fortsættelse: Ægteskabets Opløsning 126.
§ 24. Forældre og Børn Side 129.
« 25. Værgemaal. Fattiges Forsørgelse 135.
« 26. Arveretten 143.
« 27. Fortsættelse: Ætledning. Testamenter og Gaver 152.
« 28. Odelsretten 163.
Tredje Afsnit. De formueretlige Forhold.
§ 29. Obligatorisk og tinglig Ret Side 181.
« 30. Fast Gods og Løsøre. Levende og dødt Gods. Penge 186.
« 31. Formerne for Retshandlers Stiftelse 189.
« 32. Ansvarligheden. Vilfarelse. Vanhjemmel 199.
« 33. Ejendomsretten og dens Begrænsninger. Sameje. Frugter 205.
« 34. Grundejendom. Naboforhold. Gjerder. Veje 210.
« 35. Jordfællesskabet 218.
« 36. Skovvæsen. Sagbrug. Bergværksdrift 227.
« 37. Kronens og Kirkens Gods. Almenninger. Ødegaarde. Privilegier. Servituter 236.
« 38. Jagt og Fiskeri 259.
« 39. Bemægtigelse: Hittegods, jordgravet Gods, Vrag. – Hævd 270.
« 40. Kjøb og Salg. Bytte. Gave. Fledføring 280.
« 41. Jordleje 285.
« 42. Bygselforholdets videre Udvikling. Livsfæste 296.
« 43. Husleje. Leje af Kreaturer. Fulgumaal. Depositum. Laan. Arbejdsleje. Fuldmagt 309.
« 44. Gjæld og Gjælds-Inddrivelse 320.
« 45. Borgen. Pant, Forsalemaal 327.
Fjerde Afsnit. Forbrydelse og Straf.
§ 46. Straffens Betydning og Forhold til Hævnen Side 1.
« 47. Fredløsheden 8.
« 48. Boden 17.
« 49. Strafferettens følgende Udvikling. Livs-, Legems- og Æresstraffe 27.
« 50. Tilregneligheden. Vaade, Vanvid. Ungdom, Kjøn. Skade, forvoldt af Trælle og af Dyr 38.
« 51. Fortsættelse. Formildende og skjærpende Omstændigheder. Nødstilstand, Selvforsvar, Hævn paa Stedet Retorsion 47.
« 52. Forsøg og Delagtighed. Paatale og Præskription 55.
« 53. Forbrydelser mod Person. Drab og Mord 65.
« 54. Fortsættelse. Legemsfornærmelse. Voldtægt. Lejermaal 75.
« 55. Fortsættelse. Ærekrænkelser 88.
« 56. Forbrydelser mod Formuen 1, Tyveri; 2, Ran; 3, Bedrageri 96.
« 57. Fortsættelse. 4, Ødelæggelse og Beskadigelse og 5 ulovlig Brug af Andres Ting 113.
« 58. Offentlige Forbrydelser 130.
« 59. Kristendomsbrud 142.
Femte Afsnit. Rettergangen.
§ 60. Retsforfølgningens oprindelige Betydning og Grundsætninger Side 157.
« 61. Ting-Indretningen. a. Paa Landet 161.
« 62. Fortsættelse. b. I Kjøbstæderne 175.
« 63. Lagmands-Embedet 181.
« 64. Fortsættelse. Lagdømmernes Deling 189.
« 65. Lagmandens Dommervirksomhed. Flere Tingsessioner 194.
« 66. Kongen og hans Raad. Herredage. Overlagting i Oslo og Bergen 200.
« 67. Høiesteret og Overhofretten. De kongelige Befalingsmænd 208.
§ 68. Underdomstolenes sednere Udvikling. Sorenskrivere, Raadstueretter, Byting Side 213.
« 69. Almindelig Udsigt over den gamle Rettergang. Vitterlighed. Bevisbyrde 223.
« 70. Bevismidlerne: Vidnebeviset. Tilkaldte- og Erfaringsvidner. Vidnepligt. Præskription af Vidneførsel 228.
« 71. Fortsættelse: Vidnernes Egenskaber. Modvidner. Fremgangsmaaden ved Vidneførsel. Skriftlige Erklæringer 237.
« 72. Fortsættelse: Partsedens Stilling ligeoverfor Vidnebeviset 247.
« 73. Fortsættelse: Mededsmænd 252.
« 74. Fortsættelse: Fremgangsmaaden ved Edsaflæggelse. Ed af Sagsøgeren 262.
« 75. Fortsættelse: Tvekamp. Gudsdom. Nævninger. Granskning 271.
« 76. Fortsættelse: Indicier. Modbevis 281.
« 77. Rettergangsmaaden. 1. Sager angaaende Penge og Gods 293.
« 78. Fortsættelse: 2. Markeskjels-, Løsnings- og Forbuds-Sager. 3. Sager angaaende Arv, Værgemaal og Fattigforsørgelse 314.
« 79. Fortsættelse: 4. Strafsager 336.
« 80. Værneting. Stevning og Varsel. Retsferier 356.
« 81. Udeblivelse. Virkningen af Procesfejl 364.
« 82. Foreløbige Retsmidler 372.
« 83. Dommens Fuldbyrdelse. Endelighed 381.
« 84. Dommens Paaanke. Sagsomkostninger 389.
« 85. Rettergangsmaadens følgende Udvikling 399.
« 86. Fortsættelse: Skriftlighed. Sagførere 404.
« 87. Specialretter: Geistlige Domstole 412.
« 88. Fortsættelse: Gildestevne, Skibsstevne, Hirdstevne; Gaarderet; militære Domstole; Kammerretten; Bergamter; Birkejurisdiktion; Politidomstole 423.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.