Det norske Folks Historie/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norske Folks Historie

fremstillet

af

P. A. Munch.

„Ich werde suchen die Kritik der Geschichte nicht nach dunkeln Gefühlen, sondern forschend, auszuführen, nicht ihre Resultate, welche nur blinde Meinungen stiften, sondern die Untersuchungen selbst in ihrem ganzen Umfange vortragen“ – Niebuhr.

Fjerde Deel.

Andet Bind.

Christiania.

Chr. Tønsbergs Forlag.

Trykt hos H. Tønsberg.

1859.Syvende Afsnit. Det sejrende Kongedømme i jevnt tiltagende Vælde indtil Kongeættens Uddøen paa Sverdsiden og Foreningen med Sverige. (Fortsættelse).

65. Kong Erik Magnussøns Tronbestigelse og Kroning. Kirke- og Høvdinge-Møde i Bergen. 66. Kong Eriks Giftermaal og Tractat med Skotlands Konge. Dronning Margrete. 67. Fornyede Stridigheder mellem Erkebiskoppen og Høvdingerne. Erkebiskoppens Landflygtighed og Død. 68. Fortsættelse. Mag. Huguitio i Norge som pavelig Tiende-Collector. Jørund af Hamar bliver Erkebiskop. 69. Begivenheder paa Island. Den nye Lov vedtagen. Stridigheder mellem Geistligheden og de verdslige Herrer, fornemmelig om de forhen arvelige Kirker og deres Gods. 70. Kong Eriks Uvenskab med Danmark og Krig med de tydske Stæder. Fredsslutning med de sidste i Kalmar. Forhandlinger med England og Skotland. 71. Indre Forhold. Dronningens Myndighed og Alf Erlingssøns Indflydelse. Hertug Haakon overtager Hertugdømmets Bestyrelse. Forholdene ved Hoffet. 72. Forberedelser til en fornyet Feide med Danmark. Alf Erlingssøn bliver Jarl og sendes til England. Leding udbuden fra Island. Møde paa Gullbergseid. Den danske Kong Eriks Drab. 73. Indre Forhold i Landet. Dronningens Myndighed og hendes Død. Alf Jarls Fejde eller Opstand, Nederlag, Utlegd og Flugt. 74. De danske Kongemordere flygte til Norge og finde der Beskyttelse. Krigen udbryder mellem Norge og Danmark. 75. Forhandlinger med Skotland. Erkebiskop Jørund opripper Kirkestriden. Ravn Oddssøns og Biskop Arnes Tvist paa Island. Gaute af Tolgas Drab. 76. Kong Eriks første Krigstog til Danmark. 77. Forhandlinger med Erkebiskoppen. Den islandske Kirkesag paadømt. Erkebiskoppens Forlig med Kongen i Bergen. 78. Kongens andet Krigstog til Danmark. Hjelm og Hunehals befæstes. Alf Jarls Endeligt. 79. Forhandlinger med Skotland og England om Kongedatteren Jomfru Margretes Antagelse som Skotlands Dronning og hendes Giftermaal med den engelske Tronarving. Margretes Død og Eriks forgjeves Forsøg paa at arve hende. 80. Fortsatte Fiendtligheder med Danmark. Krigstoget i 1293, nye Forhandlinger med de tydske Stæder, det danske Tog til Halland og Elvesyssel i 1294, Erkebiskop Jens’s Fængsling, og Fyrsternes Sammenkomst i Kjøbenhavn. 81. De tydske Stæder faa udvidede Handelsfriheder. 82. Venskabelige Underhandlinger og Forbunds-Tractat med Frankrige. Mislykkede Forsøg paa at formæle Hertug Haakon med en fransk Fyrstinde. 83. Forhold og Tildragelser indenlands. Uroligheder i Hadafylke. Hertug Haakons Lovgivnings-Virksomhed. Anseede Mænd i Hertugdømmet. 84. Kong Eriks Lovgivnings- og Regjerings-Virksomhed. Bergens Tilvext. Oprettelse af Taverneshuse. Anseede Stormænd. Livet ved Kongens Hof. Opdagelsesrejser. 85. Begivenheder paa Island. Kirkestriden endt. 86. Erkebiskop Jørunds Stridigheder med sit Domcapitel og Underkastelse under Kronen som Jarl. 87. Stridigheder mellem Biskop Arne i Stavanger og hans Capitel, saavel som mellem de bergenske og osloske Chorsbrødre og Tiggermunkene. 88. Nye Underhandlinger med Danmark. Stilstanden fornyet ved Sammenkomst i Balgø. Hertug Haakon egter Euphemia af Arnstein. 89. Kong Erik Magnussøns Død. Hans Personlighed og Folkets Vilkaar under hans Regjering. 90. Hertug Haakon bliver Konge. Han hyldes og krones i Nidaros. Audun Hugleikssøn fængslet. 91. Den stavangerske Capitelsag paadømmes. Kong Haakons Tog til Danmark. Foreløbig Stilstand til Fænøkalv; aftalt Møde i Skjelfiskør. Treaarig Stilstand, sluttet i Halland. 92. Kongedatteren Ingebjørg Eriksdatter bortfestet til Jon Jarl paa Orknøerne. Den falske Margrete Eriksdatter. Hr. Audun Hugleikssøn bliver henrettet. 93. Heftig Gjæring paa Island. Kong Haakon hyldet, uden at han dog anseer sig bunden ved den ældre Overeenskomst. 94. Kong Haakons Bestræbelser for at hindre de udenlandske Handelsmænds Overgreb, saavel som for at oprette Orden og Rolighed indenlands. Indførelse af Pasvæsen. 95. Den stavangerske og den nidarosiske Capitelstrid ophøre. 96. Kongen faar Tronfølgen forandret til Bedste for sine Døttre. Forholdene i Sverige. Møde ved Solberge-Oos, Venskabsforbund mellem Kong Haakon og Sveakongen. Kongedatteren Ingebjørg bortfestet til den svenske Hertug Erik. 98. Uenighed mellem Kong Byrge i Sverige og hans Brødre.

Venskab mellem Kong Byrge og Danekongen. Hertugerne begive sig til Norge og finde venlig Modtagelse. Hertug Erik faar Kongehelle Slot. Fornyelse af Krigen med Danmark. Grev Jakob overdrager Nordre-Halland til Kong Haakon og denne igjen til Hertug Erik. Fredsmøde og Stilstands-Overeenskomst paa Søborg. Biskopsskifter og Provincialconcilium. 99. De svenske Hertuger fange Kong Byrge og sætte sig i Besiddelse af hans Rige. Danekongen ødelægger Hjelm og Kong Haakon gjør et Tog til Danmark uden dog at betragte Freden som brudt. Danekongens første Krigstog til Sverige for at befrie sin Svoger. 100. Hertugernes Krigsforberedelser. Kong Haakon beslutter sig til at erklære Stilstanden brudt. Forrædersk Forbund mellem Hertugerne og den danske Hertug Christopher. Hertug Valdemar hverver fremmede Soldater. Kong Haakon forstrækker Hertug Erik med Penge. Hertugernes Indbrud i Skaane og Fredsslutningen til Øyknaljung. Hertugernes underfundige Ferd mod Kong Byrge, dennes Løsladelse paa haarde Vilkaar og Flugt til Danmark. Kulde mellem Kong Haakon og Hertug Erik. 101. Kong Haakons Foranstaltninger til at svække det geistlige og verdslige Aristokrati og styrke den kongelige Myndighed. Oprettelsen af en kongelig Capell-Geistlighed. Afskaffelse af Jarle- og Lendermands-Verdigheden indenlands. Reduction af bortskjenkede Krongodser. 102. Underhandlinger mellem Norge og Danmark. Dansk Krigstog til Smaaland, og ny Stilstand til Berge. Kong Haakons Sammenkomst og aabenbare Brud med Hertug Erik. Foreløbig Freds- og Forbundstractat mellem Norge og Danmark. 103. Krig mellem Kong Haakon og Hertug Erik. Fredsslutning mellem Norge og Danmark i Kjøbenhavn. 104. Fortsat Fejde med Hertug Erik. Danekongens uheldige Tog til Sverige. Kong Haakons og Hertug Eriks Overeenskomst i Oslo. Fredscongres og almindelig Fredsslutning i Helsingborg. 105. Kong Haakon og Hertug Erik nærme sig atter hinanden. De svenske Hertuger egte de norske Kongedøtre. Endelig Fred i Helsingborg. 106. Kong Haakons mindre venskabelige Forhold til det engelske Hof efter Kong Edward den 1stes Død og gode Forstaaelse med Kong Robert (Bruce) i Skotland. Tractaten til Perth af 1266 fornyes og en særdeles Overeenskomst sluttes. 107. Yderligere Forhandlinger med de tydske Stæder. De tydske Vintersidderes Overmod i Bergen og Strid med Biskoppen. Forsøg paa at indskrænke Tydskernes Tiltag. 108. Kirkelige Begivenheder. Biskopsskifter. 109. Administrative Foranstaltninger og vigtigere Lovbestemmelser i Kong Haakons senere Regjeringstid. Hr. Bjarne Erlingssøns og andre anseede Stormænds Død. 110. Kong Haakons sidste Regjeringsaar. Kongesønnen Magnus’s Fødsel. De svenske Hertugers Drab. Krig med Sverige. Kong Haakons Død. 111. Tilbageblik paa det hele Tidsrum efter Tronkrigenes Ophør. Indgribende Forandringen Folkets Dannelsestrin. Literatur. Sprogforhold Side 1–671


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.