Det norske Folks Historie/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norske Folks Historie

fremstillet

af

P. A. Munch.

Anden Hovedafdeling. Unionsperioden.

Deyr fé
deyja frændr,
deyr sjálfr it sama;
ek veit einn
at aldri deyr:
dómr um dauðan hvern.

Hávamál.

Første Deel.

Christiania.

Chr. Tønsbergs Forlag.

H. Tønsbergs Bogtrykkeri.

1862.



1. Norges Stilling ved Haakon 5tes Død. Formynder-Regjeringen. 2. Forhandlinger med Sverige. Møde i Oslo. Foreningsact. 3. Magnus Erikssøn højtideligt hyldet som Konge baade i Sverige og Norge. 4. Begivenheder i Danmark. Kong Eriks Død. Christopher 2den bliver Konge. Kongesønnen Magnus Byrgessøns Henrettelse. Kong Byrges Død. 5. Biskop Audfinns Tvistigheder med Apostelkirkens Klerker. Forbudet mod Valfarter til den foregivne Margrete Eriksdatters Begravelsessted paa Nordnes. 6. Forhandlinger om Islendingernes Hyldings- og Troskabs-Eed. Biskops- og Høvdinge-Møde i Bergen. 7. Hertuginde Ingeborgs Anmasselser og Forbindelser med Knut Porse; Misfornøjelse herover. 8. Forbund mellem de forenede Riger og Henrik af Mecklenburg. Kongens Syster Euphemia bortfestet til Henriks Søn Albrecht. Hertugindens og Knut Porses Machinationer mod den danske Konge for at vinde Skaane m. m. 9. Hertugindens Indflydelse svekkes i Sverige ved Raadsherrernes Forening i Skara. Knut Porses uheldige Krig mod Danmark. 10. Norges Høvdinger følge de Svenskes Exempel og fratage Hertuginden hendes selvtagne Myndighed paa Rigsmødet i Oslo. Erling Vidkunnssøn bliver Rigsforstander. 11. Erling Vidkunnssøn Rigsforstander og Drottsete. Forandringer i Embedspersonalet. Biskopsskifter. 12. Hertuginden og hendes Tilhængeres Skjebne i Sverige, og hendes langvarige Ophold i Norge. 13. Ufred med Rusland, Grændsestridigheder og Fredsslutning i Novgorod. 14. Kirkelige Anliggender. Pavelige Sendebud skikkes til Norge. Halvdelen af Sexaarstienden tilstaaes Kongen til Krigshjelp. 15. Knut Porses og de øvrige danske Stormænds Opstand mod Kong Christopher og dennes Afsettelse. Valdemar af Jylland Konge i Danmark. Feide i Norge mellem Drottsetens Parti og de Misfornøjede. Forlig i Oslo. Knut Porse, Hertug af Halland, egter Hertuginde Ingeborg. Geistlighedens Opposition mod Drottseten. Paal Baardssøn Cantsler. 16. De pavelige Nunciers Virksomhed i Norden. 17. Heftig Tvist mellem Hoffet og Geistligheden, især Biskop Audfinn. 18. Uroligheder i Danmark. Christopher kommer tilbage og faar atter Kongedømmet. Knut Porses Død. 19. Formynderregjeringens Ophør. Kong Magnus tiltræder selv Regjeringen over begge Riger som fuldmyndig. 20. Kong Magnus’s Stilling som Unionskonge og de dermed forbundne Vanskeligheder. Han erhverver Skaane. 21. Erkebiskop Eilivs Død. Paal Baardssøn Erkebiskop. Erling Vidkunnssøns og Hafthorssønnernes Opstand. 22. Den pavelige Nuncius Petrus Gervasii i Norden. 23. Erkebiskop Paals Tilbagekomst. Provincialconcilium i Nidaroos. Regnskabet for Sexaarstienden afsluttet. 24. Kong Magnus’s Charakter. Hans Giftermaal med Blanche af Namur. 25. Kongens Syster Euphemia gift med Albrecht af Mecklenburg. Kongens Kroning i Sverige. Provincialconcilium i Tunsberg. 26. Høvdingemøde i Norge om Sommeren 1337. Foreløbig Overeenskomst mellem Kongen og Erkebiskopen. Ulf Saxessøn tagen til Naade. Kongen kronet i Oslo? 27. Kongens Ophold i Norge 1337–1338. Gjæringen tiltager blandt Stormændene. 28. Et Parti af Stormændene reiser sig atter mod Kongen. Dagthingning i Skara. Kongesønnen Erik født. 29. Høvdingernes Raadslagninger i Tunsberg. Kongen overdrager Erkebiskopen og Raadet at ordne flere Regjerings-Anliggender. Vest-Residensen flyttet til Vardberg. 30. Forhandlinger angaaende Mynten og andre Anliggender. Fred med Rusland. Haalogaland, Finmarken og Skatlandene legges til Kongens Fadebuur. 31. Kongesønnen Haakons Fødsel. Der arbeides paa at skille Rigerne fra hinanden igjen og give dem hver sin af Kongens Sønner til Konge. 32. Forholdet til de tydske Stæder og deres Kjøbmænd, især i Bergen. Voldsomheder i denne By. 33 Uroligheder og Feider over hele Norden efter Kong Valdemars Tiltrædelse til Kongedømmet i Danmark. Valdemar og de tydske Stæder skille sig fjendtligt lige overfor Kong Magnus. Hertuginde Ingeborg og de holstenske Grever. 34. Høvdingemøde i Vardberg. Kongesønnen Haakon udnævnes til Norges fremtidige Konge, og hans eldre Broder Erik udsees til Konge i Sverige. 35. Begivenheder paa Island og i de øvrige Bilande eller Skatlande. 36. Tildragelser, vedkommende den norske Kirke. 36. b. Folkets Vilkaar, Næringsveje, Levemaade, Seder. 37. Menigmands Kaar, Sysselmændenes Styrelse og Embedsmændenes Forhold. Exempler hentede fra originale Brevskaber. 38. Anseede Mend og Ætter. 39. Kongens Indtægter og deres Forringelse. Hans Bestræbelser for at raade Bod herpaa i begge Riger. Misfornøjelse derover. 40. Kongen bekjendtgjør at ville drage til Norge for at ordne Et og Andet og indsetter en Regjering under sin Fravarælse fra Sverige, uden at der dog for det første bliver noget af Reisen. 41. Kongens nye Løfter til den svenske Almue. Hans Besøg i Norge 1346. 42. Erkebiskop Paals Død. Arne Einarssøn sextende Erkebiskop. Pave Clemens’s fortsatte Reservationer af geistlige Embeders Indtægter. 43. Kongens Bestræbelser for at skasse Sverige en Felleslov. Regjeringsanliggenderne i Norge besørgede ved Cantsleren o. fl. Kongen forbereder et Krigstog til Rusland. Han besøger Norge om Sommeren 1347, har en Sammenkomst med de norske Høvdinger i Ljodhuus, gjør sit Testament. 44. Kongen opholder sig nogen Tid i Norge. Høvdingemøde i Oslo. Første Krigstog til Rusland. 45. Kong Magnus’s Besøg i Norge 1349. Hans Forhandlinger med Danekongen og dennes saavelsom Hertugs Albrechts falske Spil mod ham. 46. Kongens Tilbagekomst til Sverige. Den store Mande-Død. 47. Kongens Ophold i Bergen. Kongesønnen Haakon faar sin egen Hird. Hr. Orm Eysteinssøn udnævnes til Drottsete og Rigsforstander. 48. Kong Magnus’s andet uheldige Tog til Rusland. 49. Pavetienden m. m. indkræves i Norge og Sverige, og en ny Fireaarstiende paalægges. Johannes Guilaberti, pavelig Nuncius, bevilger Kongen et stort Laan, og Paven tilstaar ham Halvdelen af den nye Tiende. 50. Andre Tildragelser i den norske Kirke. 51. Indviklede Forhandlinger, maaskee om Skaane, med Kong Valdemar. Spendt Forhold og idelige Stilstande med de tydske Stæder. Overeenskomst mellem Kongen og de holstenske Grever. 52. Kongens fortsatte Bestræbelser for at ordne Kronindtægterne. Dronningens Morgengave omreguleres. Fortsatte Forhandlinger med Danekongen. 53. Kongens Yndling Benedict Algotssøn og dennes Fjende Erngisl Jarl paa Orknø. Forbindelser mellem norske og svenske Slegter. 54. Nye Opkrævninger af Pavetiende m. m. i Norden ved Johan Guilaberti. Kong Magnus kommer i Forlegenheder formedelst det af ham optagne Laan. 55. Haakon, Kong Magnus’s Søn, tiltræder Regjeringen og hyldes som Konge. Magnus beholder Tunsbergs Fehirdsle m. m. samt Island. 56. Begivenheder paa Island og i Skatlandene. 57. Kong Magnus’s Strid med sin Søn Erik. Uroligheder i Sverige. Kong Haakon trolovet med Kong Valdemars Datter Margrete. 58. Kong Haakons første Regjerings-Virksomhed i Norge. Hr. Orm Eysteinssøns Fald. Haakon overtager midlertidigt Bestyrelsen af Kong Magnus’s Besiddelser. 59. Johannes Guilaberti tredie Gang som pavelig Nuncius og Collector i Norden. Kong Magnus kræves for de laante Penge, settes i Bann, men faar Excommunicationen udsat. 60. Kong Valdemar erobrer Skaane, som Kong Magnus maa lade ham beholde. Forbittrelse herover i Sverige. 61. Kong Valdemar herjer Øland og Gotland og brandskatter Visby. Kongerne Magnus og Haakon forbinde sig med Hansestæderne imod ham. De svenske Raadsherrer bringe en Trolovelse til Veje mellem Haakon og Grev Henriks Syster. Stædernes uheldige Tog til Helsingborg. Kulde mellem Kongerne og Hansestæderne. 62. Tilnermelse mellem Kongerne Magnus og Haakon samt Danekongen. De forbinde sig med ham, og Haakon egter hans Datter Margrete. 63. Forbittrelse over Haakons Giftermaal. Et mægtigt Parti i Sverige overdrager Kongeverdigheden til Albrecht Albrechtssøn af Mecklenburg. 64. Krig om Sveriges Krone mellem Kongerne og Mecklenburgerne. Slag ved Gaata. Kong Magnus tages til Fange. 65. Kong Haakon fortsætter Krigen. Kong Valdemar tager Parti med ham. Meckenburgerne bringes i Knibe. Svigagtigt Fredsfordrag til Aalholm. 66. Hansestædernes fjendtlige Stemning med Norge og Danmark. Stor Coalition mellem dem, de jydske Herremænd, de holstenske Grever og Mecklenburgerne imod begge Riger. 67. Hansestædernes Krig med Danmark og Norge. Ufordeelagtige Fredsslutninger. 68. Fortsat Krig med Sverige. Fredsslutning ved Stockholm. Kong Magnus frigiven. Foreningen mellem Rigerne definitivt opløst. 69. Fortsatte Indkrævninger for det pavelige Kammer. Guido de Cruce Nuncius i Norden. Det store Laan for en stor Deel tilbagebetalt. 70. Tildragelser inden den norske Kirke under Krigsaarene. 71. Kongernes Reiser og forskjellige Opholdssteder. Deres Familieforhold. Dronningerne Blanche og Margrete. Anseede Embedsmænd. 72. Kong Haakons Regjeringsvirksomhed. 73. Folkets Kaar. Tildragelser i enkelte Dele af Landet. Stæderne. 74. Anseede Ætter og deres Medlemmer. 75. Begivenheder paa Orknøerne, Hjaltland og Island. 76. Videnskaber, Literatur og Kunst.…Side 1–934.




Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.