Det norske Folks Historie/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norſke Folks Hiſtorie

fremſtillet

af

P. A. Munch.

Anden Hovedafdeling. Unionsperioden.

Deyr fé
deyja frændr,
deyr sjálfr it sama;
ek veit einn
at aldri deyr:
dómr um dauðan hvern.

Hávamál.

Førſte Deel.

Chriſtiania.

Chr. Tønsbergs Forlag.

H. Tønsbergs Bogtrykkeri.

1862.1. Norges Stilling ved Haakon 5tes Død. Formynder-Regjeringen. 2. Forhandlinger med Sverige. Møde i Oslo. Foreningsact. 3. Magnus Eriksſøn højtideligt hyldet ſom Konge baade i Sverige og Norge. 4. Begivenheder i Danmark. Kong Eriks Død. Chriſtopher 2den bliver Konge. Kongeſønnen Magnus Byrgesſøns Henrettelſe. Kong Byrges Død. 5. Biſkop Audfinns Tviſtigheder med Apoſtelkirkens Klerker. Forbudet mod Valfarter til den foregivne Margrete Eriksdatters Begravelſesſted paa Nordnes. 6. Forhandlinger om Islendingernes Hyldings- og Troſkabs-Eed. Biſkops- og Høvdinge-Møde i Bergen. 7. Hertuginde Ingeborgs Anmasſelſer og Forbindelſer med Knut Porſe; Misfornøjelſe herover. 8. Forbund mellem de forenede Riger og Henrik af Mecklenburg. Kongens Syſter Euphemia bortfeſtet til Henriks Søn Albrecht. Hertugindens og Knut Porſes Machinationer mod den danſke Konge for at vinde Skaane m. m. 9. Hertugindens Indflydelſe ſvekkes i Sverige ved Raadsherrernes Forening i Skara. Knut Porſes uheldige Krig mod Danmark. 10. Norges Høvdinger følge de Svenſkes Exempel og fratage Hertuginden hendes ſelvtagne Myndighed paa Rigsmødet i Oslo. Erling Vidkunnsſøn bliver Rigsforſtander. 11. Erling Vidkunnsſøn Rigsforſtander og Drottſete. Forandringer i Embedsperſonalet. Biſkopsſkifter. 12. Hertuginden og hendes Tilhængeres Skjebne i Sverige, og hendes langvarige Ophold i Norge. 13. Ufred med Rusland, Grændſeſtridigheder og Fredsſlutning i Novgorod. 14. Kirkelige Anliggender. Pavelige Sendebud ſkikkes til Norge. Halvdelen af Sexaarstienden tilſtaaes Kongen til Krigshjelp. 15. Knut Porſes og de øvrige danſke Stormænds Opſtand mod Kong Chriſtopher og dennes Afſettelſe. Valdemar af Jylland Konge i Danmark. Feide i Norge mellem Drottſetens Parti og de Misfornøjede. Forlig i Oslo. Knut Porſe, Hertug af Halland, egter Hertuginde Ingeborg. Geiſtlighedens Oppoſition mod Drottſeten. Paal Baardsſøn Cantſler. 16. De pavelige Nunciers Virkſomhed i Norden. 17. Heftig Tviſt mellem Hoffet og Geiſtligheden, iſær Biſkop Audfinn. 18. Uroligheder i Danmark. Chriſtopher kommer tilbage og faar atter Kongedømmet. Knut Porſes Død. 19. Formynderregjeringens Ophør. Kong Magnus tiltræder ſelv Regjeringen over begge Riger ſom fuldmyndig. 20. Kong Magnus’s Stilling ſom Unionskonge og de dermed forbundne Vanſkeligheder. Han erhverver Skaane. 21. Erkebiſkop Eilivs Død. Paal Baardsſøn Erkebiſkop. Erling Vidkunnsſøns og Hafthorsſønnernes Opſtand. 22. Den pavelige Nuncius Petrus Gervaſii i Norden. 23. Erkebiſkop Paals Tilbagekomſt. Provincialconcilium i Nidaroos. Regnſkabet for Sexaarstienden afſluttet. 24. Kong Magnus’s Charakter. Hans Giftermaal med Blanche af Namur. 25. Kongens Syſter Euphemia gift med Albrecht af Mecklenburg. Kongens Kroning i Sverige. Provincialconcilium i Tunsberg. 26. Høvdingemøde i Norge om Sommeren 1337. Foreløbig Overeenskomſt mellem Kongen og Erkebiſkopen. Ulf Saxesſøn tagen til Naade. Kongen kronet i Oslo? 27. Kongens Ophold i Norge 1337—1338. Gjæringen tiltager blandt Stormændene. 28. Et Parti af Stormændene reiſer ſig atter mod Kongen. Dagthingning i Skara. Kongeſønnen Erik født. 29. Høvdingernes Raadſlagninger i Tunsberg. Kongen overdrager Erkebiſkopen og Raadet at ordne flere Regjerings-Anliggender. Veſt-Reſidenſen flyttet til Vardberg. 30. Forhandlinger angaaende Mynten og andre Anliggender. Fred med Rusland. Haalogaland, Finmarken og Skatlandene legges til Kongens Fadebuur. 31. Kongeſønnen Haakons Fødſel. Der arbeides paa at ſkille Rigerne fra hinanden igjen og give dem hver ſin af Kongens Sønner til Konge. 32. Forholdet til de tydſke Stæder og deres Kjøbmænd, iſær i Bergen. Voldſomheder i denne By. 33 Uroligheder og Feider over hele Norden efter Kong Valdemars Tiltrædelſe til Kongedømmet i Danmark. Valdemar og de tydſke Stæder ſkille ſig fjendtligt lige overfor Kong Magnus. Hertuginde Ingeborg og de holſtenſke Grever. 34. Høvdingemøde i Vardberg. Kongeſønnen Haakon udnævnes til Norges fremtidige Konge, og hans eldre Broder Erik udſees til Konge i Sverige. 35. Begivenheder paa Island og i de øvrige Bilande eller Skatlande. 36. Tildragelſer, vedkommende den norſke Kirke. 36. b. Folkets Vilkaar, Næringsveje, Levemaade, Seder. 37. Menigmands Kaar, Sysſelmændenes Styrelſe og Embedsmændenes Forhold. Exempler hentede fra originale Brevſkaber. 38. Anſeede Mend og Ætter. 39. Kongens Indtægter og deres Forringelſe. Hans Beſtræbelſer for at raade Bod herpaa i begge Riger. Misfornøjelſe derover. 40. Kongen bekjendtgjør at ville drage til Norge for at ordne Et og Andet og indſetter en Regjering under ſin Fravarælſe fra Sverige, uden at der dog for det førſte bliver noget af Reiſen. 41. Kongens nye Løfter til den ſvenſke Almue. Hans Beſøg i Norge 1346. 42. Erkebiſkop Paals Død. Arne Einarsſøn ſextende Erkebiſkop. Pave Clemens’s fortſatte Reſervationer af geiſtlige Embeders Indtægter. 43. Kongens Beſtræbelſer for at ſkaſſe Sverige en Felleslov. Regjeringsanliggenderne i Norge beſørgede ved Cantſleren o. fl. Kongen forbereder et Krigstog til Rusland. Han beſøger Norge om Sommeren 1347, har en Sammenkomſt med de norſke Høvdinger i Ljodhuus, gjør ſit Teſtament. 44. Kongen opholder ſig nogen Tid i Norge. Høvdingemøde i Oslo. Førſte Krigstog til Rusland. 45. Kong Magnus’s Beſøg i Norge 1349. Hans Forhandlinger med Danekongen og dennes ſaavelſom Hertugs Albrechts falſke Spil mod ham. 46. Kongens Tilbagekomſt til Sverige. Den ſtore Mande-Død. 47. Kongens Ophold i Bergen. Kongeſønnen Haakon faar ſin egen Hird. Hr. Orm Eyſteinsſøn udnævnes til Drottſete og Rigsforſtander. 48. Kong Magnus’s andet uheldige Tog til Rusland. 49. Pavetienden m. m. indkræves i Norge og Sverige, og en ny Fireaarstiende paalægges. Johannes Guilaberti, pavelig Nuncius, bevilger Kongen et ſtort Laan, og Paven tilſtaar ham Halvdelen af den nye Tiende. 50. Andre Tildragelſer i den norſke Kirke. 51. Indviklede Forhandlinger, maaſkee om Skaane, med Kong Valdemar. Spendt Forhold og idelige Stilſtande med de tydſke Stæder. Overeenskomſt mellem Kongen og de holſtenſke Grever. 52. Kongens fortſatte Beſtræbelſer for at ordne Kronindtægterne. Dronningens Morgengave omreguleres. Fortſatte Forhandlinger med Danekongen. 53. Kongens Yndling Benedict Algotsſøn og dennes Fjende Erngiſl Jarl paa Orknø. Forbindelſer mellem norſke og ſvenſke Slegter. 54. Nye Opkrævninger af Pavetiende m. m. i Norden ved Johan Guilaberti. Kong Magnus kommer i Forlegenheder formedelſt det af ham optagne Laan. 55. Haakon, Kong Magnus’s Søn, tiltræder Regjeringen og hyldes ſom Konge. Magnus beholder Tunsbergs Fehirdſle m. m. ſamt Island. 56. Begivenheder paa Island og i Skatlandene. 57. Kong Magnus’s Strid med ſin Søn Erik. Uroligheder i Sverige. Kong Haakon trolovet med Kong Valdemars Datter Margrete. 58. Kong Haakons førſte Regjerings-Virkſomhed i Norge. Hr. Orm Eyſteinsſøns Fald. Haakon overtager midlertidigt Beſtyrelſen af Kong Magnus’s Beſiddelſer. 59. Johannes Guilaberti tredie Gang ſom pavelig Nuncius og Collector i Norden. Kong Magnus kræves for de laante Penge, ſettes i Bann, men faar Excommunicationen udſat. 60. Kong Valdemar erobrer Skaane, ſom Kong Magnus maa lade ham beholde. Forbittrelſe herover i Sverige. 61. Kong Valdemar herjer Øland og Gotland og brandſkatter Visby. Kongerne Magnus og Haakon forbinde ſig med Hanſeſtæderne imod ham. De ſvenſke Raadsherrer bringe en Trolovelſe til Veje mellem Haakon og Grev Henriks Syſter. Stædernes uheldige Tog til Helſingborg. Kulde mellem Kongerne og Hanſeſtæderne. 62. Tilnermelſe mellem Kongerne Magnus og Haakon ſamt Danekongen. De forbinde ſig med ham, og Haakon egter hans Datter Margrete. 63. Forbittrelſe over Haakons Giftermaal. Et mægtigt Parti i Sverige overdrager Kongeverdigheden til Albrecht Albrechtsſøn af Mecklenburg. 64. Krig om Sveriges Krone mellem Kongerne og Mecklenburgerne. Slag ved Gaata. Kong Magnus tages til Fange. 65. Kong Haakon fortſætter Krigen. Kong Valdemar tager Parti med ham. Meckenburgerne bringes i Knibe. Svigagtigt Fredsfordrag til Aalholm. 66. Hanſeſtædernes fjendtlige Stemning med Norge og Danmark. Stor Coalition mellem dem, de jydſke Herremænd, de holſtenſke Grever og Mecklenburgerne imod begge Riger. 67. Hanſeſtædernes Krig med Danmark og Norge. Ufordeelagtige Fredsſlutninger. 68. Fortſat Krig med Sverige. Fredsſlutning ved Stockholm. Kong Magnus frigiven. Foreningen mellem Rigerne definitivt opløſt. 69. Fortſatte Indkrævninger for det pavelige Kammer. Guido de Cruce Nuncius i Norden. Det ſtore Laan for en ſtor Deel tilbagebetalt. 70. Tildragelſer inden den norſke Kirke under Krigsaarene. 71. Kongernes Reiſer og forſkjellige Opholdsſteder. Deres Familieforhold. Dronningerne Blanche og Margrete. Anſeede Embedsmænd. 72. Kong Haakons Regjeringsvirkſomhed. 73. Folkets Kaar. Tildragelſer i enkelte Dele af Landet. Stæderne. 74. Anſeede Ætter og deres Medlemmer. 75. Begivenheder paa Orknøerne, Hjaltland og Island. 76. Videnſkaber, Literatur og Kunſt.…Side 1—934.
PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.