Skiptvet herred 1814–1914

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Eck-Jansen & Nilsen (s. tittel-forord).
SKIPTVET HERRED


1814–1914BIDRAG TIL EN BYGDEBESKRIVELSE

AV

A. SKIPPERUD


1916
TRYKT HOS ECK-JANSEN & NILSEN, KRISTIANIA

Indhold.
Side
Almindelig beskrivelse
1
Herredets fortid
6
Administrative forhold
8
Folkemængden
11
Næringslivet
17
Husdyrholdet
25
Skogbruk
27
Landbrukets samvirke
28
Husflid
32
Industri
34
Fløtningsvæsen
35
Vamma kraftanlæg
41
Handel
48
Kommunikationer
49
Post
55
Telefon
58
Sundhetsvæsen m. v.
60
Fattigvæsen
63
Herredsstyret m. v.
66
Ordførere i Skiptvet
72
Lensmænd i Skiptvet
75
Kommuneutgifter
76
Skatydere, formue og indtægt
77
Skolevæsenet
78
Skiptvet folkeboksamling
82
Kirkelige, religiøse og moralske forhold
84
Prester i Skiptvet
90
De moralske forhold
95
Seder og skikker
96
Ungdomsarbeide og foreningsliv
110
Skiptvet sykepleie- og tuberkuloseforening
116
Litt om de enkelte gaarde
117


Forord.

Skiptvet herredsstyre bevilget 26de november 1912 et beløp til en fremstilling av bygdens utvikling i de sidste 100 aar. Til at besørge arbeidet utført valgtes medlem av utstillingskomiteen, Christen A. Hauger.

Christen A. Hauger avgik nogen tid derefter ved døden, og blev undertegnede senere av herredsstyret valgt som hans eftermand i komiteen og anmodet om at forestaa utførelsen av ovennævnte arbeide.

Paa grund av mangel paa tid og de fornødne forutsætninger til dette arbeide avslog jeg at overta det medmindre det lykkedes mig at faa en eller to medarbeidere. Omsider lykkedes dette, idet jeg efter gjentagne anmodninger fik bevæget d’herrer gaardbruker Chr. Christian­sen og lærer A. Huus til at bistaa mig ved utarbeidelsen av en frem­stilling som forutsat av herredsstyret. Hr. kirkesanger B. Berge har ogsaa paa anmodning ydet et betydelig bidrag til samme.

Mine medarbeidere og jeg gjør ikke fordring paa, eller venter nogen anerkjendelse for at ha levert noget framifraa arbeide. Dertil manglet vi alle som nævnt forutsætning og tildels lokalkjendskap. Vi har dog efter bedste evne søkt at løse vor opgave, – stykkevis at skildre bygdens fremgang og utvikling. Ved siden herav har vi forsøkt gjennem spredte træk at gi kjendskap til befolkningens liv og interesser i nævnte tidsrum.

De historiske data vedkommende enkelte gaarde m. v. har vi fra Riksarkivet og delvis de kommunale protokoller. Tabellerne, som gir boken dens største værd, er utarbeidet av Det statistiske Central­bureau. Omtrent samtlige fotografier er tat av vor amatørfotograf Hans J. Berg.

Til alle, som har ydet sin medvirkning til arbeidets utførelse, vil jeg uttale min bedste tak.

Jeg tør haabe, at boken vil bli mottat med overbærenhet og velvilje, og at den dog, trods sine mangler og feil, vil bidra til at gi et indblik i vor bygds utvikling i det forløpne aarhundre.

Paa grund av forskjellige uheldig tilstøtende omstændigheter, som meget beklages, er utgivelsen av boken blit noget forsinket.

A. Skipperud


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.