Skiptvet herred 1814–1914/29

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Seder og skikker.

Naar man ser paa seder og skikker iblandt folk, vil en ved nærmere undersøkelse finde, at disse, som saa meget andet, forandrer sig ned igjennem tiderne. Seder og skikker her i Skiptvet, har saaledes i begyndelsen av de sidste hundredaar været noksaa forskjellige fra det, som nu er sed og skik i byg­den. I saa maate er det med Skiptvet som med andre steder.

Om det ikke altid er saa let at forklare aarsaken til for­andringerne, saa finder vi dog ofte forandringerne av enkelte skikker ganske naturlige. Dette er saaledes tilfælde med skikker, som er knyttet til arbeidsmaater f. eks. Det er saaledes let for­klarlig, at man indrettet sin arbeidstid i gamle dage anderledes end det nu er skik. Det skyldes saaledes ældre tiders mere tung­vindte arbeidsmaater og ufuldkomne redskaper, at arbeidet gik langsommere før end nu. Intet under, at man da var nødt til at utnytte tiden bedre. Det var derfor skik i de mest travle onne­tider at begynde arbeidet om morgenen kl. 4—5.

Og om vinteren var det ikke usedvanlig, at folk stod op for at begynde arbeide til samme tid. Særlig var kvinderne sterkt optat med arbeide om vinteren, idet de foruten det vanlige arbeide i huset og fjøset ogsaa skulde tilvirke alt det, som skulde brukes til klær for husets folk. Hadde mandspersonerne paa gaarden adskillig skogsarbeide i vintertiden, var de nødt til at gaa paa laaven kl. 4—5 om morgenen og treske ved lys, indtil dagen kom, saa man kunde dra til skogs. Ved den fremgangsmaate hadde man haap om at bli færdig med baade skogsarbeide og tresking i ret tid.

I vore dage har man tat maskinene til hjælp, hovrved arbei­det gaar fortere og lettere og den tiloversblevne tid kan anvendes til andre arbeider. Saaledes har vasking og i det hele arbeidet for at holde det rent og pent til enhver tid i huset blit tildelt en forholdsvis god del av kvindernes tid. I gamle dage maatte man ofte la sig nøie med mindre tid til det, som angik vasking o. l.

Men de satte da pris paa et velstelt og rent hus i den tid ogsaa. Gulvene skulde hvitskures til hver helg, og ikke mindst hver høitidshelg skulde det skinne av skuring og pudsing baade i træ og metal.


Jul.

Julehøitiden begyndte saa smaat lillejulaften og varte til og med nytaarsdag. I ethvertfald var det „full søkn“ igjen efter „trettenhelgja“ om end julen strengt tat varte til tyvendedag.

Lillejulaften var sidste arbeidsdagen „framme“ paa gaarden for husmændene. De skulde ikke møte frem og arbeide igjen før over nytaar. Lillejulaften fik husmændene sit aarsopgjør, like­som de ogsaa skulde smake paa julekosten og julebrygget hos husbondsfolkene.

De møtte tidlig om morgenen, gjerne kl. 4—5, og hadde med julegaver som oftest bestod i et par limer, en ringe eller andre ting, de hadde arbeidet hjemme. De blev mottat med færdig frokost, som den dag skulde være mølje med dram.

Arbeidet var slut for husmændene ved middagstider. Det bestod for det meste i at hugge ved, men ellers skulde det ordnes i uthusene og stelles istand paa gaardspladsen til helgen. Under arbeidet skulde de ha brændevinsflasken med, og naar ret var, skulde husmændene ha drukket sig et godt humør indtil mid­dagstid.

Til middag samledes husmænd og gaardens husstand ved samme bord — selv om dette ikke var skik ellers i aaret. Mid­dagsmaten var helst suppemat.

Straks over middag holdtes aarsopgjør. Husmændene kon­trollerte regnskapet ved hjælp av „dagstikka“. Denne var en firkantet omtrent 12 m. lang træstav. Rundt midten gik et ind­snit, som inddelte staven i to halvdele. Paa „dagstikka“ blev tallet paa arbeidsdagene indridset. Dette gjorde husmanden ved slutten av hver uke, idet han ved et romertal angav antallet av dagene, han hadde arbeidet „framme“ i uken. Antallet av ar­beidsdage om vinteren blev indridset paa dagstikkens ene halvdel. Daglønnen var da 6 skilling. Paa dagstikkens anden halvdel blev antallet av arbeidsdage om sommeren indridset. Da var dagløn­nen 8 skilling. Dagstikke var i bruk opover til 60-aarene.

Efter at ha drukket kaffe skulde husmændene gaa hjem. Men da skulde hver ha med fra gaarden et stykke kjøt og flesk, desuten melk eller fløte og nogen lys.

Juleaften skulde man være færdig med arbeidet ved mid­dagstider. Da skulde fugleband være opsat paa laavebroen, like­som det ogsaa skulde være ophængt kornband i trærne ved husene.

Til middag var det suppemat. Ved 2—3-tiden skjøt man med pistoler for at holde trollkjærringer borte. Siden paa efter­middagen skulde man bade til jul.

Bare tjenestefolkene fik julegaver. Husmoren skulde gi tjenest­gutten et skjerf eller et par nye strømper, og tjenestejenten skulde hun gi et hodetørklæ i julegave.

Hjemmets julehøitid var henlagt til kjøkkenet. Her skulde hele husstanden spise i fællesskap ved det store langbord hver dag i julen til og med nytaarsdag.

Efter nytaarsdag spiste husbondsfolk og tjenerskap ved hvert sit bord, hvor den skik var i bruk.

Paa det dukede bord var anbragt mange, optil seks lys, hvorav de to var store og stod nærmest høisætet. De store lysene skulde brænde baade julekvelden og julenatten alt til den lyse morgen, og siden i helgen hver kveld og morgen til og med nytaarsdagskvelden. Indtil midten av forrige aarhundrede var det skik, at en av husets kvinder vaaket over lysene jule­natten.

Julebordet var ellers rikelig dækket med julemat. Særlig maa merkes „Kakerua“. Denne bestod av 13 kaker ordnet saa­ledes, at det blev dannet to kakestabler, med 6 kaker i hver. Stablerne stod tæt indtil hverandre med retning tvers over bordet. Den 13de kaken anbragtes øverst og var saa stor, at den dæk­ket begge stablene.

„Kakerua“ hadde sin plads paa den del av bordet, som var mellem høisætesbænken og de store lysene. Den maatte ikke røres før over nytaarsdag. Kakene var almindelige rugkaker.

Ved 9-tiden gik man tilbords. Husfarens plads var høisætet. Husmoren opvartet. Før maaltidet sang man en salme f. eks.: „I denne søte juletid“, hvorefter husfaren læste høit jule-evangeliet av bibelen.

Den vigtigste retten var ribbe, ellers spiste man kjøtkaker og pølse.

Øl blev omsendt i et 112 l. stort trækrus, hvorav enhver efter behag tømte i sit drikkekar — oftest en spilkum. Brænde­vinsflasker stod paa bordet, saa hvem som vilde kunde forsyne sig derav.

Som eftermat (dessert) bruktes risgrøt og melk. Maaltidet avsluttedes med salmesang.

Efterpaa skulde husfaren og husmoren tages i haanden og takkes for mat og ønskes glædelig jul. De besvarte julehilsenen ved at ønske glædelig jul igjen.

Husdyrene skulde ha bedre kost om julekvelden; hestene f. eks. fik havre.

Sidste gang dyrene blev røgtet om kvelden, blev det sagt til dem: „Et væl og trevst væl, ikvæll æ de julekvæll’n!“

Juledagsmorgenen var husmoren først oppe, gjerne kl. 5, for at lage istand frokosten. Naar denne var færdig, vækket hun tjenestefolkene eller dem, som maatte op og utføre de nødven­dige arbeider i fjøs og stald. Man gjorde sig færdig med arbei­det om morgenen i god tid for at faa anledning til at komme til kirke.

Ved kirken møtte militær av 5te og 6te batteri til kirke­parade. De stod opstillet i 2 geledder fra kirkegaardsporten, ett geled paa hver side av veien, som gaar fremover mot preste­gaarden. Da presten gik til kirken, blev han hilst paa militærvis, idet han passerte geleddene. Efter at presten var gaat ind, mar­sjerte de militære efter fløimændenes kommando ind i kirken. Ved ofringen juledag skulde de militære gaa først, derefter lens­manden og siden de andre.

Straks man var hjemkommen fra kirken, spiste man middag. Denne bestod av samme slags retter som om julekvelden. Ellers om juledagen skulde man holde sig hjemme. De andre dage i julen kunde man gaa paa besøk, eller man hadde ett og andet arbeide at utføre hjemme.

Nytaarsaften foregik omtrent som julekvelden. 13-aften (5te januar) brændte helligtrekongerslys til minde om de hellige tre konger.

I den senere tid har juleskikkene forandret sig ikke saa litet. Husmandsvæsenet er borte. Derfor er det ikke tale om nogen festlighet lillejuleaften som før i tiden.

Paa julebordet ser vi ikke mere til den omtalte kakerue. Lysene er forlængst fortrængt av lamper, som nu besørger belys­ningen.

Maten er dog for en del den samme slags, saaledes ribbe til julekvelden. Men en hel del retter har dog blit lavet efter bymæssige forskrifter. Drikkevarene har avtat ikke saa litet; saaledes er hjemmebrygget maltøl en sjeldenhet.

Julehefter til julelæsning blir det kjøpt en del av. En mængde julekort blir sendt og mottat med paaskrevet julehilsen.

Man kommer i vore dage sammen til større juletræfester, likesom de forskjellige lag og foreninger faar istand festlige sam­menkomster.


Ved høitiderne paaske og pinse
er det ikke noget særlig at merke med hensyn til de forberedel­ser,

man gjorde til disse. Det har dog været skik at skyte med pistoler paaske- og pinseaften i anledning høitiden. Denne skik

er nu avlagt.

Derimot gjorde man langt større forberedelser til St. Hans. Til St. Hans foretok man hovedrengjøring og pyntet med bjerke­løv inde i huset. St. Hans-aften samledes ungdommen etsteds ute i det frie til lek og dans og anden moro. Da brændte man store baal, og for rigtig at faa flammen i veiret satte man ild paa tomme tjæretønder. At brænde St. Hansbaal blev derfor almindelig kaldt at brænde „tjerukvartel“.

Det er fremdeles saa, at St. Hansdag holder sig som et slags festdag. De gamle skikker med at brænde St. Hansbaal og at ungdommen morer sig med lek og dans ute i det frie St. Hans-aften har gaat mere og mere av bruk. Som en erstatning for dette kommer man sammen paa basarer, som ofte blir avholdt ved St. Hanstider.


Barnedaab.

Naar guttebarn var til daaben, skulde det være to pikefaddere og to mandsfaddere, ved pikebarns daab en pikefadder og tre mandsfaddere. At løse hatten av barnet blev kaldt „aa halde paa“.

Før ofret fadderne ved barnedaab. Ved guttebarns daab gik man under ofringen i følgende orden: Først den ene pikefadderen, derpaa den som bar barnet, derefter den som „heldt paa“ og saa mandsfadderne.

Ved pikebarns daab gik konen, som bar barnet, foran, saa den piken som „heldt paa“ og derefter mandsfadderne. Man brukte ikke at gi gaver i „barsøl“ i gamle dage. Barselkonen maatte ikke efter sin nedkomst gaa i fremmed hus, før hun hadde været „atti kjerka“, d. v. s. at hun 6 uker efter hadde været til kirken en prækensøndag, hvor presten foran forretningen henvendte nogen ord til hende i sakristiet.


Bryllup.

Det var skik fremover til 60—70 aarene, at bryllup varte i 3 dage. Man holdt paa med festligheterne hver nat til kl. 4—5 om morgenen. De gjester, som var fra grannelaget, gik saa hjem for at hvile. De tilreisende gjester fik komme til ro i bryllups­gaarden, saa mange som kunde faa plads, og nogen blev med til grannegaarden. Men gjesterne samledes igjen i bryllupsgaarden den følgende dag for at spise middag og siden fortsætte med festligheterne. Brylluppet avsluttedes den tredje natten. Kjøkken­mesteren forestod tilstelningen, og han gik omkring og bad mundtlig gjesterne til bryllups.

Et musikkorps bestaaende av 3—4 stykker skulde spille under brylluppet. En blaaste klarinet og de andre spilte fioliner. De skulde spille kvelden før brylluppet, og bryllupsdagen skulde de spille forskjellige stykker om formiddagen, mens gjesterne samledes, og paa veien til og fra kirken skulde de spille ridende foran brudeparret; men først og fremst skulde de spille til dans i bryllups­gaarden.

Kvelden før brylluppet kaldtes fønnekvelden. De nærmeste granner sendte fønnene sine til bryllupsgaarden den kvelden. De, som bragte fønnene, var helst de jenter, som ikke fik anledning til at være med i brylluppet. Men fønnekvelden kunde de faa se brudefolkene, og de skulde trakteres av bryllupskosten, og de kunde faa danse utover til kl. 10—11 om kvelden. Morgenen efter blev bruden pyntet. Hun valgte selv farverne. Hun bar slør, og blomster var stukket i haaret hendes.

Indtil 1840 var det skik, at bruden bar krone. Denne var av sølv. Til kronens nedre kant var fæstet sølvløv, mellem disse var igjen fæstet lange silkebaand (silkehenglar). Sløret fæstedes til kronen.

De fleste bryllupsgjester samledes i bryllupsgaarden om for­middagen, hvor de blev mottat med „skjænk“. Nogen av gjestene var de saakaldte „skyttere“. Dette var helst ugifte mandspersoner, som kom ridende til brylluppet. De medbragte ikke fønn, men istedet skulde de skyte med pistoler. Derfor medbragte hver skytter to stykker, hvormed de skjøt for hver gaard brudefølget passerte til og fra kirken. Skytterne red forrest i brudefærden. De hadde sporer og var klædt i kapper med brede kraver.

Med skytterne og musikken i spidsen drog brudefølget til kirken. Saasnart følget saaes fra kirken, tok kirkeklokkerne paa at kime og holdt ved med det, til følget igjen hadde forladt kirken og ikke mere kunde sees fra taarnet.

Hjemreisen foregik hurtig under musik og med avfyring av pistolsalver for hver gaard, følget drog forbi.

Skyttere og musikkere maatte komme litt før tilbake til bryllups­gaarden, saa spillemændene kunde faa tid til at stille sig op paa trappen foran hovedindgangen, og skytterne tilhest kunde indta en passende stilling. Naar brudeparret svinget ind paa gaards­pladsen, skulde de mottas med salut og musik.

Middagsbordet var dækket og ventet paa gjestene. Paa bordet stod fønnene plasert i række, idet fønnen fra brudgommens hjem var anbragt nærmest brudeparret, som hadde plads i høisætet.

Idet brudeparret løftet glassene for at drikke første gangen ved middagen, avfyrtes pistolsalve utenfor huset.

Som eftermat til middagen bruktes sukkerbrød.

Straks middagen var over, begyndte dansen. Først danset brud og brudgom brudedansen. Da var det bare brudeparret som danset. Derefter danset bruden efterhaanden med alle guttene og brudgommen med alle pikene.

Det var helst ungdommen, som danset. De andre underholdt sig paa andre maater f. eks. med kortspil.

Straks det blev mørkt indfandt det sig en hel del fremmede utenfor husene og skjøt til ære for brudeparret. Skytterne i bryllup­pet maatte passe paa at besvare skytningen med pistolsalver.

Som før nævnt varet bryllupsfestligheterne hver nat til kl. 4—5 om morgenen saa længe brylluppet stod paa.

I senere tider holdes bryllup saavelsom andre gjestebud bare en dag. Større bryllup er ellers blit mere sjeldne. Giftermaal foregaar nu ganske likefrem idet brudefolkene lar sig vie i kirken i overvær av sine nærmeste, eller ogsaa foregaar vielsen i prestens kontor. Enkelte reiser til byen for at vies.

Begravelse.

Den avdøde blir vasket og lagt bort, indtil man har forskaffet svøp og kiste. Baade svøp og kiste blev lavet hjemme i bygden i tidligere dage. Nu kjøpes begge dele fra byen. Paa begravel­sesdagen staar kisten i likhuset. Liket er ikke dækket. Det blir gjort, naar man skal til kirken.

Likhuset er gjort av granbar. Enten kan likhuset være opført for anledningen som et særskilt hus paa gaardspladsen, eller ogsaa kan et rum i en av uthusbygdingerne eller i hovedbygningen indrettes til likhus. Taket eller rettere loftslægget i likhuset er oftest dannet av lakener.

Paa forskjellige steder i tunet er opsat smaa granbusker. Fra likhusets dør er dannet en allé av granbusker bortover til det sted, hvor likvognen venter. Toppen paa granbuskene er knækket og vender ned.

Gjestene medbringer fønn og i den senere tid kranser. Kran­sene blir lagft paa baaren i likhuset, saalænge det er plads paa den. Naar gjestene kommer, gaar de først til baaren. Om denne staar den avdødes paarørende, saalænge gjester ankommer.

Det blir talt ved baaren i sørgehuset. Efter talen, blir liket dækket og lokket lagt paa. Til kirken kjøres i skridt. Paa flere steder er det strødd hakket granbar tvers over veien, likesom det paa sommesteder er opsat 2—3 smaa granbusker paa hver side av veien. Denne tilstelning findes ved flere av de veiskjel lik­følget passerer. Det er venner og bekjendte til den avdøde, som saaledes viser denne den sidste æresbevisning.

Kirkeklokkerne ringer i 10 minutter før likfølget kommer til kirken og holder ved, til kisten er sænket i graven, hvorefter jordpaakastelsen forrettes.

Ved den saakaldte „førelikfær“ skilles gjestene ved kirken, ellers blir de med tilbake til sørgehuset og er sammen eftermid­dagen og kvelden utover.

Indtil midten av forrige aarhundrede var det skik ved enkelte begravelser, at bare nogen faa gjester blev med tilbake fra kirken til sørgehuset. De andre tok ind paa et mindre sted, f. eks. en mindre gaard eller en husmandsplads, og fortsatte samværet ut­over eftermiddagen og natten. Dette blev kaldt „at drikke efter“. Fra sørgehuset hadde de medbragt mat, f. eks. smørrebrød, og rikelig med drikkevarer.

De, som gjorde begravelsen, hadde ordnet det hele baade med hensyn til husrum saavelsom med mat og drikkevarer.

*

Det ser ikke ut, som man koster mindre paa begravelsen nu end før. Heller er det motsat, og større begravelser er almindelige. Sterke drikke er nu litet brukt ved saadanne anledninger, derimot har den andre bevertning blit kostbarere ved begravelser saavelsom ved andre gjestebud.


Skikker.
Fønn.

Det har været og er fremdeles slik at gjestene medbringer fønn til begravelser og bryllupper. Egentlig maa fønnen betragtes som en sending fra gaarden eller familien.

I ældre tid bestod fønnen av fønnosten, et sukkerbrød, 5—6 rugkaker og mindst 6 mærker smør. Fønnen blev baaret i fønne­kurven. I fønnekurven blev osten sat midt i, og smørstykket blev sat ovenpaa, mens rugkakene blev stillet paa kant i kurven rundt osten. Sukkerbrødet fik ikke plads i kurven og maatte bringes paa anden maate. Paa gjestebudsbordet blev fønnostene stillet i række, mens det medfølgende sukkerbrød blev sat ovenpaa osten.

Osten utgjorde den vigtigste del av fønnen. Den var laget av mindst 100 liter nysilt melk og formet i en stor ringe.

Den blev laget paa den maate, at man fik osten i den søte melken til at løpe sammen ved hjælp av „vasle“, derpaa lot man ostemassen bli i mysen og sammenkokte det hele.

I den senere tid benyttes ikke fønnost mere, sukkerbrødet utgjør nu den vigtigste del av fønnen.


Ved bryllupper er det blit mere og mere skik at gi brudeparret gaver. Disse bestaar for en væsentlig del i sølvgjenstande og penger. Gaver blir ogsaa git barn paa sin daabsdag og konfir­manten paa konfirmationsdagen.

Sommerdagen (14 april) skal man spise fløtegrøt. Det gir haap om stort melkeutbytte om sommeren.

St. Hansdag skal det ogsaa være fløtegrøt. Den skik holder ved endnu.

Fra gammelt har det været skik at spise onnegrøt efter on­nene, saaledes efter vaaronn, slaatonn og skuronn. Onnegrøten bestaar ogsaa av fløtegrøt.

Langfredagen skal man spise erter til middag.


Skikker, som knytter sig til julen.

At ha juletræ har været skik, saa langt tilbake gamle folk kan huske.

Sætte op kornband paa laavebroen og i trær ved husene er skik den dag i dag. I det senere sætter man ogsaa kornband paa gravene.

At gaa julebuk er skik fremdeles.

En nu avlagt skik var, at skøieragtige gutter gik rundt i grænden natten mellem 1ste og 2den dag jul og maaket gjødsel ind gjennem fjøsgluggen og ind i fjøset igjen, saa at budeien fik et stort træv med at maake ut igjen om morgenen.


Folketro.
Nissen

{{venstre|har i ældre tider været velkjendt her i bygden. Han var liten med graa klær og rød toplue. Men han var tung. Saaledes fortælles det, at det maatte to hester til for at dra bort en nisse, som var fundet død engang. Bedst var det at holde sig tilvens med nissen. For han kunde være en god hjælper for dem, som var snille mot ham, men fik en nissen til uven, saa var det uheld og motgang at vente sig.

Nissen holdt sig meget i fjøs og stald. Særlig la han sin elsk paa graa hester og graa kuer. Disse stellet nissen for, saa de altid var fete og trivelige. For dette skulde han ha julegrøt, og enkelte steder gav de ham ogsaa et par skindbukser. Da syntes han, det var rigtig fint. Saaledes skal nissen paa Skjelle ha sagt: „Bukser har je utav gult bukkeskinn, staa litt utifraa me!“

Nissens hjemsted var egentlig i fjeldet, men det ser ogsaa ut, som enkelte nisser bodde under jorden. Han skulde eie mange penger og hadde mange hester og kuer. Alle hans husdyr var graa. Kuene hans hadde bjelder allesammen. Han var baade braasint og langsint. To nisser røk av og til sammen i slagsmaal. At han var langsint fik nok de folk merke, som hadde været saa uheldige at komme paa kant med ham.

I det hele har nissen været en behjertet fyr; men for torden var han dog ræd. Han kaldte tordenen den store trommeslageren. Han hadde tilhold paa mange steder her i bygden. Saaledes paa Liverud, Guldhaugen, Ski, Onstad, Skjelle og fl. st.

*

Det fortælles om en husmand, som nissen var saa slem med. Tilsidst maatte husmanden flytte fra pladsen, fordi han ikke fik ha i fred hverken husdyr eller andet.

Pladsen stod øde en tid, til det kom en og bygslet pladsen. Det blev sagt den nye husmanden, hvordan nissen hadde skadet den forrige. Allikevel kom nu den nye husmanden flyttende med sine ting. Nogen av disse ting sendte han op paa fjøstrevet.

Men nissen kastet dem ned igjen, saa fort manden sendte dem oppaa. Tilslut blev manden utaalmodig og ropte: „Kan du ikke la tingene mine ligge i fred da!“

„Nei“, svarte nissen, „for gjødselen fra „kua di“ falder ned paa bordet til mig. Men vil du flytte fjøset dit, skal jeg late dig i fred.“ Manden sa, at det kunde han ikke gjøre, for han hadde ikke til saa stort pengeutlæg. „Det er det samme,“ saa nissen, „vil du lage istand tomt til fjøs, skal jeg greie resten.“ Manden gik ind paa det og laget istand ny tomt. Og natten efter hørte husmanden det tømret og hamret saa det sang, og om morgenen saa han det gamle fjøset sit staaende paa den nye tomten. Siden gjorde nissen ham ikke noget vondt, men nissen hjalp til, saa at husmanden blev den rikeste mand i bygden.

*

Det var engang julekvelden, at konen paa gaarden laget istand julegrøten for nissen. Men da manden hendes ikke likte, at hun la smør i grøten, la hun smørret under grøten og bar den bort paa laaven.

Nissen kom da og skulde smake paa grøten. Men da han ikke saa smør i blev han saa sint, at han sprang ind i fjøset og vred hodet av den gildeste kua. Han gik likevel tilbake og spiste av grøten og kom tilslut ned til smørret paa bunden. Da blev han saa kjed, fordi han hadde dræpt kua, at han gik ind i fjøset og fik den avveien og satte ind en av sine egne i stedet. Men juledagsmorgenen kunde ingen merke, at det var skiftet ku paa fjøset, saa lignet den nye kua den, som hadde staat paa baasen dagen før.

*

Konen paa Guldhaugen saa engang to nisser slaas mellem Guldhaugstuene en vinterkveld. Den ene kom gaaende med en stor høibør fra den ene Guldhaugen og møtte saa en nisse fra den andre stuen. Og saa tok de paa at slaas, saa høiet gjøv om dem. Konen saa ikke, hvordan slagsmaalet endte, for hun syntes det var fælt at se paa og gik ind. Men om morgenen kunde man ikke se spor efter slagsmaalet, man fandt ikke saa meget som et straa efter høibøren engang.

*

Nissen var ikke at spøke med. Han kunde ta folk ind i berget til sig. Da fik de graa-erter til mat. Han slap dog folk ut igjen efter 3—4 dage, dersom de undslog sig for at spise hos ham.

*

Det gik ofte ut over husdyrene. Paa Liverud la han saa­ledes en hest dobbelt og under forkrybben om natten. Da man kom i stalden om morgenen, var hesten død.

*

Han brukte ogsaa at lage fletter i manken paa hesten. Disse kaldtes nissefletter. Enkelte ganger flettet han sammen haaret paa manken slik, at hesten ikke fik bøie halsen sin.

En kunde gjøre nissen magtesløs ved at bede fadervor.

*

Paa Liverud var det mange nisser. Engang gik manden paa gaarden op i et træ ved husene for at skyte nissen en kveld. Han behøvde ikke vente længe, før det kom en som han skjøt, saa den blev liggende død. Men da blev det liv; det kom yrende fuldt av nisser fra alle kanter og førte den døde nisse med sig for at begrave den. Siden den dag er det ikke set nisse paa Liverud.

*

Av andet, som kunde skade folk, kan nævnes nøkken. Han holdt til i elven eller i vand. Han fulgte gjerne de, som rodde om kvelden, for at faa tak i dem. Nøkken kunde vise sig i for­skjellig skikkelse. Saaledes viste den sig om en halv mand, en halv hest eller en halv baat. Den skrek stygt.

*

Naar man var ute og kjørte, hændte det ret som det var, at hesten blev holdt, saa den ikke kom av flekken. Da kunde man løse den ved at ta „huelaget“[1] av den og læse fadervor gjen­nem dette.

Saaledes fortælles det om en mand, som kjørte efter jord­mor: Idet hesten skal op en liten bakke, blir den staaende og var ikke til at faa hverken frem eller tilbake. Da manden ingen­ting kunde se, som kunde hindre hesten i at komme frem, skjønte han, hvordan det hang sammen. Han tog „huelaget“ av hesten og læste fadervor gjennem det, og hesten var løst med en gang.

*

For en anden blev hesten holdt paa Sperstadhøgda en kveld. Da manden skjønte sammenhængen, gik han frem til hodet av hesten og lettet litt paa huelaget saa meget, at han gjennem aapningen under dette fik ropt: „Hvor var du, da Kristus blev født?“ Men da blev heller ikke hesten holdt længere. Den satte av sted, saa det var med nød og neppe manden fik slængt sig paa lasset, og slik som hesten sprang da, hadde den sjelden gjort.

Varulv.

Dette var et slags underlige mennesker, helst mandspersoner. Almindelig gik de hjemme paa gaarden og arbeidet som andre. Men til enkelte tider blev de som besatte og rendte om i skog og mark i længere tid.

Naar rien var over, kom di tilbake til gaarden, men saa da medtat og forkomne ut.

I munden hadde de ofte haar og bar merker, som de skulde ha bitt i vilde dyr.

*

Vardøger var ogsaa kjendt. Dette kunde følge nogen hver, ja muligens hadde hvert menneske sit vardøger. Ingen kunde se det, men det gik gjerne i forveien for en.

Var saaledes en i huset ventende hjem, saa hørte en ofte vardøgeret hans gik i gangen og tok i døren en god stund førend den som var borte, endelig kom.

*

I det hele var det nok av onde magter, som vilde gjøre en skade. Derfor trængtes det kraftige midler til at beskytte sig mot disse væsener. Og midler hadde man. Et av de aller­sikreste var svarteboka. Men den, som hadde svarteboka, kunde da ogsaa løse og binde selve djævelen. Ved hjælp av svarte­boka kunde en ogsaa stanse skogbrand. Naar skogbrand var brutt ut, hentet man gjerne en, som var i besiddelse av nævnte bok, for at han skulde stanse branden. Det foregik paa den maate, at vedkommende mand gik rundt varmen og sa: „Hit kan du gaa, men ikke længre.“ Og det hjalp.

*

Som før nævnt skjøt man om julekvelden for at verne sig mot trollkjærringer. I den samme hensigt var det vel at man skjøt om paaske- og pinseaften. I Rakkestad skjøt man i ethvert fald om paaskeaften for at holde paaskekjærringen borte.

*

Naar man skulde kjøre f. eks. til byen om kvelden eller natten, tok man gjerne en brændende brand og korset med over den forspændte hest, saa at intet skulde kunne stjæle magten utav hesten i byveien.

*

Naar man gav bort eller solgte et spand melk, skulde man først korse over melkespandet med en brand, som det var varme i, før en leverte det fra sig. Saaledes beskyttet en kuene sine mot den, som fik melken. Det kunde hænde denne var misunde­lig, fordi den, som solgte melken, hadde saa gode kuer, og vilde bringe ulykke over buskapen.

  1. Hestens hodetøi.