Skiptvet herred 1814–1914/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Ungdomsarbeide og foreningsliv.
Skiptvet ungdomslag.
I.

Det har været dannet to ungdomslag i Skiptvet. Det første blev stiftet av daværende stiftskapellan Kr. O. Nordlid 5. juledag 1896. Dette foregik paa den maate, at Nordlid anmodet interes­serte om at møte i prestegaarden for at drøfte spørsmaalet an­gaaende oprettelse av et ungdomslag i bygden, og resultatet av dette møte blev

Skiptvet ungdomslag.

Kr. O. Nordlid blev lagets første formand og virket som saadan i laget, indtil han utpaa vaaren 1897 flyttet fra Skiptvet.

Næstformanden ordfører J. Anderesn, som dengang bodde paa Karlsrud, ledet saa ungdomslagets virksomhet resten av aaret 1897.

I 1898 var Petter Chr. Ladim formand, i 1899 Anton Wang, og i de paafølgende to aar 1900 og 1901 Olaves Haga. Efter de første 3 aars forløp merkedes det inden laget mindre interesse for det ungdomsarbeide, som fører ungdommen fremover og opad, men i navnet bestod dog laget til vaaren 1905, da ungdoms­laget nedlagdes for godt.

Ungdommen sluttet sig mandjevnt til ungdomslaget, og det aarlige medlemstal var omkring 120.

Ungdomsmøtene blev avholdt paa prestegaarden i den første tid, men efter at Nordlid var flyttet, kom laget sammen til møter i kommunelokalet paa Karlsrud. Dengang blev klasseværelset for den nuværende smaaskole paa Karlsrud benyttet til kommune­lokale. Men allerede i november 1897 kunde ungdomslaget ta sit nyopførte hus „Solheim“ i bruk, og dette blev det frem­tidige møtested.

Skiptvet ungdomslag sluttet sig noksaa snart til Eidsiva fylkeslag. Eidsiva ydet ungdomslaget god støtte ved sine fore­dragsholdere. Av disse var det flere, som besøkte laget oftere, saaledes Peter Slotsvik og Olaf Funderud og kirkesanger Raan­aas fra Heli.

Men for det meste maatte dog laget lite paa egne kræfter.

I Kr. O. Nordlid hadde man en, som har nedlagt meget og godt arbeide blandt de unge her i landet. Og det fortælles av medlemmerne, som var med i Skiptvet ungdomslag, at de husker Nordlid som den, der hadde evne til at lede laget og til at gjøre det hyggelig for medlemmerne.

Foruten det ordinære arbeide i laget enedes man snart om at arbeide for at faa opført eget ungdomslokale. Og da laget alene ikke evnet et saa stort foretagende, blev det besluttet at bygge i fællesskap med Skiptvet venstrelag.

Det besluttedes at bygge huset paa østre side av hovedveien til Spydeberg, litt nord for veiskjellet til nordre Kaafel paa en parcel av Vestgaard. Tomten blev bygslet og det betaltes i aar­lig avgift kr. 1.00.

Man tilveiebragte midler til bygning paa flere maater. Saa­ledes tegnedes et større beløk ved aktier. Hver aktie var sat til kr. 5.00.

Ved basarer fik man ind mange penger. Saaledes avholdtes en basar i prestegaarden vaaren 1897, og længre frempaa som­meren blev det avholdt en større basar paa Kaafel.

Dernæst henvendte man sig til interesserte om at yde ma­terialer eller arbeide. Paa den maate kom man et godt stykke paa vei, idet laget fik en god del materialer, likesom en hel del arbeide, f. eks. kjøring og muringsarbeide, blev gjort gratis. Det man endnu manglet blev tilveiebragt ved hjælp av laan.

Som før nævnt kunde Skiptvet ungdomslag allerede i no­vember 1897 flytte ind i sit eget lokale Solheim. Bygningen var indredet saaledes, at den hadde en stor sal med scene i den nordre og galleri i den søndre ende. Galleriet kunde ved hjælp av løse lemmer, omdannes til et større værelse. Under galleriet var et værelse, kjøkken og gang.

I 1898 askaffet laget et harmonium, kjøpt hos Brødr. Hals for kr. 120.00.

Av en daværende læseforening fik ungdomslaget en bok­samling. For at faa adgang til at laane bøker, maatte betales kr. 0.50 aarlig. Boksamlingsstyret blev valgt av ungdomslaget. Laget hadde saaledes paa forholdsvis kort tid kommet et godt stykke paa vei.

Men saa kom omslaget, idet interessen for ungdomsarbeidet avtok, og laget blev nedlagt vistnok i mars 1905.

Harmoniet hadde forinden blit utloddet, boksamlingen var kommet i uorden, og endelig blev ungdomshuset Solheim solgt til Skiptvet komune for at benyttes til kommunelokale.


Skitpvet ungdomslag.
II.

Men om Skiptvet ungdomslag hadde nedlagt sin virksomhet, saa hadde det dog oparbeidet saapas interesse for ungdomssaken, at ungdommen savnet laget nu naar det var borte.

Derfor ser vi, at det allerede i 1907 blev dannet et nyt ung­domslag i Skiptvet. Og dette lag har i de 6—7 aar det har virket, i det store og heletat vokset med aarene og stadig vundet øket tilslutning. AV lagets forhandlingsbok ser vi, at det kom en del ungdom sammen i kommunelokalet Solheim lørdag den 9de november 1907 for at overveie, om man burde gaa igang med nyt ungdomslag. Anton Tonstad fremholdt ungdomssakens be­tydning og anbefalte dannelsen av nyt ungdomslag. Og da de andre var enige med Tonstad, blev laget stiftet med det samme. Tonstad valgtes til formand og stod som saadan til mai 1908, da han ønsket, at næstformanden Olaf Haug skulde overta formands­stillingen. Haug ledet saa lagets virksomhet resten av aaret 1908 og gjenvalgtes til formand i 1909.

1910 stod B. Berge som lagets formand, for 1911 blev A. Huus valgt, 1912 B. Berge, 1913 A. Huus, og paa aarsmøtet i slutten av 1913 valgtes Trygve Gauksdal til lagets formand for 1914.

Ved siden av formanden valgte laget hvert aar 5 medlem­mer, som sammen med formanden utgjorde lagets styre. Styret bestod av 3 mænd og 3 kvinder, og fungerer som før nævnt ett aar ad gangen. Formanden vælges ved særskilt valg.

Antallet av betalende medlemmer har været:

I 1907
87 medl.
I- 1908
129 medl.
I- 1909
71 medl.
I- 1910
89 medl.
I- 1911
121 medl.
I- 1912
58 medl.
I- 1913
111 medl.

Møtestedet har været kommunelokalet Solheim, som laget har faat overlatt til sine møter.

I de tre første aar hadde laget ett møte i maaneden, men fra begyndelsen av 1911 gik man over til at ha et møte for hver uke. Om sommeren har det været en længere ferie.

Som underholdning paa ungdomsmøterne har det været holdt foredrag over emner av almendannende indhold saavelsom over emner av faglig art. I dette stykke har laget for det meste været henvist til kræfter blandt sine egne medlemmer. Saaledes har sogneprest P. Høegh holdt flere, kommunelæge Kr. Gløersen et par, likesom lærer R. Lunde og herredsgartner Abrahamsen har holdt foredrag.

Som indmeldt i Eidsivas foredragslag har Skiptvet ungdoms­lag hat besøk av tilreisende foredragsholdere. Saaledes har Hans Reynolds i 1908 fortalt om sine reiser paa Vesterhavsøene, direktør N. Ødegaard fra Aas landbrukshøiskole holdt i 1909 foredrag om: „Ungdommen og jordbruket“, i 1911 og 1912 be­søkte stiftskapellan B. Th. Anker ungdomslaget og holdt fore­dragene „Elskhug og giftamaal“ og „Kva kreiv vaar tid av ungdomen“. Fru Laura Schulerud-Bugge holdt i 1911 foredrag om: „Vigtige livsspørsmaal“ og i 1913 om „Tankens og aandens utvikling“. Nuværende folkehøiskolebestyrer Olaf Funderud holdt i 1909 foredrag om: „Hvordan ungdommen bør stille sig til konfirmationen“ og i 1913 om „Fra en ferietur i Danmark“. Oberst H. Angell har holdt foredrag om: „Norsk bondekultur“, landbruksskolebestyrer Kolstad om: „Hesten“, Elias Melvær har holdt foredrag av pædagogisk art, skuespiller Bugge har holdt oplæsning.

Ellers har ungdomslaget hørt foredrag om tuberkulose, holdt av direktør Grundt, likesom nogen faa andre utenbygds har holdt foredrag i laget.

Lagets haandskrevne avis „Glimt“ har i allefald siden be­gyndelsen av 1910 utkommet til hvert møte og har bidrag i god mon til underholdningen. Redaktørene har som regel klaget over, at bladet ikke har faat tilsendt stykker nok.

Spørsmaalskassen har blit aapnet som regel til hvert møte, og baade spørsmaal og besvarelser har blit oplæste til almindelig munterhet for tilhørerne.

Til hvert møte har det blit oplæst et kort referat av det foregaande møte.

Sangen har været en vigtig del av underholdningen. For det meste har det været enstemmig sang, men ogsaa flerstemmig. Flere av medlemmerne har kjøpt Alvestads sangbok, likesom laget har en del sangbøker til utdeling paa møterne. Møterne begynder og slutter med sang, likesom der synges under møtet.

Runddanser er ikke tillatt paa møterne, men derimot lek. Folkeviseleke blir meget brukt. I 1909 fik ungdomslaget frk. Semb hertil for at avholde et kursus i folkeviselek.

Imellem har laget opført skuespil; saaledes er „Rationelt fjøsstel“ blit opført 2 ganger og „Ikkje vaksen“ og „Folk“ har blit opført en gang hver. Ved opførelse av skuespil har det været adgang for alle mot indgangspenger. Likeledes har laget ved forskjellige anledninger fremvist tablaaer. To ganger i aaret er det festlig tilstelning med dans.

Som indmeldt i Eidsiva ungdomslag har Skiptvet ungdomslag deltat i Eidsivas sommerstevner. Disse stevner har været en glædelig avveksling i programmet, og mange av foreningens medlemmer har benyttet anledningen til at reise til stevnerne.

Det er forsøk med idræt inden laget. I den anledning er det indkjøpt nogen fymnastikapparater. Men det kan dog ikke siges, at laget som saadant har evnet at fremme idrætten i bygden.

Derimot har laget æren for at ha bidrat sit til at oprette Skiptvet folkeboksamling. Ved en festlig sammenkomst inden laget i 1908, hvor herredsstyret var indbudt, fik ordfører M. Heie­stad anledning til at paapeke oprettelsen av et bibliotek som en heldig ting for laget. Senere paa aaret fik laget utlaant en av departementets bokkasser. Paa ungdomslagets anmodning ydet herredsstyret kr. 50.00 til oprettelse av folkeboksamling for Skip­tvet. Ungdomslaget ydet kr. 50.00 og kr. 100.00 fik man i stats­tilskud. Boksamlingen blev oprettet i 1909 og begyndte sin virk­somhet i 1910. Ungdomslaget har senere ydet boksamlingen kr. 25.00 aarlig til indkjøp av nye bøker.

Som staaende i Eidsiva har ungdomslaget medvirket til at reise Smaalenenes folkehøiskole, idet laget har ydet endel mindre bidrag til nævnte skole.

Laget har dog hat sine vanskeligheter at kjæmpe med. Særlig maa drikkeondet nævnes. I den første tid avstedkom dette baade uleilighet og uhygge selv paa ungdomsmøtene, for ikke at tale om paa lagets fester. Efter en seig og haardnakket kamp er man nu kommet saa langt, at synlig beruselse ikke mere sees paa de almindelige ungdomsmøter. Tvertimot er det al grund til at anta, at ingen av lagets medlemmer nyter spirituosa, hverken nærmest før eller i tiden møtet avholdes.

Denne omstændighet har bidrag i høi grad til at lette arbeidet i laget, likesom det hviler tryghet og hygge over lagets sammen­komster til almindelige møter.

I det hele prøver laget paa at bringe saa meget ut av sin virksomhet under de nuværende forhold som mulig. Det trange lokale virker i mange tilfælder hemmende. Uten at ville forhaste sig, har dog ungdomslaget en tanke nu engang at kunne flytte ind i eget hus. Derfor har det saa smaat tat paa at samle til et byggefond. Den første begyndelse blev gjort sommeren 1911, da laget avholdt en basar til indtægt for fondet. Ved denne ind­kom kr. 345.00, som er indsat i Skiptvet sparebank. Dette beløp sammen med mindre beløp, som er tillagt fondet, utgjorde med renter ved utløpet av 1913 kr. 420.44.