Skiptvet herred 1814–1914/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Eck-Jansen & Nilsen (s. 28-31).
Landbrukets samvirke.

Eftersom forstaaelsen av, at en intensivere drift av jorden maatte til, og dette mer og mer blev fremholdt i landbruksblade og tidsskrifter vaaknet sammenslutningstanken hos bønderne.

I 90-aarene begyndte man ogsaa her i bygden mer og mer at bruke kunstgjødsel, endda mange hadde frygt for, at man ved at benytte denne vare vilde utarme jorden. Forbruket steg imid­lertid smaat om senn, men da man var avhængig av fabrikerne og handelsstanden baade med hensyn til pris og varens kvalitet hændte det nok, at man mange ganger kunde faa lite igjen for sine surt erhvervede penger.

I følelsen herav var det, at amtets landhusholdningsselskap i midten av 90-aarene sendte sin amtsagronom, hr. Johs. Iversen, rundt om i bygderne for at vække forstaaelsen av betydningen for bøndernes sammenslutning. Resultatet av et foredrag, amtsagro­nomen holdt i Skiptvet kommunelokale den 18de januar var

Skiptvet landmandsforening,
som efter foredraget, av de forsamlede gaardbrukere enstemmig blev besluttet stiftet. Paa det første møte blev valgt en lovkomité, som til et den 25de bestemt møte fremla forslag til love, som da blev vedtat.

Efter lovenes § 1 er foreningens maal „at samle bygdens indvaanere til fortsat arbeide om landbrukets og dets binæringers fremme“.

Landmandforeningen blev straks møtt med velvilje av gaard­brukerne, og den har virket meget godt inden sit formaal.

Foreningens første formand var Olaves O. Dahl, Aslaksrud, som fungerte indtil 1900.

Foreningens væsentligste virksomhet har fra først av været at organisere fælleskjøp av kraftfor og kunstgjødsel, men den har siden sin stiftelse hat mange og store saker under behandling. Allerede dens første virkeaar foretok man fælleskjøp av kunst­gjødsel fra Stavanger kemiske fabrik. 1897 beløp omsætningen av kraftfor og kunstgjødsel sig til 4782 kr. Denne har imidlertid steget aar for aar, saa den nu er oppe i ca. 40 000 kr.

En av de første frugter av landmandsforeningens arbeide var dannelsen av de 2 første kvægavlsforeninger Skiptvet og Øvre Skiptvet kvægavlsforening, som begge blev stiftet i slutten av 90- aarene.

Fra 14de januar 1900 til 1912 har Martin Heiestad fungert som foreningens formand, og det var først under hans energiske ledelse, at den fik den almene tilslutning, den nu har. 1901 besluttedes, at man ogsaa skulde opta fællesindkjøp av husholdningsvarer blandt sin virksomhet, likesom der senere blev optat omsætning av de forskjellige maskiner og landbruksredskaper.

1904 stiftedes efter l.m.foreningens initiativ Skiptvet torvstrø­lag, som driver med strøtorvdrift paa „Breimose“. Det har nu ca. 100 torvhytter a 12 m.³.

Et av de betydeligste socialøkonomiske løft, landmandsforenin­gen har tat initiativet til, var oprettelsen av den i 1905 startede Skiptvet sparebank.

1906 foranlediget styret dannet en fjøsregnskapsforening, som imidlertid gik ind efter et aars virksomhet.

Foreningen har videre med støtte fra landhusholdningsselska­pet forelstaaet avholdelsen av 2 korte husholdningskurser, flere foredragskurser, likesom der ofte har været holdt foredrag paa foreningens møter.

Foreningens omsætning var 1902: 4917 kr.; 1905: 28 139 kr.; 1906: ca. 29 000 kr.; 1907: 32 239 kr.; 1908: 30 386 kr.; 1909: 27 358 kr.; 1910: 29 310 kr.; 1912: 45 751.96 kr.

1909 blev endel gaardbrukere enige om at danne et særskilt kreditlag under navn av Skiptvet kreditlag, der staar som en underavdeling av landmandsforeningen.

1912 valgtes Emmar J. Hoel som landmandsforeningens for­mand og fungerte som saadan til 1914, da Olaf Haug valgtes.

1912 blev det besluttet, at man skulde ophøre med omsætnings­virksomheten, hvorfor denne gren av foreningens arbeide blev overtat av det samtidig stiftede Skiptvet indkjøpslag, som valgte Ludvig Aastorp som formand. Som lagets forretningsfører valgtes Martin Heiestad — landmandsforeningens mangeaarige formand —, der nu som før forestaar lagets indkjøp gjennem Landhusholdnings­selskapernes Fælleskjøp og — for husholdningsvarernes vedkom­mende — delvis hos private grosserere.

Skiptvet indkjøpslag’s omsætning fra dets stiftelse har været:

1912—13 30 201.18 kr.
1913—14 31 628.09 kr.

Skiptvet kreditlag, hvis formand har været Emmar J. Hoel 1910, H. Skallerud 1911, H. Holene 1912, Olaves O. Dahl 1913 og M. O. Skipperud 1914, har fra dets stiftelse hat følgende omsætning:

1910 09 925.69 kr.
1911 14 435.85 kr.
1912 19 370.43 kr.
1913 21 101.63 kr.

Det er saaledes ikke smaatterier av pengeomsætning, som gaar gjennem landmændenes organisationer nu for tiden.


Skiptvet svineavlsforening blev stiftet 1909 under medvirken og økonomisk støtte fra landmandsforeningen.


1911 tok landmandsforeningen skridt til oprettelse av egen brandassurancekasse for løsøre, og resultatet av dens arbeide var „Skiptvet gjensidige brandassuranceforening for løsøre“, som traadte i virksomhet 1ste januar 1913.


Landmandsforeningen er indmeldt som underavdeling av Smaa­lenenes amts landhusholdningsselskap og som medlem av Norsk Landmandsforbund.


Foreningens medlemsantal ned gjennem aarene har været fra 58 i dens første virkeaar til 220 ved utløpet av 1913.

Av disse er 60 medlemmer av Skiptvet kreditlag og resten av Skiptvet indkjøpslag.
Skiptvet kontrolforening blev stiftet høsten 1912 med 20 medlemmer og har som formaal ved veiledning i forberegning og foring, fjøsstel, melkekontrol og regnskapsførsel av virke for fremme av et lønnede husdyrbruk. — Dens formand fra stiftelsen har været Chr. Christiansen, Vister. Dens første kontrollør var Hans Jacob Hauger fra høsten 1912 til vaaren 1914, og sener har Thorbjørn Christiansen været ansat.
Blandt landbrukets samvirke bør ogsaa nævnes, at en større del av gaardbrukerne i søndre og nedre del av bygden har be­sluttet og paabegyndt opførelsen av et nyt tidsmæssig meieri ved Koffeld — selv om foretagendet er startet som aktieselskap.