Skiptvet herred 1814–1914/1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Almindelig Beskrivelse.
Beliggenhet, grænser og størrelse.


Skiptvet herred ligger langs Glommen i det indre Smaa­lenene og har form av en noget langstrakt firkant med spidserne i nord og syd. Det grænser i nord og nordvest, fra gaarden øvre Holm til Skakebakke, mot Spydeberg, i vest, fra Skakebakke til søndre Berg, mot Svindal (anneks til Vaaler) og i syd, fra søndre Berg til Glenne, grænser det mot Tune herred. Desuten er det ved Glommen adskilt fra Varteig, Rakkestad, Eidsberg og Askim herreder. Skiptvet har saaledes i det hele 7 nabobygder.

Herredets største længde er 17 km. i nord—syd fra øvre Holm til Skaar, og største bredde er ca. 10 km. i øst—vest fra Skipperud til gaarden vestre Berg. Skiptvet er et indlandsherred med et samlet areal av 101.4 km.², hvorav 8 km.² er ferskvand.


Naturlig beskaffenhet.

Skiptvet herred har en gjennemsnitshøide over havet av ca. 120—130 m. og helder svakt mot sydøst. I den vestlige og sydlige del er herredet oppfyldt av større og mindre skogklædde aasstrækninger, som kun i den sydligste del naar frem til Glom­men. Av disse kan nævnes Tyrklevaasen (193 m.) og Glenne­røset (188 m.). I den vestlige del længer mot nord hæver der sig flere lignende aasstrækninger. Her ligger saaledes Bogsaasen (219 m.), Kvisleraasen (219 m.) og Jonsrudaasen (238 m.), som er herredets største høidepunkt over havet. Her har i gamle dage staat en varde, og aasen kaldes derfor ogsaa i daglig tale hyp­pigst „Var’aasen“. Inde mellem disse aaspartier findes der paa flere steder aapent, dyrket sletteland. Saaledes ved gaardene Lund, Maalen og Berg i den vestlige del og ved Gjerstad og Haug i den sydlige del av herredet.

Herredets nordlige og østlige del danner en slette, som paa flere steder blir avbrutt av mindre aaspartier og dalsænkninger med smaa bækkeleier. Sletten sænker sig i tildels bratte bakker ned mot Glommen, og der blir derfor langs denne paa sine steder et noksaa kupert og bølgeformig terræn.

De fleste aaser og høidedrag i herredet er dækket med skog, saa egentlig snaufjeld er her litet av. Bergarten er grundfjeld (gneis). Naar undtas nogen smaa forekomster av nikkel paa enkelte steder, findes her saa godt som ingen nyttige mineraler i fjeldene. Granit forekommer ogsaa kun yderst sjelden.

Jordbunden bestaar langs Glommen av frugtbar lermuld, som egner sig godt for akerbruk. Længer inde blir lerjorden stivere, og i den vestlige del er jordbunden tildels mager med en blanding av sand og graalere.

Skogen, som tidligere var noksaa uthugget, har i de sidste aar vokset til, saa nu har de fleste gaarder skog nok til eget behov, og flere gaarder endog skog til salg.

Av herredets areal ligger 18.46 km.² under 63 m. o. h., 66.64 km.² mellem 63 m. og 157 m. o. h. og resten 16.25 km.² over 157 m. o. h.


Elver og bækker.[1]

Glommen berører Skiptvet i en længde av 22 km. og dækker 7.99 km.² av herredets areal. I den nordlige del, fra Holmshullet og nedover til Kjosebogen gaar den noksaa rolig og kan roes her i en længde av ca. 1 km. Men saa blir den efterhvert stridere og danner flere smaa stryk, indtil den gjør en sving nordøstover og danner Vammafos. Faldet i den egentlige Vammafos er 5.7 m. ved lavvand, men dette avtar ved flom. Det hele fald, fra Kjose­bogen til nedenfor Vammafos, utgjør ved lavvand ca. 11.2 m. Ved utbygningen av Vammafos vil faldhøiden hæves til 23 m., og der vil da danne sig en ca. 3 km. lang indsjø opover.

Nedenfor Vammafos gjenoptar elven straks sin sydøstlige ret­ning. Noget nedenfor fossen er Jutulbroen, som strækker sig tvers over løpet, samt Tigelstøgraalen. Over disse grunder danner der sig et mindre stryk, og med dette ophører det trange løp, som Glommen har hat nedenfor Øieren. Nedenfor Tigelstøgraalen ligger den lille vakre Valdisholme, som var befæstet i middel­alderen. Elven blir nu stadig bredere, saaledes at dens bredde, som ved Lindhol kun utgjør 200 m., nede ved Grønsund er 600 m. og noget længere syd 1200 m. Grønsund er et gammelt og meget benyttet overfartssted for hovedveien fra Eidsberg gjennem Skiptvet til Moss. Op til Lindhol kan der gaa dampbaat fra Sarpsborg. Ved Nes gjør Glommen en bøining mot syd og strømmer nu i sydlig retning flere km. i et elveleie, som ved sommervandstand er indtil 1.5 km. bredt og nærmest kan betragtes som en sjø med flere evjer. Paa vestre side findes saaledes Skipperudevjen, hvori Haugsbækken eller Rødsbækken falder ut, og straks nedenfor Skougsevjen. Længer nede har man Vidnes­evjen, som Vidneselven falder ut i.

Ved lavvand svinger bredden ind, saa der danner sig en elv, som slynger sig frem mellem sand- og lerbanker. Elvebunden bestaar som regel av fin sand og lere, som støver let, naar den blir tør. Elvebredderne dannes paa flere steder av høie og bratte lerbakker, hvorfor flommen kun paa faa steder gjør skade. Der­imot har der av og til forekommet utglidninger eller jordfald, saa­ledes i tidligere tider ved Skipperud og Skoug.


Haugsbækken eller Rødsbækken kommer fra Myrertjern, som ligger vestenfor Kvisleraasen, optar enkelte smaabækker og strøm­mer saa i mange krumninger gjennem opdyrket mark, til den falder ut i Glommen ved Næs. Længden er 11 km. Før i tiden var der smaa kvernbruk paa flere steder langs bækken, saaledes baade ved Skallerud, Vister, Onstad og Dalby, og nede ved Foss var der baade sagbruk og mølle. Vandføringen er imidlertid ujevn, saa intet av disse bruk er igang længer.


Vidneselven kommer fra myrer og smaatjern — bl. a. Lunds­tjern — paa grænsen mot Vaaler og Spydeberg, strømmer først sydover og optar tilløp fra Bogstjern, gaar derpaa sydøstover, til den falder ut i Vidnesevjen, som gaar ind fra Glommen. Elven har flate bredder ovenfor gaarden Gjerstad, men kommer derpaa ind i et meget kupert strøk. Den strømmer her i et trangt dal­føre, som begrænses av bratte lerbakker og har flere tverdaler, hvorfra der kommer smaabækker. Den største av disse har sit utspring fra Bergatjern. Nærmest Glommen har elven bratte og høie bredder. Elvebunden er fast overalt, undtagen ved Haug, hvor der skal være myrgrund. Den er fra 3 til 8 m. bred og 11 km. lang. Elven har flere vandfald. Et av disse er utbygget og driver Vidnes mølle, sagbruk og høvleri. Vandføringen er imidlertid noksaa ujevn.


Hobølelven, som falder ut i Vansjø, faar et tilløp fra Bergsjø­tjern, der ligger paa grensen mellem Skiptvet, Vaaler og Spyde­berg.


Moser og tjern.

I herredet ligger flere torvmoser. Den største og viktigste av disse er Breimosen, som ligger paa høidedraget mellem her­redets vestlige og østlige del syd for Jonsrudaasen. Her findes pyyerlig strøtorv, og man har derfor dannet torvstrølag og bygget 2—300 torvstrøhytter. Ogsaa folk fra nabobygdene, særlig Eids­berg, faar sit torvstrø fra Breimosen. Flere av de andre moser indeholder ogsaa strøtorv, men er av mindre betydning. Brænd­torv findes ikke i nævneværdig grad. Der er meget, som tyder paa, at Breimosen engang har været et tjern, som litt efter litt er blit uttørret eller fyldt med mose.

Skiptvet har ingen indsjøer, men en del smaatjern, hvorav de fleste ligger paa grænsen mot naboherrederne. Saaledes kan nævnes: Kjernsbæktjern, Bergatjern, Trestikletjern, Bogstjern, Langetjern, Lundstjern, Bergsjøtjern og Myretjern, ialt 8. Men de er saa smaa, at de tilsammen kun dækker ca. 1 hektar av herredets areal.


Høidetabel.

(For gaardene gjælder brukets høieste punkt over havet.)

Navn.
Meter
over
havet.
Thon
218.1
Lund
171.9
Holm, vestre
164.7
Lund skole (den gamle)
160.6
Heiestad
160.0
Maalen
156.2
Jonsrud
143.7
Holene
131.8
Nordre Borger
121.4
Skiptvet kirke
119.9
Karlsrud
119.2
Skjelle
114.8
Hauger
114.5
Kjos og Onstad
109.8
Vestholm
107.0
Langli
105.7
Aslaksrud
102.0
Svae, nordre og søndre
102.0
Holm, øvre østre
99.0
Langli skole
94.8
Vister
95.1
Vang og Hønstvet
87.8
Hol skyssstation
87.2
Sundaas
74.4
Rød
70.6
Kullebunden
62.0
Haugen
54.9

  1. Væsentlig utdrag av G. Sætren: „Beskrivelse over Glommen“.