Skiptvet herred 1814–1914/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Eck-Jansen & Nilsen (s. 17-24).
Næringslivet.

Jordbruk og fædrift er herredets væsentligste næringsvei. Av folketællingen 1910 sees, at 23 av befolkningen er knyttet til landbruket og dets binæringer. Av herredets areal er 40.44 pct. dyrket mark — gjennemsnittet for amtet er 23.22 pct. — der for størstedelen bestaar av lerjord. Den frugtbareste del er strøket langs Glommen. Den vestre del — „Mørkja“ kaldet — er mindre frugtbar. Jorden her bestaar av vandlere. I denne del findes ogsaa de fleste frostlændte bruk i herredet. Ifølge matrikuleringen av 1860 skulde der i bygden være 46 bruk, som lider av frost, 12 bruk av oversvømmelse og 8 bruk av jordskred. De fleste av de bruk, som led av oversvømmelse, ligger langs Haugselven, men er nu disse, ved en i 1901 efter landbruksdirektør Sverdrups plan foretat regulering av elven, blit tørlagte. De 8 bruk, som lider av jordskred, ligger langs Glommen.

De vigtigste sædarter er havre og rug. Av hvete og byg saaes ogsaa en del, men mindre nu end før. I 1875 var utsæden av hvete 47 hl., i 1907 76 hl. og av byg i 1875 389 hl., i 1907 kun 41 hl.

Havre kan vel sies nu for tiden at være eneste salgsvare av korn. Før i tiden solgtes ogsaa litt rug, som kjørtes til Moss og blev avsat der.

Poteterne begyndte i 1835 at bli i almindelig bruk. I dette aar sattes 1019 hl., i 1907 2546 hl. Der avles nu saa meget, at der aar om andet haves endel tilsalgs. Avsætningsstedet for disse er i regelen Sarpsborg. Græsfrøavlen har ogsaa tat sig godt op i de sidste aar. I 1875 avledes der 3525 kg., i 1907 10 221 kg. Dette kvantum er fuldstændig tilstrækkelig til bygdens behov, mulig ogsaa tilovers.

Turnipsdyrkningen er ogsaa blit mer almindelig her. Den dyrkes nu paa de fleste gaarde i herredet.

Gjødselbehandlingen er nu for tiden gjennemgaaende god. Torvstrø brukes nu paa de fleste steder. Der findes flere større torvmoser i herredet, som ikke alene er tilstrækkelig til bygdens behov, men ogsaa utenbygds gaardbrukere — fra Eidsberg og Spydeberg — forsyner sig med torvstrø herfra.

Jordbruket har i de sidste 30 a 35 aar tat et betydelig op­sving. Dette skyldes vel i første række den bedre gjødsel­behandling og den tiltagende bruk av kunstig gjødning, tillike at jorden med de tidsmæssige akerbruksredskaper, som nu haves, blir bedre bearbeidet.

I 1871—75 avledes der her av rug 3731 hl., havre 16 146; i 1906—10 henholdsvis 6795 og 22 127 hl.

Klimatet for jordbruket er gunstig, dog i enkelte aar forlitet nedbør i vaarmaanederne.

Paa den offentlige nedbørstation i herredet har nedbøren i de 5 sidste aar været:

Nedbør
i Skiptvet optat ved amtets nedbørstation, Langli skole:
Maaned.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
Januar
27
53
35
4
40
8
Februar
9
81
44
23
20
75
Mars
41
31
33
96
51
68
April
52
105
43
3
44
36
Mai
75
68
39
41
42
41
Juni
40
53
35
88
44
21
Juli
98
118
24
56
99
40
August
135
99
31
118
62
41
September
88
39
67
41
26
Oktober
230
96
82
94
24
November
37
83
111
122
95
Desember
119
68
77
117
65
For aaret
951
894
621
799
612

Utsæd i Skiptvet herred.Angit i hektoliter.
Aar.
Hvete.
Rug.
Byg.
Havre.
Bland-
korn.
Erter.
Tils.
korn og
erter.
Poteter.
Til
grønfor
(vikker,
havre
m. v.).
Græsfrø.
1835
4 84 153 2103 8 76 2428 1019
1845
1 118 203 2332 8 92 2754 1831
1855
14 225 357 2856 4 104 3560 2115
1865
94 218 346 2678 1 53 3390 2022
Kg.
1875
97 287 389 2691 15 28 3507 2397 7 3525
1890
90 298 214 2632 6 14 3254 2787 23 5132
1900
146 403 58 2283 2 19 2911 1950 80 7432
1907
76 453 41 2514 34 14 3132 2546 68 10221
Foldighet.
Aar.
Hvete.
Rug.
Byg.
Bland-
korn.
Havre.
Erter.
Poteter.
1835
9 12 7.0 6 4.0 5.0 8
1871—75
13 8.0 9 6.0 6.0 6
1906—10
15 7.2 8.8 6.9 6
Beregnet avl i hektoliter (gj.snitlig pr. aar):
1835
41 992 1071 52 8 413 389 8 149
1871—75
970 3731 3112 135 16 146 168 14 382
1906—10
760 6795 295 340 22 127 97 15 276


Opgaver hentet fra matrikuleringen i 1860-aarene.
Omkring aar 1865.


Antal bruk.[1]
Med under 20
maal indmark
29
20—0050
maal indmark
97
50—0200
—„—
201
200—0500
—„—
35
500—1000
—„—
5
Over 1000
—„—
1
Tilsammen 368
særskilt skyldsatte jordbruk.


Skog til husbruk.
Antal bruk,
hvorfra opgave
mangler.
Antal bruk,
der ingen har.
Antal bruk,
der har nogen.
Antal bruk,
der har tilstrække-
lig.
280 28 60


Skog til salg.
Antal bruk,
hvorfra opgave
mangler.
Antal bruk,
der ingen skog
har.
Antal bruk
der har noget
skog.
Salg aarlig.

Spd.
365 3 63
Herligheter.

17 vandfald. 1 tømmerlænse.


Mangler.
Frostlændt. Oversvømmelse. Jordskred.
46 bruk. 12 bruk. 8 bruk.


Havnegangens tilstrækkelighet.
Antal bruk,
der ingen har.
Antal bruk,
der har util-
strækkelig.
Antal bruk, der
har nogenlunde
tilstrækkelig.
Antal bruk,
der har til-
strækkelig.
Havneret.

65 267 11 20 4


Havnegangens beskaffenhet.
Jordmark med tildels
bakker.
Fjeldmark. Skoghavn.
195 bruk. 174 bruk. 9 bruk.


Let eller tungbrukt.
Antal bruk,
letbrukt.
Antal bruk,
middels.
Antal bruk,
tungbrukt.
168 86 112

Under tungbrukt var 19 bruk særdeles tungbrukte.


Herredets samlede areal av:

Aker og dyrket eng
33 536
maal
Naturlig eng
4 198
Tilsammen indmark
37 734 maal


Areal ifølge jordbrukstællingen 1907:
Samlet landareal
93.34
km²
Herav dyrket jord
37.75
(aker, dyrket eng og have).
Herav naturlig eng
0.59
Herav helt eller delvis skogbevokset 47.96 maal.
Særskilt anvendt til:
Hvete
276
maal
Rug
2 466
Byg
172
Havre
6 197
Blandkorn
87
Erter
43
Poteter
832
Turnips
251
Kaalrabi
1
Grønfor
167
Andre vekster
3
Brak
2 211
Ialt aker
12 706
maal
Kunstig eng til græsfrøavl
607
Kunstig eng til—„— høislaat
21 069
Kunstig eng til—„— beite
3 124
Ialt aker og dyrket eng
37 506
maal
Naturlig eng til høislaat
45
Naturlig eng til—„— beite
548
Kjøkkenhave
32
Frugthave
213
(Antal frugttrær 2657).
Areal skikket til opdyrkning
3 902
Opdyrket 1901—1907
295
maal
Utmark:
Utslaatter
0
maal
Havn uten skogbestand
4 495
Havn med skogbestand 24 264
Skogmark
23 698
Av det samlede landareal utgjør:
For herredet. For amtet.
Dyrket jord (aker, dyrket eng, have)
040.44 pct. 023.22 pct.
Naturlig eng
000.64 000.73
Andet areal
058.92 076.05
100.00 pct. 100.00 pct.
Antallet av fjærfæ m. v. ved forskjellige tællinger:
Aar. Høns. Ænder. Gjæs. Kalkuner. Bikuber.
1890
2 539
14
59
221
1900
4 137
96
58
34
254
1907
3 422
07
55
193


Antallet av redskaper og maskiner:
Aar. Slaa- og meie-
maskiner.
Radsaa-
maskiner.
Hesteriver. Damptræske-
maskiner.
1875
001
0?
1890
045
04
1900
123
02
1907
161
29
152


Jordbrukenes fordeling efter deres areal av dyrket jord i 1907:
Antal
særskilt
skyldsatte
bruk.
Antal ikke
særskilt
skyldsatte
bruk.
Til-
sammen.
1.
Bruk uten dyrket jord (aker og eng)
007 02 009
2.
Bruk med indtil 0005 maal dyrket jord 005 09 014
3.
Bruk 005.1 indtil 010 maal dyrket jord—„— 008 008
4.
Bruk 010.1 indtil 020 maal dyrket jord—„— 021 12 033
5.
Bruk 020.1 indtil 050 maal dyrket jord—„— 081 03 084
6.
Bruk 050.1 indtil 100 maal dyrket jord—„— 116 01 117
7.
Bruk 100.1 indtil 200 maal dyrket jord—„— 101 101
8.
Bruk 200.1 indtil 500 maal dyrket jord—„— 032 032
9.
Bruk 500.1 indtil 700 maal dyrket jord—„— 002 002
10.
Bruk 700.1 indti 1000 maal dyrket jord—„—
11.
Bruk 700.1 indtiover 1000 maal dyrket jord—„—
373 27 400

Eiendomspriser beregnet efter foretagne salg:
Aar.
Kroner
pr. sk. daler
Kroner
pr. sk. mark.
Kroner
pr. sk. mark
efter ny
beregning.
Spd.
1852—55
849
3 396
1 439
1 354
1856—60
1 050
4 200
1 780
1 675
1866—70
821
3 284
1 392
1 310
1871—75
3 761
1 594
1 594
1876—80
3 690
1 564
1 564
1881—85
4 440
1 881
1 881
1886—90
1 941
1887—91
1 898
1888—92
1 898
1889—93
2 017
1890—94
1 976
1891—95
1 991
1892—96
2 170
1893—97
2 212
1894—98
2 008
1895—99
1 974
1896—1900
1 898
1897—01
1 958
1898—02
1 895
1899—03
2 094
1900—04
2 183
1901—05
2 158
1902—96
2 099
1903—07
2 340
1904—08
2 229
1905—09
2 257
1906—10
2 402
1907—11
2 529
1908—12
2 613

Forholdet mellem skylddaler og skyldmark

var for Skiptvet som 1:2.36
var for Smaalenenes amt 1:2.78
var for Riket 1:2.09

  1. Ved klasseinddelingen er arealet av underbruk (husmandspladser o. l.) medregnet i hovedbrukenes arealer.