Skiptvet herred 1814–1914/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Eck-Jansen & Nilsen (s. 63-65).
Fattigvæsen.

I førstningen av det 19de aarhundrede florerte betleriet i nok­saa stor utstrækning. Dette skyldes for en del ugunstige arbeids­vilkaar og den knappe offentlige understøttelse som de trængende fik sig tildelt. De gjængse arbeidspriser i denne tid var 6 a 8 skilling pr. dag og 8 a 12 skilling for at skjære et maal korn. En mand med familie kunde saaledes ikke leve av sit arbeide selv om han hadde en mager husmandsplads at bruke og var derfor henvist til at betle. Som eksempel paa, hvor knap fattig­understøttelsen den gang var, kan nævnes, at en arbeidsudygtig mand med en do. hustru fik 3 tønder havre at leve av om aaret. Dette var i 1814.

Trængende familier blev understøttet med korn, og penge forsaavidt de trængte doktor og medicin, mens børn og enlige fattige blev bortsat paa lægd. I 1814 var der saaledes utsat 102 faste lægder.

Fattigkommissionen hadde i regelen 2 møter om aaret, et i førstningen av januar og et i førstningen av juli maaned. Paa disse møter møtte saa de fattige frem og fik sig tildelt det korn som de skulde ha for halvaaret, samt besked om hos hvem de skulde avhente kornet.

I 1844 blev ydelserne i korn forandret til mel, hvilken ord­ning bibeholdtes til 1865, da understøttelse i penger blev indført.

Noget forslag til aarlig budget kan ikke sees at være behand­let før i aaret 1840. Det blev da besluttet, at det som antagelig tiltrængtes i aaret 1841, 126 tønder korn og 150 spd. i penge, skulde utlignes paa herredets matrikulskyld.

Den gamle forsørgelsesmaate ved lægd ble avskaffet ved loven av 1900. Nævnte lovs § 43 bestemmer, at de trængende skal forsørges enten i pleie eller i arbeidshjem, hos private, ved understøttelser i hjemmet eller ved indlæggelse paa sykehus, samt at bortsættelsen ikke maa ske ved licitation.

Skiptvet herred 1814–1914, s. 64 – Skiptvet fattigstyre 1914.jpg
SKIPTVET FATTIGSTYRE 1914.


I 1890 var antallet av de fattige i bygden 90. Disse var dels bortakkordert dels indlagt paa gaardene og dels understøttet i hjemmet. Budgettet i dette aar var 6638 kroner. I 1914 er der i bygden 29 fattige, som for en del er bortakkordert og en del fast understøttede. Budgettet for dette aar er 5000 kr.

Ved loven av 1863 er presten selvskrevet medlem av fattig­styret, men ordføreren vælges. Før var presten selvskreven ordfører.

Siden loven av 1863 har følgende vært fattigstyrets ordførere:

1863—64
sogneprest Støren.
64—68
gaardbruker Anders T. Liverud.
68—70
gaardbruker Johan C. Holm.
70—74
gaardbruker Andreas H. Hauger.
74—76
gaardbruker Ole E. Holmerud
76—78
gaardbruker Erik E. Strand.
78—79
fuldmægtig O. A. Olsen
79—81
sogneprest Bjørnestad.
81—84
gaardbruker A. Wold
84—88
sogneprest A. E. Hansen.
88—90
landhandler A. Skipperud.
90—91
fuldmægtig O. A. Olsen
91—92
gaardbruker Hans Hønstvet.
92—94
gaardbruker Christian H. Foss.
94—96
gaardbruker Anton Chr. Onstad
96—98
gaardbruker A. Wold.
98—1900
sogneprest Leganger.
1900—01
gaardbruker M. Glennetangen.
1901—02
sogneprest Leganger.
1902—04
gaardbruker H. Skallerud.
1904—06
gaardbruker Christen Hauger.
1906—12
gaardbruker Chr. Christiansen.
1912—00
gaardbruker Olaf Haug.


Almindelige arbeidslønninger pr. aar samt dagløn.
Aar.
Tjeneste-
gutter.
Tjeneste-
piker.
Almindelige dagarbeidere
paa egen kost.
Mænd.
Kvinder.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
1880
160
072
1885
160
072
1895
250
140
1.70
1.20
1900
275
150
1.93
1.25
1905
275
150
2.03
1.25
1910
300
200
2.50
1.53