Norske Bygdesagn, Anden Samling

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
J.M. Cappelens Forlag (Anden Samlings. forord-6).
Forord.

Første Samling af mine Bygdesagn, der udkom for to Aar siden, vandt saavel betydelig Udbredelse som velvillig Omtale herhjemme, og blev fordelagtig bedømt i begge Broderriger; i „Börsenblatt“ bebudedes en tydsk Oversættelfe deraf, der dog neppe er udkommen. Jeg fik saaledes Lyst til fremdeles at samle lignende Smaatræk af Fortidens Almuesliv og udgiver nu paany en liden Række deraf, i hvilken, ligesom forrige Gang, de hendøde Traditioner, der hentes fra Haandskrifter eller fra afsides Egne af den trykte Literatur, ere optagne ved Siden af dem, der endnu leve i Bygderne.

Den Opfordring, som jeg i Forordene til første Samling udstedte til dem, der kjendte hidtil utrykte Sagn og Traditioner, om at meddele dem til Opbevaring paa Universitetsbibliotheket, er bleven efterfulgt af ikke Faa, og nogle af disse Meddelelser ere allerede benyttede ved nærværende Leilighed. Idet jeg bevidner samtlige Meddelere min forbindtligste Tak, udtaler jeg paany ønsket om, at ret Mange fremdeles ville forøge dette Materiale, der i ethvert Fald vil finde en sikker og naturlig Plads i Bibliothekets Manuscriptsamling og utvivlsomt i sin Tid paa en eller anden Maade komme til Nytte.

Christiania, i November 1872.

Indhold.
Side.
Ættesagn. Nisi-Ætten 1.
Hallingdalske Ættesagn 5.
Gudbrand Gudbrandssøn paa Vik 23.
Thrond Hoskoldssøn paa Kvinlog 25.
Fredløse og Rømningsmænd 31.
Sagn om Sørøvere 39.
Et Skib fra Drammen seirer over Barbareskerne 1713 43.
Nils Skogastøl 45.
En Nordmand blandt Frederik Vilhelms Grenaderer 47.
Lapper, anvendte til Morskab 48.
Sagn fra Kampe med Russerne 50.
En norsk Poesi om Svenskekrigene 53.
Præsten i Fergland 54.
Krigen 1658 54.
Gyldenløvefeiden 55.
Svensken paa Næsodden 1716 58.
Svensken paa Krogskoven 1716 59.
Svensken ved Norderhov 1716 60.
Ole Einarssøn Skavlan 62.
Fra Felttoget 1788 63.
Fra 1808 72.
St. Halvards Kapel paa Løvøen 73.
St. Olafs-Dyrkelsen 78.
Falkefangsten 95.
En Ormemaner 100.
Hemingens Skier 102.
Fra Fantestien 102.
Sagn om Bygders og Gaardes første Bebyggelse 106
Hr. Peder Claussøn 110.
Sagn om Hr. Peder Dass 117.
Torfæus 121.
Storeggens Opdager 123.
„Tordenskjolds Søster“ 124.
Gamle Bygdeskikke 125.
Ramus-Sletten 132.
Stor Ulykke paa Søen 133.
Tillæg.

S. 5. Sagnet, om at der har været holdt Thing paa Isen af et Vand i Hallingdal, tør ansees for en Erindring om en i sin Tid baade i Norge og Sverige udbredt Skik. Den berømte svenske Forfatter Olaus Magnus har nemlig i sin Hist. gent. Septentr. et helt Capitel de nundinis glacialibus eller Markeder paa Isen, hvor særlig Markederne paa Mælaren ved Strengnes samt i Oviken i Jemteland omhandles.

S. 54–55. Med Sagnet om „Krigen 1658“ kan jevnføres følgende Notitser, som ere mig meddelte af Y. Nielsen. Ved en Befaring af Grændserne mellem Orkedalen og Østerdalen i 1704 oplyste en af de tilstedeværende gamle Mænd, Anders Skamfred, „at hans Værfader var Lagrettesmand paa den Markegang, som skede, da de Svenske havde Throndlagens Len inde, og da blev gjort en Ild ved Holtevadet, hvilket Sted han derefter anviste.“ Ved Befaringen 1704 blev ligeledes tændt Ild ved alle Steder, som skulde være Grændsemærker. – Hvad angaar de til svensk Krigstjeneste udskrevne Thrøndere o. s. v. haves nogle Efterretninger fra det svenske Rigsarchiv. Udskrivningen begyndte 19de Juli 1658; Stjørdalen var det eneste Sted, hvor Bønderne gjorde Modstand. I September 1658 vare i Hudikswall 800 Norske indkvarterede paa en Ø, for at de ei skulde rømme; endel af dem rømte ogsaa virkelig fra Sundswall. Ved Kongebrev af 23de Juni var det bestemt, at disse udskrevne Norske skulde sendes til Lifland, og Officererne fik senere ud paa Aaret Ordre til at gaa til Garnisonen i Reval.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.