Hopp til innhold

Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge

Fra Wikikilden
J. Chr. Abelsted (s. tittel-innhold).

Beretning


om


Fante- eller Landstrygerfolket


i Norge.
Bidrag til Kundskab om de laveste Samfundsforholde.


Af


Eilert Sundt.
Kand. i Theol.


Andet Oplag.
Christiania, 1852.
Trykt hos J. Chr. Abelsted.

Da jeg i Sommeren 1848 efter derom indgiven underdanigst Ansøgning havde erholdt Midler af Statskassen til at bereise en Del af Landet for at undersøge de saakaldte Fantefolks Sæder og Forholde (se Kap. 15, Slutn.), havde jeg den Forpligtelse paa mig til den kgl. norske Regjerings Justits- og Politi Departement at afgive Beretning om Resultatet af disse Undersøgelser. Men da jeg tillige om samme Gjenstand ønskede at se offentliggjort en udførligere Fremstilling, som maaske kunde bidrage til at vække Almenhedens deltagende Opmærksomhed for disse ulykkelige, men forhen mindre paaagtede Forholde, og da jeg ikke kunde vente at finde nogen privat Forlægger for et saadant Værk, søgte jeg at forene begge Øiemed, idet jeg til Opfyldelse af hin Forpligtelse at levere en Reiseberetning forfattede nærværende Skrift og indleverede det til det nævnte Departement med underdanigt Andragende om, at det vilde foranledige det trykt paa offentlig Bekostning. Dette mit Ønske er nu blevet opfyldt, og mere end det; efter Justitsdepartementets af Regjeringen tiltraadte Indstilling har nemlig hans Majestæt Kongen under 27de December 1849 ikke alene naadigst besluttet, at Skriftet skal trykkes paa offentlig Bekostning, men ogsaa naadigst tildelt mig for mit Arbeide med samme det betydelige Honorar af 250 Spd.

Christiania, den 29de Januar 1850.

Forfatteren.

Indhold.

Side.
Indledning I–VI.
Kap. 1. Hidtil herskende Meninger om Fanternes Herkomst. Navne. Inddeling. Tatere og Skøiere 1.
2. Taternes Historie i Almindelighed 23.
3. Fortsættelse af Taternes almindelige Historie. Undersøgelser om deres Herkomst. Civilisationsforsøg 45.
4. Taternes Fremtræden og Skjebner i Norge 71.
5. Taternes hemmelighedsfulde Væsen. Tatersproget. 85.
6. Taterreligion 101.
7. Taternes Familie- og Samfundsliv 118.
8. Taternes Levevis og Næringsveie 141.
9. Skøiernes Historie 168.
10. Skovfinner og Tiggerlapper 191.
11. Tatere og Skøiere sammensmeltede til et Fantefolk. Røvere. Daarer 218.
12. Flere Slags Landstrygere 239.
13. Almuens Forhold mod Fanterne 274.
14. Øvrighedens Forhold mod Fanterne 286.
15. Offentlige Undersøgelser og Foranstaltninger angaaende Fanterne 308.
16. Prøvelse af nogle Forslag til Fanternes Behandling 315.
17. Antydninger til offentlige Foranstaltninger med Hensyn til Fanterne. Korrektionshuse. Extraordinær Fattigforsørgelse 327.
18. Fortsættelse. Fattigstatistik. Fortsatte og mere omfattende Undersøgelser om de laveste Klassers Forholde 347.
Anhang I. Ordfortegnelse til det norske og svenske Fantesprog 364.
Anhang II. Ordfortegnelse til det mellem svenske (vestgøthiske) Handelskarle brugelige hemmelige Sprog 393.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.