Anarkiets Bibel

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Bog I. Menneskehedens forunderlige idioti. Satan morer sig 1
Kap. 1. Menneskehedens forunderlige idioti 3
— 2. Hvad idiotien koster — direkte 7
— 3. Hvad idiotien koster — indiretke 14
— 4. Hvorledes velsignelse kan vendes til forbandelse 18
— 5. Chimæren „Arbejdsløshed“ med den dobbelttvundne hale 21
— 6. Kapitalen som arbejdsherre 24
— 7. Satan morer sig 28
Bog II. Hvorledes menneskene, efter først at ha ladt ejendomsretten narre indpaa sig, forgjæves søger at forbedre en i sig selv umulig institution 33
Kap. 1. Hvorledes ejendomsretten blev narret indpaa menneskene 35
— 2. Menneskene omformer ejendomsretten 42
— 3. Menneskeheden føler sig gjenfødt 47
— 4. Gjenfødelsen var ingen gjenfødelse 52
— 5. En virkelig gjenfødelse viser sig foreløbig umulig 64
Bog III Hvorfor revolutionsmændene ikke kastet ejendomsretten overbord 77
Kap. 1. Revolutionsmændene trodde ejendomsretten var en misbrugt, men i sig selv nødvendig og nyttig institution 79
— 2. Den eneste form i hvilken ejendomsretten kunde løse sin opgave var praktisk ugjennemførlig 83
Kap. 3. Revolutionsmændene mente, at den fri konkurrence kunde løse ejendomsrettens opgave 87
— 4. Den fri konkurrence kan kun løse ejendomsrettens opgave, hvis de besiddende klassers efterspørgsel til enhver tid er stor nok til at alle kan beskjæftiges 93
— 5. Hvis der kun drives forbrugs-produktion kan de besiddende klasser ikke holde sin efterspørgsel oppe paa det nødvendige maximum 98
— 6. Selv om der foruden forbrugs-artikler frembringes nyt produktions-materiel, kan de besiddende klasser umulig holde sin efterspørgsel oppe paa maximum 105
— 7. Hvorfor revolutionsmædene ikke kastet ejendomsretten overbord 113
Bog IV Syndefaldet. — Vorherres langmodighed. — Satan blir siddende og maabe 121
Kap. 1. Syndefaldet 123
— 2. Mennesket synes engang for alle at være gaat fejl af sin bestemmelse 128
— 3. De halstarrige faa bringer evangeliget 132
— 4. Evangeliet annammes hverken af fattig eller rig — Satan venter at se vandflommen komme 138
— 5. Vandflommen kommer ikke. — Satan morer sig med at hindre de halstarrige faa i deres arbejde — De rækker alligevel frem, og Satan tar farvel med pengefælden 141
— 6. Da ingen revolution kommer og fejer pengefælden væk, blir Satan siddende og maabe 147
— 7. Satan tar et overblik og finder situationen at være det skjære vanvid 152
Bog V. Hvorledes Østens pengepisk-svingere kom til at sejle sin økonomiske skude op paa det samme skjær, hvor Vestens skude alt længe hadde staat og hugget 165

Kap. 1. Hvad der bragte Østens civilisation til at stagnere 167
— 2. Østens og Vestens pengepisk-svingere. Hvorfor Vesten saa sent frembragte en civilisation 171
— 3. Vesten tvinger Østen til at aabne sig 177
— 4. Den lille gule mand 183
— 5. Østens skude strander ved siden af Vestens. De smaa gule mænds første reflexioner i anledning af strandingen 194
— 6. Hvorledes pengepisken blev svinget i Østen før barbarene kom 200
Bog VI. Østens pengepisk-svingere pønser paa at bringe sin skude flot igjen, og gjør sig rede for den ukyndige navigering der har foranlediget strandingen 213
Kap. 1. De to nødvendige betingelser for at skuden kunde komme flot igjen 215
— 2. Den tilsyneladende dygtige men i virkeligeheden ukyndige navigering 222
— 3. Alt synes vel ombord 232
— 4. Officererne mener at ha gjort sin pligt ligesaavel som besætningen 239
— 5. Officerernes ukyndighed kommer for en dag — skuden strander 246
Bog VII. Aarsagen til den ukyndige navigering, og hvorledes strandingen foregik 255
Kap. 1. Et centralstyre vilde ha forudset faren og raabt varsko 257
— 2. Hvad centralstyret vilde ha foreslaaet 264
— 3. De hundrede-tusen direktørers uforstand 271
— 4. Hvad der økonomisk og finansielt gik for sig, mens det første sæt overflødige etablissementer blev sat op 277
— 5. Arbejdet stanses, pengene blir liggende — hvad det har at si 282
— 6. Hvorledes krisen udvikler sig — dens afslutning 290
Bog VIII. Forsøget paa at bringe skuden flot planlægges 305
Kap. 1. En raadden ballance — den store krise tegner sig mørk i horizonten 307
— 2. Hvorledes de ledige funktionærer firdobler sine formuer 316
— 3. En ny krise kan hverken undgaaes ved at spare eller ved at jobbe — men vel ved at sætte al ledig arbejdskraft igang med at lave et luxus-apparat 328
— 4. Naar luxus-apparatet er færdigt vil krisen atter true, hvis ikke luxus-produktionen drives for én fælles regning 337
— 5. Ogssa nødvendigheds-produktionen maa drives for fælles regning 344
Bog IX Planen mislykkes. Østens og Vestens skuder blir staaende der side om side paa blindskjæret og hugge — det hele ser haabløst ud 357
Kap. 1. Arbejdets organisation mislykkes for pengepisksvingerne 359
— 2. Den vrede befolkning vil selv overta produktionen for at organisere den — men det mislykkes 370
— 3. Hvorledes situationen samtidig hadde udviklet sig i Vesten 382
— 4. Satan gotter sig over Situationen, skjønt han ikke begriber den 387
— 5. De to veje ad hvilke menneskene pønser paa at slippe bort fra vanviddet, duer ikke nogen af dem 394
Bog X. Frelsen 405
Kap. 1. Hvorledes Satan kommer til det resultat, at guddomsgnisten er slukket i mennesket 407
— 2. Satan har tat fejl 446
— 3. Revoltens aand lever 455
— 4. Frelsen er nær 465


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.