Historisk Tidsskrift/Femte rekke/Femte bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INNHOLD

Side
Alting og lagting. Av professor dr. Absalon Taranger 1
Bosætningsforholdene paa Romerike i jernalderen. Av konservator dr. Jan Petersen 46
Gildevæsenet i Norge i middelalderen. Oprindelse og utvikling.
Av professor dr. Oscar Albert Johnsen 73
Peder Claussøns Snorre som norsk bondelesning. Av professor dr. Halvdan Koht 102
Kong Sigurd på Jorsal-ferd. Av professor dr. Halvdan Koht 153
Naar er Vandsagen og Haandsagen kommet i Brug i vort Land?
Af sogneprest O. Olafsen 169
Om særrettigheder til almenningsgrund og afgifter til staten for saadanne i det 17. og 18. aarhundrede. Av konsulent G. Tank 185
Gjensidige nationale stemninger hos nordmænd og svensker, særlig i det 16. og 17. aarhundred. Av professor dr. Oscar Albert Johnsen 231
Litt om lagting og bygdeting i det 16de århundrede. Av statsarkivar Fr. Scheel 262
De »ytre« Almenninger. Av sogneprest O. Olafsen 313
Hollændervældet i Norge. Et avsnit av Norges økonomiske historie. Av lektor Roar Tank 346
Norges skibsfart 1815–30. Av fhv. referentchef Oskar Kristiansen 360
Skule jarl. Av professor dr. Halvdan Koht 428
Hune-heren. Av professor dr. Knut Liestøl 453
Det nordiske historikermøtet i Kristiania 7.–10. juli 1920 468
5te internasjonale historikerkongress i Bryssel 1923. Meddelt av professor dr. Halvdan Koht 476
Om betydningen av Three Fragments of Irish Annals for vikingetidens historie. Av dr. Jan de Vries (Arnhem, Nederland) 509
Sunnivalegenden. Av statsarkivar dr. Just Bing 533
Sighvat skalds resa till Svithjod. Av kammerherre Hans Toll (Stockholm) 546
Magnus Erikssons giftermål med Blanche av; Namur. Av professor dr. Halvdan Koht 566
Småstykker:
1. Sagaernes Beretning om Harald Haarfagres Tilegnelse av Odelen. Av høiesteretsassessor Eggert Briem (Reykjavik) 114
2. Snorri Sturluson i i Norge. Av professor dr. Finnur Jónsson (Kjøbenhavn) 116
3. Fra hvilken dag bør kong Erik av Pommerns regjeringsaar regnes at begynde? Av oberst N. M. Widerberg 193
4. De første norske biskoper. Av professor dr. Halvdan Koht 128
5. Om den danske jarl Ganuz Wolt, Harald Hardrådes reisefelle. Av professor dr. Halvdan Koht 135
6. Hvem var Tore Ingeridson? Av professor dr. Halvdan Koht 138
7. Något om Flateyjarbók. Av kammerherre Hans Toll (Stockholm) . 209
8. Fortalene til Kristian 4.s og Kristian 5.s lovbøker. Av statsarkivar Fr. Scheel 216
9. Hinloopens skibsfart på Norge 1715–1718. Av professor dr. Edv. Bull 221
10. Skoggaarde i Hordaland. Av T. L. H. 226
11. Et fransk bidrag til skandinavisk sproghistorie. Av universitetsstipendiat dr. Alf Sommerfelt 278
12. Om Olav Haraldssøns hjemreise fra England 1015 og første tog til Trondhjem. Av amtskasserer P. Holmesland 285
13. »Ulvilda Norica«. Av kammerherre Hans Toll (Stockholm) 287
14. Hvordan kan Losne-ætten – 1490 – ta arv efter Sudrheim-ætten? Av overretssakfører Joh. H. Bergwitz 297
15. Bergens byforfatning i det 13. århundrede. Av professor dr. Edv. Bull 302
16. Øygard eller àlmenning. Av professor S. Hasund 303
17. Peder Claussøns Snorre som norsk bondelesning. Av professor dr. Didrik Arup Seip 307
18. Et brev fra professor Stenersen til Mathias Irgens-Bergh fra 1821. Ved professor dr. Edv. Bull 488
19. Et brev om Thraniterbevægelsen fra Chr. Birch-Reichenwald. Ved professor dr. Edv. Bull 494
20. De tre langskib som Norges konges vaaben. Av stud. real. K. Münster Strøm 498
21. Peder Claussøns Snorre hjå norske bønder. Av professor dr. Knut Liestøl 501
Litteratur:
Henri Prentout, Étude critique sur Dudon de Saint-Quentin et son histoire des premiers Ducs Normands. (Ved Halvdan Koht) 65
Charles Homer Haskins, Norman Institutions. (Ved Halvdan Koht) 69
Ewald Bosse, Norwegens Volkswirtschaft vom Ausgang der Hansaperiode bis zur Gegenwart, mit besonderer Berücksichtigung der internationalen Handelsbeziehungen. (Ved Jac. S. Worm-Müller) 142
A. W. Brøgger, Ertog og øre, den gamle norske vegt. (Ved Halvdan Koht). 227
Finnur Jónsson, Norsk-islandske kultur- og sprogforhold i 9. og 10. årh. (Ved Halvdan Koht) 228
Sverris saga etter Cod. AM 327 4o. Utgjevi ved Gustav Indrebø. (Ved Halvdan Koht) 230
Curt Weibull, Sverige och dess nordiska grannmakter under den tidigare medeltiden, og Om det svenska och det danska rikets uppkomst. (Ved Halvdan Koht) 308
Aarno Malin, Zur Uberlieferung der lateinischen Olavuslegende. (Ved Edv. Bull) 310
Norsk biografisk leksikon. Redaktion: Edv. Bull, Anders Krogvig, Gerhard Gran. B. I. (Ved Halvdan Koht) 508
Eoin MacNeill, Phases of Irish History. (Ved Alexander Bugge) 583
Eli F. Hekscher, Historia och nationalekonomi. (Ved H. K.) 600
Olafs saga hins helga. Efter pergnmenthaandskrift i Uppsala Universitetsbibliotek, Delagardieske samling nr. 8II. Utgit ved Oscar Albert Johnsen. (Ved H. K) 601
Annales Danici medii ævi, ved Ellen Jørgensen, og Scriptores minores historiæ Danicæ, ved M. Cl. Gertz. (Ved H. K.) 602
Die Edda. Mit historisch-kritischem Commentar herausgegeben von R. C. Boer. (Ved H. K.) 602
Aage Friis, Danmark ved Krigsudbruddet Juli–August 1870.
(Ved Edv. Bull) 603

Register til Historisk Tidsskrift, femte rekke, femte bind. Ved førstebibliotekar A. Kjær 605
Rettelser 644

Den Norske Historiske Forening
Vedtekter I
Årsberetning for 1920 III
Årsberetning for 1921 X
Årsberetning for 1922 XVI

Norges historie. Bibliografi for 1919 ved bibliotekar Leiv Amundsen 129
–»– Bibliografi for 1920–1922 ved d. s. 173