Gamla Reglo aa Rispo

Fra Wikikilden
Innhold
Gamla Reglo aa Rispo,


ifraa Valdris,


en Samling af Fortællinger, Sagn
og Eventyr,


optegnede i Valders
af
Anders Evensen Vang,
forhenværende Skolelærer i Vang i Valders.Christiania 1850.
Forlagt af C. A. Dybwad.

Trykt hos W. C. Fabritius.
Anmærkning.

De Afvigelser fra Optegnerens Skrivemaade, hvilke ere foretagne for at lette Læsningen, indskrænke sig i det Væsentlige til Følgende:

o = og er forandret til aa til Forskjel fra Pronomenet o og Præp. o.
so = saa do. do. saa do. do. do. so = som.

Diphtongen øy der er skrevet aay er forandret til øy f. Ex. høyrø for haayrø; nøygde for naaygde. Dipht. ei der er skrevet ai er forandret til ei f. Ex. et, eit, Stein, heilø, reistø o. s. v. for ai, ait, Stain, hailø, raistø. Ordene vørsto, varst, vørste, skrevet snart med snart uden s; kaama, kaamo, aavør, aavapaa ere forandrede til vart, vørto, vørte, koma, komo, ovør, ovapaa.

Den bestemte Arttkkel øn i Ordene paa g, k, b, p, v. f. Ex. Dukøn, Kungøn, er forandret til en, Duken, Kungen.

Betegnelse af det aabne e med æ er forandret til e f. Ex. terettis for terættis; ell for æl = end; rendø for rændø.

Betegnelse af g og sk foran de bløde Vokaler med j og bj er forandtet til gj og skj f. Ex gjera, gjek, Beskje, skjæntø for jera jek, Besje, sjænktø o. s. v.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.