Tønsberghus’s Ødelæggelse

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Om Tiden, da den gamle Befæstning eller Slottet paa Bjerget ved Tønsberg blev ødelagt, har man hidtil ikke været ganske paa det Rene. I Allens De tre Nord. Rigers Hist. 1, 265 oplyses, at Hr. Knut Alfssøn i 1502 gjorde et Indfald fra Sverige med svenske Tropper og erobrede først Akershus, dernæst ogsaa Tønsberghus, hvor Mattis Olssøn var Befalingsmand En gammel optegnelse (Suhms Saml, til den danske Hist. 2, 2, 188) af Jørgen Claussøn, der 1539 blev Lagmand i Tønsberg og altsaa er et næsten samtidigt Vidne, bemerker, „at Tønsberghus blev forstyrret af de Svenske, og Byen plyndret“, men feiler ved at henføre Begivenheden til 1503. Men af et Dokument, hvoraf A. Faye har givet Uddrag i en af ham kort før hans Død paabegyndt Præstehistorie for Sande (nu i Rigsarkivet) fremgaar yderligere, at Hr. Knut Alfssøn paa Veien til Tønsberg forstærkede sig med en Hob Bønder fra Sande Skibrede (mellem Drammen og Holmestrand) og i Forening med dem ødelagde Slettet, hvor Befalingsmanden Mattis Olssøn, blev slagen og dræbt, og Bønderne fra Sande røvede hans Gods og Sølvpenge. Mattis’s Hustru (Olive Krabbe?) blev senere gift med Ridderen og Rigsraaden Hr. Knut Knutssøn Baat til Morland i Bahuslen, den samme, hvem Christiern II i 1519 lod henrette. Hr. Knut Knutssøn indstevnede i 1512 Almuen i Sande Skibrede, som var med at „røve og brænde Norges Krones Slot Tønsberg“, og tiltalte dem for „de Sølvpenge og andet Gods, som de havde ranet fra hans Hustrus forrige Husbonde, Mattis Olssøn“, men Retten afviste denne Sag „saasom efter Loven Ingen maa have høiere Eftermaalsmand, end han selv er“. — Da det saaledes er givet, at Slottet ei alene erobredes, men ogsaa brændtes eg ødelagdes i 1502, og man Intet kjender, om at det senere er gjenopført, maa Peder Claussøns Beretning i hans Norges Beskrivelse, at Slottet „blev i Kong Christiern Hanssøns Feide nedskudt og ødelagt, den Tid han kom til Norrig 1532“, bero paa en Feiltagelse.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.