Einar Tjelds Kamp ved Oslo 1536

Fra Wikikilden

Som det vil erindres, udsendte Erkebiskop Olaf Engelbrektssøn efter at have sprængt det norske Rigsraad og ladet Hr. Vincents Lunge myrde og en Del af de øvrige Raader fængsle, endel Krigsfolk for at indtage Fæstningerne Bergenhus og Akershus. Anføreren for Toget mod Akershus var Einar Tjeld, der leirede sig med sit Folk ved Kjølberg i Aker (nu en Del af Tøien). Man ved med fuld Vished, at han her blev to Gange overvunden af den danske Befalingsmand paa Slottet, Erik Gyldenstjerne, og tilsidst mistede en stor Del af sine Folk, der dels indebrændtes, dels dræbtes eller fangedes, og at han selv flygtede (Paludan-Müller, Grevens Feide II, S. 265—66 og de der anførte Kilder). Men forud for disse Nederlag synes at have gaaet en Kamp mellem Einar Tjeld og Erik Gyldenstjerne, hvori den første har havt overhaand. Thi i et Brev af 1559 fra Akershus’s daværende Befalingsmand Christiern Munk til Kong Frederik II (i danske Geh. Ark, „Danske Kongers Hist.“), hvori klages over Slottets ringe Forsyning af Harnisker, heder det: „Dog var her en XL Mands Tøi (Rustning), som jeg haver hørt, hvilket som blev borte udi den Feide, som Erik Gyldenstjerne havde med Einer Tjeld, den Tid Eriks Svende bleve fangne af fornævnte Einer Tjeld og Erkebispens Folk“. Den korte Tid af 23 Aar, som var forløben mellem den her omtalte Affære og dette Brevs Datum saavelsom ogsaa Brevskriverens allerede dengang nøie Forbindelse med Gyldenstjernernes Slægt, med hvilken han siden besvogredes, gjør det lidet sandsynligt, at disse Chr. Munks Ytringer kunne bero paa nogen Feiltagelse.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.