Populær-videnskabelige Foredrag/Forord

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) (s. forord).

Den her foreliggende Bog er en Samling af foredrag, som min Far Professor Sophus Bugge dels har holdt, dels skulde have holdt.

Nr. 1, Irlands gamle Aandskultur og Digtning i dens Forhold til Norden, er under Titelen «Nyere Forskninger om Irlands gamle Aandskultur og Digtning i dens Forhold til Norden» holdt som Foredrag ved Kristiania Videnskabsselskabs Aarsmøde 28de April 1891 (trykt i Videnskabsselskabets Forhandlinger, Kristiania 1892).

Nr. 2, Braavalla-Slaget, og Nr. 3, Nordboerne i Irland, er skrevne som Foredrag, der efter Indbydelse skulde have været holdte i 1901 i Stockholm, Norrköping og andre svenske Byer; denne Foredragsreise kom dog ikke istand. De samme Æmner er i en anden og mere udførlig Form og uden de her forekommende indledende Oversigter behandlede i «Norsk Sagafortælling i Irland», hvoraf Hefte 1—2 er udkommet som Særtryk af «Norsk historisk Tidsskrift» (Kristiania 1901) og Hefte 3 i Løbet af denne Vinter vil udkomme.

Nr. 3, om Piræus-Løven, er holdt som Foredrag Høsten 1897 i en nu ikke længer eksisterende forening, historisk-filologisk Samfund.

Nr. 4, om Rigsmaalet, er holdt som foredrag ved Rigsmaalsmødet i Kristiania 28de Novemker 1899.

Nr. 5, Samhold i Norden, er holdt som foredrag i det norske Studentersamfund 7de februar 1903 (trykt som Særaftryk af «Aftenposten», Kristiania 1903).

Nr. 6, Mindeord om P. A. Munch, er holdt som Tale i det norske Studentersamfund 14de Mai 1907 (trykt i «Samtiden» 1907, S. 337—346, under Titelen «Epilog til Kristiania Videnskabsselskaks Halvhundredeaarsfest, Mindeord om P. A. Munch»).

Forespørgsler fra Venner og Studiefæller af min afdøde Far har gjort, at jeg har troet at kunde udgive denne lille Samling, og Forlæggeren, Hr. W. Nygaard, har med stor Velvilje gaaet ind paa at udgive den.

   Kristiania, i Oktober 1907.

ALEXANDER BUGGE.