Anders Madssøns og Karen Strangers Gravstene

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Tønsbergs kommune har vist den i vort land meget sjeldne pietet mod en af sine gamle borgere, at den har værnet om hans minde, selv efterat den moderne tids nyttighedshensyn har foranlediget nedrivningen af den kirke, på hvis kirkegård han oprindelig var begraven. Udenfor den nye kirke har kommunen ladet anbringe Anders Madssøns og hans hustrus gravstene og omgivet dem med et smukt anlæg og derigennem givet andre norske byer et følgeværdigt exempel. Indskrifterne på disse gravstene lyde således:

1.

D. O. M.

Herunder hvilr
Udi Troen af en ærefulde Opstandelse
Salig udi Herren hensovede
Hans Kongelige Majestets til Danmarc og
Norge Velbestalter Assessor udi den Kongelige
Over Hofret udi Norge og Commissarius der samme
Steds og fordum Borgermester udi Tønsberg Velædle
Og Velbyrdige Anders Matson som schiltis
Fra denne Verden Anno Christi 1670 den 19
November udi hans Alders Toe og trediesinds
Tivende Aar ved en salig Eed des lige Opstan
Delse han og med alle troende Christne
Forventer af den, som er Livet og Op-
Standelsen Christo Vor Herre.

2.

D. O. M.

Under denne sten Hviler sine been
udi en ærefuld opstandelses Haab
welædle og welbyrdige nu salige Frue
Karen Olufsdatter Stranger
welædle og velbyrdig Assessor og Commis
saire
Anders Matzsens
efterladte egtefælle
Foed
Anno MDCXVII den 10 Martii
udi Tønsberg
Huer Hun sin livis tid Haver frem
draget
som et ret gudfrygtigheds og christelige dyders
exempel
indtil
Hun ved en sagte og salig
død
Anno MDCXCVIII, den 4 Octobris
vandrede fra det forkrænkelige
til det ævige
lif
udi Hendis Alders LXXXII Aar
Apoc. XV. v. 13.
salige ere de døde som døe i
Herren.

Y. N.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.