Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/78

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
x-F

04 — Smaa1enenes amt- 0verhovedet udmærke Smaalenenes næringsforhold sig ved sin for- skj elligartede beskaffenhed; de fleste vigtigere næringsveie ere her repræsenterede, og medens der i flere af de øvrige amter er en enkelt eHer et par hovednæringer, der ere ganske forherskende, saa er der i Smaalenene en ligeligere fordeling og større afveksling af næringsveie. Ogsaa i landdistrikterne, hvor selvfølgelig jordbrugsnæ1—ingen spiller hovedrollen, drives der ved siden af denne paa mange steder en be- tydelig industriel virksomhed, paa andre steder skovdrift eller tømmer- flødning, eller skibsfart, tildels ogsaa fiskeri. Som rene jordbrugsbygder kan regnes:“ Rygge, Raade, Askim, Spydeberg, Trøgstad, Eidsberg og Rakkestad. I de fleste øvrige distrikter er vistnok jordbruget hovednæringen, men andre næringskilder spille en mere eller mindre fremtrædende rolle; saaledes i Moss laud- distrikt: skovdrift og søfart, i Rødenes, Aremark, Hobøl og Vaaler: skovdrift, der i de to førstnævnte af disse herreder maaske er vel saa vigtig som jordbruget, ialfald naar man kun henser til den kontante indtægt; i Tune, Borge og Skjeberg: fabrikindustri; i Onsø tillige søfart og fiskeri; i Skiptvet og Varteig: lændsearbeide; i Berg og Id: fabrikdrift, søfart og skovdrift samt for Ids vedkommende tiHige sten- huggeri. “ I Glemminge herred er industri samt tildels søfart, og i Hval- øerne søfart og fiskeri de fremherskende næringsveie; jordbruget er i begge disse herreder af underordnet betydning. B yb efolkningen i Smaalenene ernærer sig hovedsagelig ved indus tri, handel og s øfart. Blandt disse næringsveie maa imidlertid af de ovenanførte grunde handelen tillægges første rang, naar hensyn tages ikke blot til antallet af de ved samme direkte sysselsatte per- sonen-, men til dens betydning i det hele. En undtagelse herfra gjør Sarpsborg, hvor industri, navnlig den haandværksmæssige, og smaahandel ere stedets hovednæringer. I Fredrikstad og Moss er søfarten af forholdsvis større betydning end i de to øvrige smaalenske byer. Forøvrigt er trælasthandel og den dermed i forbindelse staaende trælastindustri den overveiende hovednæring saavel i Fredrikstad somi Fredrikshald, navnlig dog paa førstnævnte sted, idet der ikke er nogen af de større byer i Norge, hvis hele virksomhed er saaledes beroende paa trælasthandelen, som tilfældet er med Fredrikstad. Fredrikshald har derimod ved siden af sin betydelige trælasthande1 og trælastindustri forskjellig anden virksomhed. For Moss er kornimport og den dermed forbundne mølleindustri den vigtigste forretningsbranche, hvorhos der drives en del trælasthandel og skibsrederi. Disse forhold ville for øvrigt findes nærmere udredede under den specielle gjennemgaaelse af de enkelte næringsveie. § 16— Agerbrug og fædrift . De qlmindelige betingelser for jordbrug; jordbundens beskaf- fenhed. — Klimatiske .forhold. Smaalenene har mange betingelser for et efter norske forhold betydeligt og fremadskridende jordbrug: store, for agerbrug tjenlige, dyrkbare vidder med mere og mindre rig-, men overhovedet ret frugtbar jord, heldigt klima med mildt og til-