Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. 63 Industrien i det hele og særlig fabrikdrif1:en er i Smaalenene stærkere repræsenteret end i det øvrige land, nemlig med 31,9 pct. mod 26 pct. iNorge overhovedet. Det høiere forholdstal beror væsentlig paa fabrik- driften, der i Smaalenene sysselsatte 1I,‘1 pct., men i Norge overhovedet kun 5,2 pct. af den erhvervende del af befolkningen, og denne gren af industrien beskjæftigede i Smaalenene antagelig flere mennesker end haandværksdriften, idet et betydeligt antal af de som dagarbeidere op- førte personer maa antages at have været hovedsagelig sysselsatte ved fabrikvirksomhed. I ethvert fald maa fabrikdriften tillægges en adskilligt større betydning end haandværksdriften, naar hensyn tages til de i industrian1æggeue nedlagte kapitaler og Virksomhedens omfang- i det hele. Søfarten sysse1sætter omtrent en tiendede1 af de erhvervsdrivende, hvilket er noget mere end det gjennemsnitlige forhold for det hele rige (7 pct.). Al1igevel staar Smaalenene i denne henseende tilbage for de fleste søndenfjeldske kystamter, og skibsrederiet er ikke meget frem- trædende. W H andelen sysse1sætter vistnok ikke direkte noget særdeles bety- deligt antal personer, men spiller dog i virkeligheden næst jordbruget den vigtigste rolle i amtets økonomi. Thi her maa ikke alene tages i be- tragtning, at de i byerne bosatte hande1smænd ere indehavere af de største formuer i amtet, men dertil kommer ogSaa, at flere af de større handlende ved siden af de egentlige handelsforretninger drive en med disse nøie forbunden fabrikvirksomhed, og det i den grad, at den aller- største del af Smaalenenes fabrikindustri ledes af handelsmænd og er væsentligt afhængig af handelsvirksomheden. Ogsaa Skovdriften og den dermed sammenhængende tømmerkjørsel og flødning samt skibsrederiet staa i nær forbindelse med handelen, der overhovedet er det beliVende element for flere af amtets betydeligere næringSveie. Skovdrif ten synes at4være af ringe vigtighed, naar hensyn alene tages til de ved samme udelukkende eller hovedsagelig syssel- satte personer, men er i virkeligheden af en ikke ringe betydning for Smaalenene, om end dette amt paa den anden side ikke hører til de fremtrædende skovdistrikter. Forholdet er nemlig dette, at —et stort antal af de ved jordbruget i den meste tid af aaret beskjæftigede arbeidere om høsten og vinteren finde sysselsættelse ved skovhugst og- skovdrift. —— Den store mængde tømmer, der navnlig fra Solør og Østerdalen flødes “nedover Glommen, fremkalder en meget betydelig virksomhed ved de forskjellige 1ændseanlæg ved sammes nedre løb, og der er intet amt, der tæller saamange lændsearbeidere og flødere som Smaalenene Fiskerierne spille i dette amt overhovedet en underordnet rolle. Man har i de sidste aar knyttet forhaabninger til det ved Hvaløerne begyndte sildefiske, der i tidligere aarhundreder periodisk har været af en særdeles stor betydning; men hvorvidt det i vore dage vil faa noget større omfang, lader sig for tiden ikke afgjør-e. O Bergværksdrift finder ikke sted i amtet, efterat det i sytti- aarene drevne nikkelværk i Askim er bleven ned1agt. Derimod drives stenbrydning og stenhuggeri i betydeligt Omfang-.