Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/56

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

4,2 Smaalenenes amt. iutetsteds i landet uden her, og yngler aarlig, f. ex. i skovene omkring Fredrikshald. „ Næsten det samme gjælder trælærken (alauda arborea), der her paa flere steder er talrig, men mangler iøvrigt næsten overalt i landet. Raphønsene finde i Smaalenene en natur, der noget mere svarer til deres naturlige opholdssted, end den, de fleste øvrige distrikter i landet kunne frembyde., og de have heri regelen kunnet holde sig i aar- rækker, skjønt idet hele i ringe antal, medens de paa næsten alle andre steder i landet idelig vekselvis indvandre, udbrede sig sparsomt og atter i den første lidt ugunstige vinter gaa tilgrunde. Endelig kan mærkes, at paa visse af de flade Hvaløer har fugle- livet en halvt subalpinsk karakter, idet der paa lynghederne og i ïmyrene ruge flere fuglearter, der hos os gjenfindes hovedsagelig blot paa fjeldplateauerne, hvor de træffe de samme lokaliteter. Dette gjælder f. ex. heiloen (eharadrius pluvialis), dobbeltbekkasinen (gallinago major), e11gpiplærk en (anthus pratensis) og sivspurven (emberiøa schoeniclus). I enkelte af de større myrstrækninger, saasom paa Hvaløerne og ovenfor Fredrikstad, ruge fremdeles adskillige af vore sjeldnere vadere, saasom vandrixen (rallus aguaticu8) og sumphønen (porøana maruetta). Blandt helt akcidentelle former, der væsentlig blot have interesse i videnskabelig henseende, kunne nævnes den lille fiskand (mergus albellus), der gjentagne gange er truffet overvintrende i de aabent- flydende elve, samt dværgmaagen (larus minutus) og den større stormsvale (proeellaria leucorrhoa), af hvilke begge arter et exem- plar er skudt ved Fredrikstad. Ogsaa i reptilie— og fiskefaunaen kan det udprægede mellem- europæiske element spores; saaledes optræder her (paa Hvaløerne) den spidssnudede frø (rana oxyrhina), en form, der iøvrigt synes at mangle i landet. Af de ægte ferskvandsfiske, der i det hele ere sparsomt repræsenterede i Nor-ge, baade hvad arts— og individantallet angaar, og som væsentlig ere indskrænkede til egnene søndenfor Dovre, forekomme de fleste arter i de store, ro1igt flydende vand1øb og søer inden dette distrikt; enkelte arter kunne her optræde temmelig talrigt Dette gjælder især flere af karpe-fiskene, saasom brasen og de forskjellige leueiseus-arter; enkelte af disse, saasom sørv (l. erythrophthalmus) og aarh ugei1 (l. cephalus) findes kun i ringe mængde udenfor dette amt. Flere af disse ferskvandsfiske gaa fra flodmundingerne ud i brak- vand, hvor de mødes med de ægte saltvandsfiske, og der kan derfor ofte i det samme dræt udenfor Fredrikshald faaes sild, abor, enkelte leueiseus-arter og smaatorsk. Blandt fremmede sa1tvandsfiske træffes jævnlig en eller anden til- fældig gjæst iKristianiafjorden; meni regelen bemærkes disse i dennes inderste dele. Et exemplar af den fuldkommen tropiske flyvefisk (exoeoetus volitans) er et aar (i femtiaarene) bleven fanget ved Moss.