Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/57

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Anden afde1ing: Demografi. (Befolkningsforhold, næringsveie og andre samfundsforho1d.) § 8— FoII(emængden og dens forde11ng. Smaalenenes amt havde i 1875 et indbyggerantal af 107 562, hvoraf 79 av O i landdistrikterne og 27 992 i byerne; i 1880 var folke- mængden ifølge beregning steget til 114 000. Medens det i henseende til fladeindhold næst Jarlsberg og Larvik er det mindste af Norges amter, er det, hvad folkemængde angaar, af noget over middels stør- relse og det 8de i rækken, idet det staar nærmest efter Nordlands og nærmest foran Kristians amt. Af landdistriktets folkemængde faldt 30 138 paa Moss og Tune fog- deri, 25 602 paa Rakkestad, Heggen og Frølands fogderi og 23 83O paa Idde og Marker. Af byerne havde Fredr-ikstad 9 672 (men om- trent 16 O00 med forstæder i Glemminge og Onsø)„ Fredrikshald 9 913, Moss 5 080, Sarpsborg 3 327 (med forstæder: 5.673). Smaalenene hører til de bedst befolkede dele af Norge og havde i I875 for hver kvadratkilometer overhovedet 26,1 indbyggere, hvilket er mere end 41Z2 gang saa meget som den gjennemsnitlige befolknings- tæthed i Norge. Der er alene et amt i vort land, som har en større befolkningstæthed, nemlig Jarlsberg og Larviks amt med 39,6 indb. pr. km2. Dog er ogsaa Akershus amt, naar man medregner det af samme omsluttede Kristiania, tættere befolket, nemlig med 37 men- nesker pr. km2. Forøvrigt staar Smaalenene i heromhandlede hen- seende omtrent ved siden af den del af Sverige, der ligger søndenfor den 58de breddegrad, og har en ikke meget ringere befolkningstæthed end Europa overhovedet, hvis gjennemsnitlige befolkningstal er 31„e pr. km2. “ Bortseet fra bybefolkningen, bor der i Smaalenene overhovedet 19,6 mennesker pr. km2, hvilket er adskilligt mindre end i Jarlsberg og Larviks amts landdistrikt, men lidt mere end i Akershus amts og betydeligt mere end i alle de øvrige amter. Bybefolkningen udgjør i Smaalenene en forholdsvis stor del af den hele folkemængde, nemlig 26 pct. Derhos har Smaalenene mange strandsteder og andre paa landets grund beliggende samlinger af huse