Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/347

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

S. a Smaalenenes amt. ’ 3 O 1 71. Itabellen er ikke medtagetudsæd og avl af poteter, derudgjorde: 183ö 1845 1855 l865 1875 Udsæd tdr. 24 850 44 399 49 lO3 49 543 42 484 Avl » 179 675 856 732 367 487 327 657 307 252 » 75,1. 8 f. o. og 76,l. 26 f. n. staar: pr. ha istedetfor: pr. maal. » 11O — 2 og 4 f. o— Det for Glem1ninge og Tune her angivne antal fabrik- arbeidere, henholdsvis 1709 og 510, gjælder lensmands- distrikteme af samme navn. medens Glemminge herred havde 1559 og Tune h. 664, jfr. s. 6. » 128 — 1O og 9 f. n. staar længden af jernbanelinien fra Sarpsborg til Fred- » 128 — 28 f. o. » l32 øverst » 138, l. l4 f. ɔ l89 — 12 H— »144 — 11f.n. »145 — 2Of.o. »146 — 15f.o. »—— 4f.n. »147—16 — S. 152, l. 18 f. o. »— —22— »—-25— »—-35— »—-38— »l53— 4f.n. »—— 2— »157’ 2fcno »158—17f.o. »159— 1f.n. ɔ-note1. rikshald opgivet til 84 km.. men er 33,1ɔ km. De her anførte broer gjælde Glommens hovedløb; ved den vestre arm findes derhos bro ved Sande i Tune og å’(üjnølberg i Onsø samt en gangbro ved Isebro i e. Om Moss kanal kan eftersees s. 177 med note. staar: byfogden, læs: politimesteren. Sammenlign her de i tabelbilaget s. 290 og 291 meddelte oplysninger om antallet af stemmeberettigede ved stor- thingsvalgene i 1885. Ordet »altsaa« udgaar. Hardingmand, læs: Handingmand. Angaaende kornmø11erne i Moss se tillæg til s. 178 nedenfor. Smaalenenes økonomiske tilstand var i den første menne- skealder efter krigen 1814 aa grund af den herunder lidte skade, der kun delvis blev erstattet (jfr. s. 149, note) meget uheldig, jfr. Kra.ft, 2. udg. I, s. 102. Om Østen Baardssøn, se nærmere s. 262. TredIe afdelIng: Topogr-afl. ’ n § 29’. Fredrikshald. T y s k a, der ligger i elvemundingen, paa nordsiden af Tiste- dalselvens hov edløb, men omflydt af dette og et nord1igere løb. er ved disses regulering bleven en ganske stor lastetomt. Det her omhandlede ubebyggede strøg under fæstningen tilhører denne. staar: Skakkestad, skal være: den saakaldte »Porsnes- myr«. (Skakkestad ligger ovenfor og udenfor bygrænsen.) En ny latinskolebygning er under opførelse. Sydsidens almueskolebygning benyttes ikke længer som saadan, efterat den nye almueskole paa nordre side er bleven færdig. Foruden methodister og katholiker findes ogsaa baptis ter og frikirkelige lutheranere, jfr. s. 60. Gudstjeneste holdes i hovedkirken til høimesse hver søn- dag og helligdag og tillige til aftensang, naar der ikke er gudstjeneste i Tistedalens kapel, hvilket er tilfældet fra april til oktober hver 2den og fra november til marts hver 3die søndag. — I præstegjeldet er res. kapellani. Tisteda lens kapel ligger lidt over 4 km. fra hovedkirken. De der nævnte 2 ældre fattighuse ere solgte og erstattede af et nyopført. Indtægterne af Porsnesfondet komme ikke direkte byen til gode, idet Porsnes ved kongebrev af 3 april 1686 blev skjænket til Fredrikshalds magistrat. I denne forbindelse kan ogsaa mærkes rescr. af 16 jan. og 17 apr. 1686 om Tisteda1ens henlæggelse under Fred- rikshal . Hos Jens Nilssøn, s. 488, omtales »Hallen« som lade- sted 1597. I