Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/346

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2, 1. 2O f. O. 6. 8, l. 25 f. o. — — 35—37. Tillæg og rette1ser. Første afde11ng: GeografI. Angaaende de her nævnte omtvistede holmer findes nærmere oplysninger i en af rigsarkivar Birkeland.i1872 til departementet for det indre afgiven utrykt betænkn.ing: »0m den sydligste del af grændsen mellem Norge og Sverige fra Kosterøerne til Hisøen i Kornsjøen«. Den udførlige »røsebeskrivelse« findes overens- stemmende med Grænsetraktaten Vis okt. 1751, kodici1 H §30 i hver »sognekirke, som støder til grænsen«, saavel paa norsk som paa svensk side, »for saa lang strækning, som samme sogn tilkommer«. De norske grænsekommissærers prote- ko11er o. s— v. findes i rigsarkivet og kunne endnu være til nytte, jfr. overretsdom i Norsk Retst. 1873, s. 778. Amtets 22 herreder og 4 kjøbstæder ud§øre hver et ov er- formynderidistrikt. Antallet af orligelseskom- missionsdistrikter er 25, idet Rygge h. og Moss land- distrikts h. tilsammen udgjør et for1igelseskommissions- distrikt og de øvrige hei-reder og kjøbstæder hver et. staar: 85 pct., skal være: 83 pct. Her er kystherredernes middelhøide angivet til 60 m.; men udgjør, fru-egnet Id, 40—50 m. — — II o. 1O f.n. staar: Paa vestsiden af G1ommen érSpyd e b erg Varde 12 — 22 f. 25 — 18 f. 29. 32 — 9f. 38 — 7 f. 39 — 2 få 41 — 21 f. 44,l.12 f. 59 — 13 f. 67 — 22 f. H— O— O— H— O— Il- O. D— O— (263 m.) det høieste punkt. læs: Paa vestsiden af Glom- men er Harehjellaasen i Tune (275,s m.) og Spyde- berg Varde (263 m.) de høieste punkter. Sørbysletten ligger ikke iDegernes s., men i Rakkestad s., nær grænsen af D. Ørj esjøen skal hede Ørsjøen, jfr. s. 242, note 1. Af Glommens forskjellige arme og øer gives en udførlig og nøiagtig beskrivelse 1 Jens Nilssøns reiseoptegnelser, s. 248 fg. Jfr. s. 219, note, hvor der dog ved trykfeil staar 16. aarh- istedetfor 17. aarh. Foruden de der nævnte store flomaar var ogsaa i aug. 1740 en stor vandfl od, se Wilse’s Spydebergs Beskrivelse, s. 649 (jfr. nærv. beskr. s. 142). Antallet af frostdage inde i landet er urigtig opgivet; der skal staa: 27 frostdage i januar-, 27 i februar, 27 i mai-ts1 12 i apri1. I i mai, 5 i oktober, 13 i november og 26 i de- cember. tilsammen 137. Ho1megild, læs: Holmegil. Anden afde1Ing: Dernest-afI. u staar: forstæder »i Tune og Borge«, skal være: »i Tune- Skjeberg og Borge«. Samt1ige kirker, med undtagelse af Ullerø kirke samt Tom og Græsvik kapel1er, tilhøre vedkommende menigheder. Førstnævnte kirke tilhører eieren af gaarden Østby, Tom kapel eieren af gaarden af samme navn og Græsvi.k kapel bruget. I 1866 var foruden Ullerø og Tom ogsaa Askim samt halvparten af Onsø kirke i privat eie. Efter senere revision udgjør Smaa1enenes skatteskyld 38 034 mai-k. I