Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/332

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

-...—E 288 Smaalenenes amt. A. A. S ø r e ns s e n, gaa.rdbruger (3); C. Sibbern, amtmand (5); Anon H ansen (Vik), gaardbruger i Skjeberg. 1871, 1872. 1873: A. A. S ø r en s s e n, gaardbruger (4)Z; Kristen Hansen Hotvedt, gaard- bruger i Eidsberg; Johan Ludvig Widding, gaardbru- ger i Borge; T. O. Lund, gaar-dbruger (3). Da gaa.rdbruger Widding døde 15 marts 1872, .indkaldes 1ste suppleant Laurits J o h n s e n (Lis1eby), gaardbruger i Glem- minge. 1874, 1875ɔ 1876: ’ Michae1 Andreas S und t, skibsre- der i Moss 1“anddistrikt; A. A. Sørenssen, foged i Rakke- stad, Heggen og Frøland (5); T. O. Lund, gaardbruger (4); O. P. Wiig, gaardbruger (9). 1877, 1878. 1879: A. A. Sørenssen, foged (6); T. O. Lund, gaardbruger (5); O. P. Wiig, gaar-dbruger (10); Amund O1sen H user, gaardbruger i Rødenes. 1880ɔ 1881, 1882“ og 1882: Andreas Ande1—sen Borg e. gaard- bruger i Raade; Johannes Chr-istensen L i e n, gaard- bruger i Rakkesta‘d; A. O. Hus er, gaardbruger (2); L. Jo hn s en (Lis1eby), gaardbru- . ger (2). 1883. 1884, 1885: Anton David Svendsen H j o rth, statsrevisor, fhv. oberstløitnant (BG1—s): J. C. Lien, gaa.rdbruger (2); A. O. Huser, gaar-db1—uger (3); „ Nicolai Ju1ius Sørensen. overrets- sagfører (Askim). 1886—88: A. D. S. Hjorth. statsrevisor (2); A. O. Huser,;gaardbruger (4); J. C. Lien. gaardbruger (3); N. J . Søre n s en, overretssagfører (2). Fredriksha1d. Rigsforsamlingen 18 14: Carl Ado1f D a h1, kance11iraad, by- foged og sorenskriver i Idde og Mai-ker. Storthinget 1814’: (WiJ1iam H a n s e n, kjøbmand Val- get blev ikke godkj endt.) 1815—16: Carsten T ank, fhv. statsraad (Re- præsenterede tillige Fredrikstad.) 1818: David F a y e, kjøbmand (som sup- pleant istedetfor den valgte repræ- sentant, byfoged Dah1, der meldte sygdomsforfa1d) . 1821 og 1822’: J C. T ank, fhv. statsraad. 1824: W. H an s e n, vicekonsu1 (1). 1827 og 1828“: Marcus Gjøe RosenkrantZ, fhv. statsraad. 1830: w. H ans en, vicekonsul (2). 1833: Rasmus Abildgaard L e g a n g er, grosserer. 1836 og 1836—37“: A Hans Ri d d e rv old, sognepræst. l839: . H. Ri ddervold, provst (2). 1842 = Samme (3). 1845: Carl Theodor D ah1, brigadeauditør; Georg Peter L e g a n g e r, exam. jur-ɔ kjøbmand 1848: Mai-tin Hansen, kjøbmand; Henrik Helliesen, toldkasserer- Da Hansen 22 juni blev fi-itaget for videre de1tage1se i thingets forhand1inger, indka1dtes 1ste sup- pleant Michael H o p p, kjøbmand-