Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/270

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

228 — Smaalenenes amt. sig mest i Danmark, hvor han eiede Egeberg iVendsyssel, og døde ca. 1622; ogsaa dennes søn, Gude G., boede i Danmark paa Nørlund og døde allerede 1626, hans frue, Helvig Marsvin, levede til 1648. Af deres børn fik Kirsten Eline Galde, g. m. ritmester Knud Schinckel, Tom, som efter deres død 1669 tilfaldt svogeren, Werner Parsberg til Nørlund, gift med Anne Galde, Han solgte den til oberst Tønne Huitfeldt († 1677), og i dennes kjøb ind- traadte 1680 svigersønnen, oberst, senere generalløitnant Hans Ernst v. ’I’ritZschler, og dennes svigersøn af andet ægteskab, generalløitn. Barthold Heinrich v.LütZow, var fra 1701 den følgende eier. Efter hans død 1729 be- holdt hans anden frue. Anne Margrete Brockenhuus, gaarden til sin død 1768 hvorefter to af hendes bøm. generalmajor J aspar v. LütZow († ugift 1795§ og frøken Catharina E1isabeth v. LfitZoW († 1797), eiede den i fælles- skab. Ved testamente blev en fjernere slægtning af disse, overhofretsasses- sor. senere statsminister Mathias Leth Sommerhielm, gaardene eier mod en udbetaling af 20 000 rdlr. til andre arvinger. Hans tredie hustru, grevinde Christina Maria LeWenhaupt, besad gaarden til sin død 1845, hvorefter hen- des svenske arvinger 1846 solgte gaarden for 70 000 spd. til James Røder Teilman, der atter solgte den til overretssagfører, senere sorenskriver Chr. E. A. Fischer, af hvem den nuværende eier, cand. phi1os. Chr. Fr. M . Sissener, kjCøbte samme. Gaarden, der er et stort brug med fomøden skov, har mange husmands- pladse, og af det tidligere meget betydelige u.nderliggende gods, der for- største delen so1gtes i Teilman’s eiendomstid, hører endnu til den: Søn- sterød.y15,—ro i Vestbygden, Rød, 12,—10, og Nøisomhed, 10,1ä, i 0nsøfjer- dingen samt életter, 12,e0, der bruges som havnegang, og hvis rødbrune- porfyrgrus finder anvendelse som trottoir— og veifyld i Kristiania og anden- steds. — Paa gaarden drives teglværk. Tom kapel, 6 km. i s.v. for præstegaarden, omtales allerede i det —14.. aarh.; den nuværende bygning, der er af mursten, opførtes 1869. Kraakstad, ved bunden af Kraakstadfjorden, tidligere ladeplads, om- tales allerede i det 16. aarh. Det skal være ældre end baade Fredriksta(l og Moss og var 1665 toldsted; det nævnes fremdeles som ladeSted i toldforordn. af 1768 kap. 5; endnu i 1875 udskibedes en enkelt trælastladning fra Kraak- stadfjorden. I 0nsøfjerdingen: Andersrød (Andrésarruð), 14 brug, S petalen, 17 brug, Saltnes, n., 14 brug; de andre Saltnesgaarde høre til 0nsø. Myre, 13 brug, Strømnes, n., m., s., 2—30,—12, 10 brug, Augeberg (Augaberg, udt- Auberg), n., s., 24,aä, 9 brug, Musangen, n., s., 26,so, 9 brug, erg, 9,u.— et brug, H1singby. v., m., s., ø-, 52,s-1, 29 brug, Kil (alm. skr. Kile), v.. 20,oo, et brug m. 33,es, 9 brug, hovedbruget 13,16, ø. 10,ss, 2 brug. I Raade l1erred findes en mængde oldtids1evninger, især paa Raet (grav- “hauger, bautastene og kredse omsatte med reiste stene; de sidste synes at- forekomme hyppigere her end i nogen anden del af Smaalenene). Paa Løken har der været en mængde hauger, hvoraf alle de, som ere undersøgte, have givet fund fra den ældre jernalder. Det mærkeligste af disse fund er et, der blev gjort 1806 i et stort, af sten bygget gravkammer i en haug, og hvor blandt andet fandtes en »kasserolle« og en sil af bronce af“ romersk arbeide, et fint arbeidet hængesmykke (en »berlok«) af guld samt broncebeslag til to drikkehom. Fundet, hvoraf levninger nu findes i museet“ i Kjøbenhavn, tilhører den tidligere del af den ældre jerna1der. Paa Strømshaug fandtes 1826 under en stor sten, der bortsprængtes, 14 byZantinske gu1dmynter fra tiden mellem 919 og 959 e. Kr. (nogle af dem i Universitetets myntsamling og i Bergens museum). Ved samme leilighed skal ogsaa være fundet en del sølvmynter, som opsmeltedes. . § 4—4—. Rygge herred- 80,29 km’; 2 750 indb. Herredet danner en trekant, hvis længste side er vendt mod v.,. hvor Kristianiafjorden danner grænsen. Mod n. begrænses det af Moss ‘ý-x— 1Ý—Ý—ÝÝ—