Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/246

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

206 Smaalenenes amt. af 4V2 km., regnet fra jernbanetomten (forh. Lahelle) til Wiels teglværk oven- for Nøkleby.) Kj ølstad 40ɔ71; 4brug. de tre 18,17, 11,1ä og11,0s. Sanden, Torp, s., 11,12, stor dampsag med høvleri, opr 1866, samt betydelige laste- tomter, T o r p, m., n., 21,0s, 5 brug, arbeiderbyeme T o r p e by e n (220 indb-)— og Torpeberget (1O7Vindb.), Moum, n., s.. nv.. ø., v., 99,72, 31 brug, hvoraf M— s. 15.—H og M. v. 12,10, stor dampsag, opr. 1875. Visten (Vésteinn). v., m. ø., n., 69,oä. 18 brug. hvoraf V. n 13,ss. vidløftige lastetomter, V. ø., tømmerlændse med Soppemaskine; fremdeles Gretnes, 29,31 i 4 brug, ho- vedbruget 18,21 og et andet 10,48, Sandesund med Sundløkken 4 brug, a.rbeiderby (294 indb.), Aa-rum, n., s., m., ø., V—, øv., nd, 92,21, 37 brug, hvoraf et i A. n. 11,ä:; og et i A. v. 1O,91. For alle disse gaardes vedkom- mende er i regelen strandretten frasolgt og strandene optagne til lastetomter. Mellemaasemeiø.: Haugen, 7 brug, Kviberg. n., s., 23,s9, 3 brug, det største 1I;64, Sandheia, st., l., 19,2a. 3 brug, og n. 16,1s, et brug. Molteberg (Mötlaberg), n., s., 37.6a,—13 brug, Skj ælin (Skelin), ø. 16,1ä, et brug, s., V. 18,12ɔ 5brug. Hystad 2 brug. Kurød (Kubaldaruð).6 brug. Af fortidsminder mærkes en del helleristninger i. den nordlige del af sognet, adskillige gravhauger fra den ældre jernalder paa Store Borge. en bautasten paa Visten (nu nedtaget og indflyttet i gaardens have) og flere- bautastene paa Kviberg. B.l Annexet: Paa Vestsiden og i midten: Nes 106,oe, hvoraf nu 58,a0 til hoved- gaarden. gammel sædegaard. som i det 16de og 17de aarh. tilhørte familien Bildt, saaledes Daniel Bildt (hr. Vincents Lunges svigersøn) 1570. dennes søn, Otto B. 1571—1616. hans søn, oberstløitn. Vincents B. † 1657 og ende- lig sønnen, major Anders Bildt † 1683, med hvis datter den overgik til kapt. Fr. Chr. Reichwein, hvis børn solgte den til generalløitn. Knud Gyldenstjerne- Sehested; dennes søn, generalmajor Joh. Fr. SeheSted2 solgte 1764 gaarden til sin søster. Margr. Sophie Sehested, der var gift med generalmajor Eim- hans og som enke 1797 solgte den til krigsraad Hans Siewers; denne over- drog den senere til svogeren, ma’or Fr. N. R. Huitfeldt, fra hvem den snart kom til major Herman Krefting (l— 1828) og derpaa til dennes søn, kapt. Axel. Krefting, af hvem den blev solgt til cand. jur. Herman Gleditsch, der afhæn- dede den til den nuværende eier, Chr.J. Lyng. Hovedgaarden er en gammel graastensbygning. Til gaarden hører lidt skov, men neppe til lmsbehov. Det underliggende gods er frasolgt, o resten af gaarden er delt i 18 brug. hvoraf N. Berg 11,9ä, Roppestaå ø., v.. 23,81„ 4 brug. hvoraf R. v. 13.0o. Skalle 6 brug, Veel 3O,se. 9 brug. der i det 16de aarh var en sædegaanl tilhørende Knut Knutssøn (Baat) † 1519. derpaa hans enke fru Gro Gylden- hom og senere hr. Vincents Lunge og hans hustru, fru Margrete Nilsdatter“ (Gyldenløve). Refsal 3 brug. Langs Tosekilen og i s.: Heiern (He‘iðerni). ø.. v., 37,2s, 6 brug, deraf H. v— 2, hvert 10,0e, Grimstad. s., v., m-. ø., 42,e.s, 13 brug, Korse- berg 13.9ä, et brug, Holm 39,22. 10 brug, med sognets kirke, en ny graastensbygning, opført 18Ö9. da den ældre graastenskirke fra middelalde- ren blev nedtaget. En sten fra den gamle kirke. der nu er i Universitetets- oldsagsamling, indeholder slutningen af en runeindskrift, som fuldstændig maa have lydt omtrent saaledes: (N. N. byggede denne kirke til Guds ære) og til syndsforladelse for Atle og for sig selv og for alt kristenfolk. Borge prHæstegaard (Heie). 27,vo, med Borgeengen (i hoved-— sognet, 2,9c, som tilhører herredskommunen); jordveien omtr. 5O ha-; skoven- afgiver det fornødne til ved og gjærdefang; 4 husmandspladse’). Tose (þörsho.f), 14O,ä9. gammel sædegaard. Den eiedes i det 14. aarh. af Alf Haraldssøn af slægten Bolt, efter hvem den ved giftermaal med hans enke kom til Jens Hjerne og ved datteren Agnes Alfsdatters giftermaal til; slægten af Tre Roser. I midten af det 16. aarh. eiedes gaarden af kante-

P

’) Heie si-æstegaa-r(l skal i den nærmeste fremtid ombyttes med et brug af Store Borge i- hove sognet.