Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/220

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

18O Smaalenenes amt. byen, og udførselen udgjorde i aarene 1881—83 gj.sn. 24 600 r.—t., til en værdi af kr. 840 000, hvoraf skaaren last for kr. 558 000, pitprops for kr. 129 000, stav for kr. 66 000, samt en del bjælker, spirer m. m. Udførselen af stav begyndte i 1874 og har siden efterhaanden tiltaget. Af høvlet last udføres kun en ubetydelighed. Blandt de øvrige udførselsartikler er af f al dsm el samt havre de vig- tigste; førstnævnte artikel,“ der i aarene 1876—81 har dreiet sig om kr. 50000 aar-lig, steg i 1888 til kr. 147 200; havreudførselen har i 1881—83 havt en værdi af omkring kr. 8O 000 aarlig. Dernæst udføres en del levende krea- turer, hermetiske varer, fiskevarer, brændevin, feldspath og siden slutningen af 1883 tillige træmasse, der imidlertid for den største del gaar over Kri- stiania. Den i selve kjøbstaden Moss hjemmehørende handelsflaade er ikke meget stor og udgjorde ved udgangen af 188W3: 51 fartøier, dr. 14 489 r.—t., hvoraf 4 dampfartøier, dr. 877 r.—t. Til Moss sl(ibsrederi maa imidlertid ogsaa henregnes de i byens nærmeste Omegn hjemme- hørende fartøier, hvorved den samlede tonnage kommer op i det for- holdsvis betydelige tal af 25 474 r.—t., hvoraf 2 089 r.—t. falder paa dampskibe. Ved udgangen af ]875 fandtes i Moss 29 skibsførere, 25 styrmænd og 167 matroser. Skibsfarten paa Moss er meget livlig. I udenrigsk fart an- kom i 1883: 232 fartøier, dr. 50 541 r.—t., og afgik 19] fartøier, dr. 39 924 r.—t., hvoraf dampskibe henholdsvis 69, dr. 17 705 r.—t., og 54, dr. 14 871 r.—t. I disse tal er ikke iberegnet dampfartøier, der have anløbet Moss i rute mellem Kristiania og udlandet, nemlig for ind- gaaende 52 fartøier, dr. 16 567 r.—t., og for udgaaende 89 fartøier, dr. 33 O82 r.—t. Med indbegreb af denne klasse fartøier udgjorde antallet af de fra indenrigske steder til Moss i 1882 ankomne fartøier 3 185, dr. 233 ooo r.—t., jfr. side l21. I aarene 1881—83 ankom fra udlandet gj.sn. 226 fartøier, dr. 41 329 r.—t., deraf med ladning (hovedsagelig korn) 159, dr. 21 747 r.—t., og afgik til ud- landet 193 fartøier, dr. 36 118 r.—t., hvoraf med ladning (hovedsagelig trælast) 164, dr. 27 222 r.—t. — I 1883 ankom fra udlandet af norske fartøier 127 (dr. 37 698 r.—t.), af svenske 39 (4 415), af danske 37 (3 235), af tyske .19 (3 O87 r.—t.). I samme aar ankom med ladning fra Sverige 15 (215 r.—t.), fra Danmark 32 (1 818 r.—t.),fra Storbritannien 26 (5 653), fraRusland 44 (10 795), fra Tysk- land 40 fartøier (6 250 r.—t.), samt afgik med ladning til Sverige 12 (152 r.—t.), til Danmark 34 (1„820), til Storbritannien 58 (12 174), til Rusland 2 (293), til Tyskland 7 (828), til Be1gien Og Holland 32 (12 927 r.—t.). Paa grund af sin heldige, centrale beliggenhed ved Kristiania- fjorden er Moss et meget vigtigt anløbssted for post— og“passagerdamp- skibe. Af udenrigske steder staar det i regelmæssig ugentlig forbindelse med Fredrikshavn og Kjøbenhavn, jfr. s. 120; derhos anløbes det hyppig af de i ruterne Kristiania-Göteborg, Kristiania-—Stettiu samt for udgaaende tillige af de i ruten Kristiania-Newcastle gaaende dampskibe. Dampskibsforbindelsen med de forskjellige indenrigske steder er angivet s. 121, hvoraf det vil sees, at der navnlig er en livlig trafik mellem Horten og Moss. Her har der ogsaa fra gammel tid været et hovedoverfartssted mellem —Kristianiafjorden øst— og Vest- side, idet man tidligere i almindelighed benyttede Tronvikens færgested paa J e1øen. Om jernbane-, post— og telegrafvæsen henvises til de i § 25 givne oplysninger-.