Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/219

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

viklet sig, fremgaar af følgende opgaver over indførselen til Moss af rug og hvede. Af rug indførtes: Smaalenenes amt. 1 79 1så6—69 gj.sn. ll s19 mr. 1sv2 ..... l42 s16 mr. l860 . . . 2ovv9 — l873 ve gj.sn. . 1v9 äs1 — l861 .... . 3o11 — l876—80 — . 2l3 22—Z — l865ä-67 gj.s11 ..... 34 528 — 188l 82 — . 19o Öo9 ql.Z) 1868 vi — 79 må — 1888 ..... 244 236 — Af hvede indførtes i aarene 1877—79 gj.sn. 4000 tønder eHer quintal; î 1sso-81 gj.sn. 23 0o0, i l882—83: 29 6oo og 1 18s4: 45 så-Y .q1.r ved ma- førselen af rug staar Moss kun tilbage for Bergen og Kristiania; i hen- seende til hvedeimporten har derimod Moss i de senere aar betydeligt over- gaaet disse saavelsom alle andre norske byer. Bygindførselen er deri- mod ikke synderligt fremtrædende (1881—83 gj.sn. 16 360 ql.); dog er den flerdobbelt saa stor som Fredr-ikshalds indførsel af denne korna.rt. I for- bindelse hermed kan erindres, at Moss udfører en del havre (1881—83

.sn. l4 l65 hl. = ca. 7000 ql.) samt affaldsmel.

Den samlede værdi af kornindførselen til Moss fordelte sig i 1881—-—83 gj.sn. saaledes paa de vigtigste komarter: rug kr. 3 006 400, hvede kr. 652 600, byg kr. 228 500, rugmel, hvedemel m. m. kr. 153 800. Rugen indføres fomemlig fra de russiske og tyske Østersøhavne, en del ogsaa fra russiske havne ved det Sorte Hav, samt fra Danmark og Frank- rige; Whxl1;eden hovedsagelig fra de tyske Østersøhavne, fra Amerika og fra Danma.r ., — Indkjøbet sker i regelen paa den maade, at sælgeren, mod indsendelse af konnossement ledsaget af faktura, trasserer tremaa.nedlig paa et bankfirma i Hamburg, enten direkte for kjøberens regning eller — ved de fleste af de større omsætninger — for regning af et bankfirma i Kristiania, der har aabnet kjøberen rembom-s. V Alt bliver saaledes i regelen betalbart i Ham- burg, idet det derværende bankfirma faar sin dækning ved henimod for- faldstid at modtage beløbet i kort sigt, nemlig: ved direkte forbindelser-, fra kjøberen, og ellers fra det Kristianiafirma, der har aabnet denne rembours. Disse omsætninger ere forholdsvis meget betydelige og kunne ofte dreie sig om kr. 60 0O0—l00 000 paa en kjøl. Assurancen besørges i regelen af kjø- beren her i landet enten ved norsk eller udenlandsk selskab. Melsalget i Norge foregaar hovedsagelig ved hjælp af handelsreisende, der optage smaaordres fra kjøbmænd, landhandlere og bagere. Salget er spredt over det hele land og antallet af kunder særdeles betydeligt. Salge- konditioneme ere forskjellige, idet der dels sælges pr. kontant, dels mod akcept almindeligvis paa 8 maaneder; paa nogle steder sælges melet i kom- mission, idet det lagres for fabrika.ntens regning. Enkelte af møl1eeierne holde egne dampskibe, der stadigt sysselsættes i meltrafiken. Rugmelet sælges især til Vestlandet, hvedemelet overalt, havremel til Telemarken, Solør, 0dalen, Drammen og andre steder i Kristiania stift-. Indførselen af andre artikler end kornvarer er, som før berørt, af mindre betydning. Blandt de vigtigere artikler havde i aarene 1881—88 manufakturvarer en gjennemsnitsværdi af kr. 94 00O, stenkul kr. 86 0OO, fedt, talg, olier m. m. kr. 37 000, maskiner kr. 36 000, smør kr. 20 700, o. s. v. Indførselen af de fire førstnævnte artikler er i de senere aar tiltaget ganske betydeligt. hvorimod det omvendte er tilfældet med artikelen smør samt med kolonialva.rer, af hvilke Moss i midten af femtiaarene havde en ret betydelig direkte import fra udlandet. Butikhandelen synes i senere aar at have gjort gode fremskridt I ud f ørselshandelen er trælasten den vigtigste artikel og havde i aarene 1881—83 en gjennemsnitsværdi af kr. 840 000. Ve af den .hele udførselsværdi. Moss har dog aldrig spillet nogen fremtrædende rolle 1 den norske trælasthandel. I aarene 1861—70 udførtes fra Moss toldsted, d. e. hovedsagelig Moss og Son, gj.sn. l4 5O0 r.—t. og i 1871—80: 15000 r.—t. Ef- ter jernbanens aabning er trælasthandelen tiltaget, idet der nu tilføres byen større partier trælast fra steder, hvorfra tømmeret ikke kunde flødes til X) I tønde rug veier lidt over l quinto-l a l00 kg. l20