Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/144

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

128 Smaalenenes amt. trælast (især planker og pitprops), føres der nu mere af disse produkter paa veiene til jernbanen. Under disse Omstændigheder har det selvfølgelig snart vist sig ønskeligt at erholde gode veiforbindelser med jernbanestationerne. Saaledes har man i aarene ]8.82—84 anlagt følgende af de ovenfor nævnte veie: 1) Moss-Vaalers fortsættelse til Svindal, 2) Skiptvet-Spyde- berg og 3) Tyslingmoen ved den svenske grænse — Præstebakke jern- banestation. Desuden forberedes veianlæg til stationerne: Tomter, Slitu, Mysen, Eidsberg., Skjeberg, Berg og Fredrikshald. Da Smaalenene er stærkt opfyldt med mindre fjeldpartier, mellem hvilke ligge de dyrkede, for det meste af lerjord bestaaende,strækninger, der ere tildels stærkt nedskaarne af vasdragenes elve— og bækkeløb, have veiene i høi grad været besværliggjo1—te ved bakker, tælegrøp, svu1 o. l., hvilke mangler i de sidste 30 aar tildels ere blevne afhjulpne, medens endnu meget staar tilbage at udbedre. Vei v edligeh oldelsen staar i Smaalenene endnu paa et lavt stand- punkt og amtet staar i denne henseende betydeligt tilbage for Akers- hus. Naar undtages Alingmoveien mellem Fredrikshald og rigs- grænsen, der for en del vedligeholdes af en entreprenør, blive amtets veie vedligeholdte ved pligtarbeide, baseret paa rodeinddeling med rede- mestre og lensmænd som tilsynsmænd. Man har forsøgt at lægge til- synet med veiene og deres daglige vedligeholdelse under veivogtere, men maa formentlig have været mindre heldig dermed, da amts- formandskabet 1884 besluttede bevi1gningen til veivogtere ophævet und- tagen for den nye vei mellem Berby og rigsgrænsen ved Tyslingmoen. Af broer findes der over Glommen fra Øieren til dens munding kun 2, nemlig Fossum bro og Sarpsbro; dog har der været paatænkt en bro ved Mørkfos. Straks nedenfor Mørkfos, ved Vitrenberg fos, havde en privatmand i firtiaarene bygget en bro over Glommen, men denne øde- lagdes i 1852 ved en flom, hvorved menneskeliv gik til spilde. I Messe- vasdraget er der paa en strækning af 5O km. 11 broer og i det fredrikshaldske vasdrag fra Ørje til Fredrikshald 6 broer. Til veivæsenets fremme er der af Smaalenenes landdistrikter i aarene 187l-—75 bidraget gjennemsnitlig kr. 31 30O aarlig og 1876 -8O: kr. 37 800, hvoraf amtskommunen kr. 30 477. I l881 og 1882 bevilgede denne gjennemsnitlig kr. 41 200, hvoraf til anlæg af nye veie og omlægning af ældre gjennemsnitlig kr. 16 OO0. Desuden bidrog kommunerne og amtet i 1871—80 til skyds— og fæ1—gevæsenet gj.sn. kr. 5 840— samt til jernbaneanlæg gj.sn. kr. 11 350. Kommunernes bidrag til fremme af veivæsenet har overhovedet været forholdsvis lidet i sammenligning med de øvrige gamter. Med bidrag fra Statens veifond er der i aarene 1852—1884 til- sammen omlagt 111 km. ny vei med et samlet kostende af kr. I 338 000 (hvoraf kr. 85 500 for Fossum bro og kr. 97 800 for Sarpsbro). Af nævnte beløb bidrog veifondet kr. 1 O14 O00 og distrikterne kr. 324 00O. 22 km. anlagdes i femtiaarene, 37 km. isekstiaarene, 24 km. i syvti- aarene og 28 km. i aarene 1882—-84. De betydeligste af disse vei-