Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/134

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 1 8 Smaalenenes amt. ker indsatte beløb er i aarene 1870—1883 tiltaget til henved det dob- belte og tilvæksten har navnlig været betydelig i landdistrikterne, hvis tilgodehavende i 1870 kun udgjorde kr. 1 O—55 0O0. Antallet af spare- banker er forøvrigt forholdsvis lidet, idet saadanne indretninger mangle i ikke mindre end 10 af amtets herreder, nemlig Id, Berg, Borge, Glemminge, Varteig, Moss 1anddistrikt, Vaaler, Rødenes, Askim og Skiptvet; i de fleste af disse have dog indbyggerne kort vei til spare- bank i den nærliggende by. j De Største sparebanker og deres forvaltningskapital ved udgangen af 1883 var: Fredrikshalds: kr. l 704 0O0, Fredrikstads: kr. 1 668 00O, Fredrikstads spareskillingsbank: kr. 754 000, Moss: kr. 1 34] 000, Sarpsborgs: kr. 422 000, Spydebergs: kr. 404 00O, samt dernæst Skjeberg, Ousø., Rygge og Rakkestad, alle med noget over kr. 30O 00O. Landeiendommene i Smaalenene have en forholdsvis betydelig pante- gjæ1d, men eiendomsværdien er ogsaa betydelig og de økonomiske forhold i det hele jævnt gode. Private laan afløses mere og mere af offentlige. navnlig af Hypothekbanken, der her har udlaant store summer, samt af Enkekassen, Oplysningsvæsenets fond, Kongsberg sølvværks driftsfond, Tiendefondet, overformynderierne. Af Hypothekbanken var ved ud- gangen af 1883 udlaant til Smaalenenes landdistrikter kr. 8 628 000, til Fredrikstad kr. 761000 og til Fredrikshald kr. 47O OOO. Med tillæg af hvad der er udlaant til Moss og Sarpsborg, bliver den samlede sum over 1O millioner kr., hvilket er den høieste udlaanssum, der fal- der paa noget amt. Se1vstændigeassuranceindretningerogassurancese1skaber findes ikke i byerne, hvorimod der i landdistrikterne findes 4 gjensi- dige brandforsikringsforeninger, nemlig Onsø, Trøgstad, Skjeberg og Rødenes (uapproberet), samt en mindre kvægforsikringsindretning i Askim. Af brandforsikringsforeningerne forsikrede Onsø og Rødenes kun huse (i 1880 for henholdsvis kr. 868 3OO og kr. 126 780), Trøg- stad hovedsagelig og Skjeberg kun løsøre (henholdsvis kr. 508 650 og kr. 403 450). De fleste husebygninger i Smaalenenes landdistrikter ere forsikrede i Akershus brandassuranceforening, i 1880 til en værdi af kr. 24 215 O00; i Norges almindelige brandforsikringsindretning var samtidig forsikret en værdi af kr. 14 977 00O, og iovennævnte mindre foreninger kr. 1 Oð9 0O0, saa at den samlede forsikringssum for huse i amtets landdistrikter udgjorde kr. 40 25] O00. — Byernes huse vare til samme tid forsikrede i Norges almindelige brandforsikringSindretning for kr. 24 OO6 O0O. A Ved kvægforsikringsindretningen i Askim var ved udgangen af 1880 for- sikret en værdi af kr. 57 200— En betydeligt større gjensidig kreaturforsik- ringsindretning stiftedes i 1873 i Fredrikshald, men, efter at være gaaet ad- skilligt frem i (le første 3 å 4 aar, opløstes den allerede i 1878. En skibsassuranceforening var i virksomhed i Fredr-ikshald fra 1840 til 1865. § 2s. si(11ɔsra1—t. Smaalenene har en ikke ubetydelig handels flaade, om det end i denne henseende staar tilbage for de fleste søndenfjeldske amter. Ved udgangen af 1883 havdes 428 seilfartøier, drægtige 111 452