Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/133

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. ll 7 Siden midten af femtiaarene er de smaalenske byers udenrigske handelsomsætning overhovedet steget meget betydeligt, nemlig fra 109Z1o mill. kr. i gjennemsnit for aarene 1856—57 til 269Z4 mill. i aarene 1881—83. Men i det indbyrdes forhold mellem disse byer er deridette tidsrum indtraadt meget betydelige forandringer. I fen1tiaarene og endnu langt ude i sekstierne var Fredrikshald Smaa1enenes første handel sstad, for hvilken amtets øvrige byer i hin tid stod langt tilbage Men medens dets hande1somsætning i aarene 1856Z57—l881Z83 tiltog fra noget over 43Z4 mill. til 7 9Z10 mill., vokste i det samme tidsrum Fredr-ikstads Omsætning fra 2îZs til 11VZ1’o mill. og Moss’ fra 16Zm til 5Vm mill.; Sarpsborgs derimod aftog fra 23Z10 til lîZs mill. Disse forandringer i de smaalenske byers handelsforhold ere hovedsagelig bevir- kede ved: 1) et overordentligt opsving i Fredrikstads trælasthandel, 2) en hermed iforbindelse staaende overgang af trælastudskibningen fra Sarpsborg til Fredrikstad, 3) et særdeles betydeligt opsving af korn— og mølleforret- ningen i Moss, samt endelig 4) nedlæggelsen af Fredrikshalds sukker- raffiuaderi og tilbagegangen i denne bys handel med de svenske grænse- distrikter, en tilbagegang, der dog er bleven mere end opveiet ved fremgang i dens trælasthandel og øvrige udenrigske handelsomsætninger. I henseende til de enkelte byers handelsforhold henvises til de specielle beskrivelser. C § 22— Bank— og assurancevæsen- Af banker og bankinstituter havde Smaalenene i 1883 en filial af Norges bank, nemlig Fredrikshalds bankkontor, oprettet i 1854, samt I7 sparebanker-, hvoraf 5 i byerne. Den ældste af amtets sparebanker er den i Moss i 1826 oprettede; derefter Fredrikshalds og Fredrik- stads (1835), Onsø og“Rakkestads sparebanker (1844), Skjebergs og ‘I’røgstads (l847) og Eidsbergs (1848). I Fredrikstad haves foruden sparebanken siden 1875 tillige en spareskillingsbank. Privatbanker fin- des ikke i Smaalenene. — Ved Fredrikshalds bankkontor var ved udgangen af 1883 udlaant kr. 1 672 280 mod veksler og vekselobligationer og kr. 143 29O mod pant samt ved sparebankerne tilsammen kr. 7 660 000 mod veksler og vekselobligationer og kr. 7l 70O mod pant. De største pengeomsætninger foregaa i Fredrikshald, ved hvis bank- kontor og sparebank der ved udgangen af 1883 mod veksler og vekselobliga- tioner var udlaant kr. 3 O47 700, medens der ved Fredrikstads sparebank og spareskillingsbank var udlaant kr. 2 OO2 900 og ved Moss sparebank kr. 1 233 800. Herved maa imidlertid bemærkes, at samtlige trælasthandlere i Fredrikstad benytte bankeme i Kristiania og kun sjeldent diskontere noget i Fredrikstad; ogsaa i Moss benytte de forretningsdrivende i stor udstræk- ning banker i Kristiania. Dette er derimod i ringere grad tilfældet i Fredrikshald. Sparebankernes samlede forvaltningskapital ved udgangen af 1883 var kr. 8 675 000, hvoraf deres egne fonds udgjorde kr. 1 116 000. Antallet af indskydere var 18 970 og deres samlede tilgodehavende kr. 7 550 658, hvoraf kr. 5 131 138 ibyernes og kr. 2 419 520 i landdistrik- ternes sparebanker. Foruden disse beløb haves antagelig en del sum- mer indestaaende i banker i Kristiania De i Smaalenenes spareban-