Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/111

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

8maalenenes amt-. 97 I det fredrikshaldske vasdrag begynder tømmer1lødningen i almindelighed midt i mai eller i begyndelsen af juni, ofte endog efter at bonden har gjort fra sig det meste af vaaraannen. Af det i dette vasdrag flødede tømmer kommer kun en mindre del fra de inden amtets grænser beliggende skove. Af hugstkvan- tumet 1 1881—s3, 61420 cy1vte1— aarlig, rem II6III1ig 16 043 paa Smaalenene, 18 145 paa Akershus, 6 623 paa Hedemarken og 20 009“ paa Sverige. Foruden tømmeret nedførtes i 1883 2 815 må skaaren last og 8 380 m3 pitprops og smaalast. Ved Skulerud lændse, der er beliggende i Høland, straks nordenfor amtsgrænsen, bliver det ad Hølandselven, Hemnessjøen (Ygderen), Mjær- men og Mjærmenelv fra Akershus og tildels Hedemarkens amt (Eid- skogen) kommende tømmer opsamlet og sorteret. Efter her at være bleven kublagt, fiødes tømmeret til Skirefos og bngseres derefter ved hjælp af dampskibe over B.ødenes-, Ødemark— og Aremarksjøerne samt Asperen med fiødning i de mellemliggende elvestykker. I den øvre del af R—ødenessjøen forøges tømmermængden ved det gjennem Risenelven fra den øvre del af Rødenes og vestre del af Rømskogen fremfiødte tømmen Ved Ørje, der er beliggende ved Rødenessjøens sydende, har tømmer- kvantnmet i aarene 1880—8l udgjort gj.sn. 21 556 tylvter, men noget længere nede, ved Botnviken i Ødemarksjøen, modtager det en meget betydelig tilvækst over Otteid, saa at det her stiger til over det dobbelte. Ved Otteidet føres tømmeret fra Stora Le først opover en liden bakke ved hjælp af en ved damp drevet kehrradindretning og væltes dernæst ned i en kanal, hvorigjennem det flødes videre frem over et opdæmmet tjern, Skinnarbutjernet, og derefter gjennem en rende slippes ned i Botnviken. Denne transport foregaar væsentlig for Fredriks- halds Sagbrugsforenings regning, idet dette bolag her er eneeier. Over samme sid er der ved Gjøsbu anlagt en konkurrerende hestejernbane î), paa hvilken i aarene 1881—82 overførtes gj.sn. 2 500 t., medens der ved Otteid i de samme aar passerede 17 400 t. og i 1883: 24 616 t. Størsteparten af dette tømmer var svensk, fra Östra og Vestra Silen, Stora Le, Store Börsjön o. a. steder; af norsk tømmer førtes over Otteidi aarene I881—83 gj.sn. 4 769 t., hvilke dels komme fra Rømskogen gjennem de svenske vasdrag: Strömsjö, Töcken, Foxen, Stora Le, dels fra den til sidstnævnte Sø stødende del af Ødemark og Aremark. En del tømmer fra Rømskogen sælges for øvrigt ogsaa til svenske trælasthandlere. Efter den over Otteid medtagne betydelige tilvækst forøges det fredrikhaldske vasdrags tømmer-masse ikke synderlig, idet den nemlig mellem Strømsfossen og Stenselven i aarene I 880—81 alene modtog en tilvækst af gj.sn. 2 796 t. tømmer og 3 880 t. skaaren 1ast. Det meste heraf er fra Aremark; dog kommer i Stense1vens nedre del samt gjennem Ganerødelven en del tømmer fra Id ( 1881 og I 882 henved 6O0 t. aarlig) samt fra Berg gjennem Medbøelven og Femsjøen (i samme aar gj.sn. 530 t.).

—J

l) Dette anlæg indkjøbtes i 1883 af et par trælasthandlere i Fredr-ikstad, der have ladet det omb4yggg-. gået det drives med en dampmaskme og staaltraadtouge, se Tcknisk ugeblad no. 1 er . Norges land og folk. I. 7