Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/107

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. 93 Rakkestad og Gautestad 337 t., fra Askim 261 t., fra Onsø 168 t. 2) Po- teter: fra Rygge h. (Rygge og Dil1ing) 223 t. 3) Melk: fra Rygge h. 688 t., fra Skjeberg 623 t., fra Raade 307 t., fra Spydeberg 273 t., fra Varteig 264 t., fra Askim“ 234 t., fra Eidsberg h. 232 t., fra Rakkestad lí. 207 t. 4) Smør og ost: fra Raade 65 t., fra Eidsberg h. 42 t., fra Skjeberg 38 t., fra Rakkestad h. 33 t. 5) Kjød og flesk: fra Rakkestad h. 54 t., fra Eidsberg h. 41 t. Ved disse opgaver bør haves i erindring, at den meste transport af landmandsprodukter fra de nærmest byerne beliggende herreder foregaar paa landevei, ikke paa jernbane. Offentlige indretninger til landbmgets fremme Sm aalene- nes landhusholdningsselskab stiftedes i aaret 1830 efter initiativ fra det kgl. selskab for Norges vel. Der blev i de første aar udfoldet en ikke ubetydelig virksomhed, men interessen synes lidt efter lidt at være bleven svækket. Med de for næringsveiene gunstige aar i begyndelsen af femtierne indtraadte et stærkt opsving og ved udgangen af 1855 havde selskabet 48l medlemmer. Senere har der i det hele været nogenlunde jævnt liv, og der har igjen i de sidste aar været adskillig fremgang. Dette selskab har bidraget meget til land- brugets udvikling i Smaalenene. Det holder aarlige udstillinger af husdyr, landbrugsprodukter og tildels landbrugsredskaber, foranstalter møder med foredrag og diskussion over landbruget vedkommende spørgsmaal og uddeler smaaskrifter om landbrug saavelsom præmier til smaabrugere for udmærket d1ift, foranstalter præmiepløininger, ind- kjøb af avlsdyr o. s. v. Dette selskab tog i 1882 initiativet til be- kjendtgjørelse af daglige veirtelegrammer fra det meteorologiske in- stitut i maanederne juli, august og september. Selskabet havde ved udgangen af 1882 397 medlemmer. Til amtets landhusholdnings- selskab har sluttet sig følgende 6 sogneselskaber: selskabet for Askims vel, Eidsbergs, Rakkestads og Raade sogneselskaber samt Borge og Tune landboforeninger. (Aarsberetninger ere indtagne i Beretningerne om det kgl. selskab for Norges vel samt i Amtsformandskabsforhand- lingerne.) Amtets landbrugsskole blev først oprettet 1847 paa Lunde- stad ved Fredrikshald. Senere har der været holdt landbrugsskoler paa forskjellige steder, som Tom i Raade, Haslem i Rakkestad, Ekeberg i Trøgstad,“ Lunder i Vaaler, Gipsund i Rygge, uden at det dog har lykkedes nogen af disse skoler at vinde nogen varig anseelse. Endelig kjøbte amtet den betydelige eiendom Kalnes i Tune, hvor der høsten 187 O blev sat i gang en land- brugssko1e, som endnu er i drift og synes at nyde megen tillid blandt jordbrugerne; den har i de senere aar været meget stærkt søgt af elever fra alle egne af amtet. Denne skole har 2 lærere for- uden bestyreren, der fungerer som praktisk lærer, og 24 elever. Kursuset er 2—aarigt og alle elever optages og udexamineres samtidigt. Ved siden af landbrugsskolen haves paa Kalnes en tvangsarbeidsanstalt, hvis lemmer afgive et væsentligt bidrag til udførelse af jordbrugs- arbeiderne; der har imidlertid i senere tid været gjort indvending mod denne forbindelse af landbrugsskole og tvangsarbeidsanstalt.