Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/106

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

92 Smaalenenes amt. Det landøkonomiske bygningsvæsen har i den senere tid gjort gode fremskridt. Angaaende vaaningshusene henvises til det i § 1O anførte. De egentlige økonomibygninger: lade, laave, stald, fjøs o. s. v., bygges i Smaalenene nu almindeligvis under et tag. Den gamle methode, at der for hvert enkelt behov skulde være særskilte bygninger spredte paa et større tun, er nu ganske forladt. Fjøs og stald bygges undertiden af sten, men oftest af træ (tømmer- bys11í11s)— Stalden og fjøset anbringes gjerne saa, at rum for foder til heste og hornkvæg kan indrettes umiddelbart ved siden. Fjøset bygges ikke sjelden paa kjælder, hvori gjødselen samles. Disse bygningers indredning gjøres i almindelighed meget hensigtsmæssig, med rumme- lige fodergange, hækker, krybber, spiltouge og baaser. Ligeledes har man nu altid tilstrækkeligt lys. Den ældre bygningsmaade, med mørke, trange, ubekvemme rum, hvor et rationelt stel og røgt var umulig, findes nu kun, hvor der staar bygninger fra gammel tid. — Laaven saavelsom laderne bygges oftest af bindingsværk med pa- neling, og konstrueres med særligt hensyn paa brugen af den senere tids maskiner til tærskning og hakkelseskjæring. Agerbrugets og fædri.ftens tilstrækkelighed .for behovet Over- sku(] af landmandsprodukter. Af hve de avles i de fleste herre- der lidt til eget forbrug. Raade, Rygge, Skjeberg og Varteig an- tages at have en del til salg, men andre herreder kjøbe mere eller mindre hvedemel. Rugavlingen giver en del overskud til salg, navnlig i distrikterne omkring Moss og tildels i Rakkestads fogderi samt i Skjeberg og Berg-, tilsammen i 7 herreder, medens avlingen er utilstrækkelig i 9 herreder. Af byg avles i regelen ikke mere end til eget forbrug. Distrikterne omkring Moss,L navnlig Rygge, have dog adskilligt at sælge, ligeledes Skjeberg samt tildels ogsaa enkelte herreder i Rakkestads fogder-i. Næsten alle herreder have derimod et mere eller mindre betydeligt over- skud af havre; navnlig er dette tilfældeti Rakkestads fogder-i, medens der fra herrederne i Moss og Tune samt Idde og Markers fogderi sælges mere af poteter. De vigtigste afsætningsg;jenstande af fædriftens frembringelser er melk og smør og dernæst levende kreaturer, medens salg af ost er af meget ringe betydning. “ Levende kreatu rer sælges især fra Rakkestads samt fra Idde og Markers fogderier. Melkesalget, der er tiltaget meget i den senere tid, har hidtil været af størst betydning for Moss og Tune samt for Idde og Markers fogderier, navnlig i de i byernes umiddelbare nær- hed liggende herreder. Efter jernbaneliniernes fuldførelse have imidlertid ogsaa andre herreder i nævnte fogderier samt tillige i Rakkestads fog- deri begyndt at tage virksom del i melkeforsendelsen til Kristiania og til de smaalenske byer. Af smør sælges meget fra Rakkestads fog- deri og noget fra Idde og Markers fogderi 1 . Fra de vigtigere jernbanestationer i amtets landdistrikt afsendtes 1 aaret 1883: 1) Kornvarer: fra Eidsberg h. (3 stationer) 734 tone (deraf fra Mysen 363, fra Slitu 294 og fra Eidsberg 77), fra Spydeberg 363 t., fra