Side:Norges land og folk - Nedenes amt 1.djvu/156

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

JORDBRUG. I43 Har-tuig Krummedike var den første nævnte samler af jorde- gods i Nedenes amt. Alene i Nedenes eiede han l5 gaarde i 1456, de fleste i østre Nedenes, saaledes Aakuaag i Søndeled, Braarvik i Dyb- vaag, Torp og Langang i Holt, Nes i Østre Moland. — Den mest berygtede samler af jordegods var lensherren Erik JIunk. Som lensherre søgte han ved alle midler at udvide sine besiddelser-. “ Efter sigende vilde han først slutte, naar de naaede fra Kvæghaugskilen til Sømskilen. Ved kongebrev af 23de mai l576 fik han tilladelse til at -:(nyde og beholde efter Norges lov» alt det jordegods, han havde eller kom til at erhverve, og benyttet tilladelsen saa godt, at han som lensherre fik 46 gaarde med samlet skyld 93V2 hud. Hele det nuværende Barbu herred, af skyld 12ÖZ9 hud eller nu 254 mark, blev hans eiendom. Hans skjæbne er omtalt senere under afsnittet «Historie». Christo-ffer Goye, der i nogle aar var lensherrei Nedenes amt, fik væsentlig ved mageskifte med kronen en del jordegods i Nedenes. For Barbu med sin ekeskog bød han en gaard dobbelt saa stor. — “l638 fik han Langsæv, Bar-bu, Torbjørnsbu, Strømsbu, Longum og Gunnilsbu mod at give kronen Borøen og Braarvik i Dybvaag, Aamdal paa Tromø og Langedal i Vest1—e Moland. I l640 fik han Færvig, Skarpenes, Brekke med 3 andre gaarde. “ Han lovede at optage Barbu Værk og fik meget gode privi- legier; thi — siger kongebrevet — et værk «kunde ikke alene bestaa med Guds velsignelse». I 1640 solgte han sine 9 sidste gaarde i lenet til kronen. Han havde eiet omtrent 53 huder. Nedenes amt havde faa adelige sædegaarde: Asdal, Rerholm og Landv-ig. Den første var den bedste, vakkert og bekvemt beliggende lige ved Nidelven og Lilleelven med godt fiske. Det saakaldte Asdal gods indbefattede Asdal, Seldal, Bjor- bæk, Huseland og Ve af Aamholt i Øiestad, Hisø med Aasbie, til- sammen Ve af hei-redets skyld. Godsets matrikulskyld var 241fs hud eller 170 daler. Disse gaarde forenede alle Vestlandets herligheder, store skoge, lakse- flskeri, mølle— og sagbrug, ypperlige haver m. v. Den første adelige eier var Brynulj Eilo.fsen, hvis søn Eile-f i l424 var Endrid Erlandsen af Losnes’s umbodsmand eller fuldmægtig paa Agder.