Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/583

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

5 70 BRATSBERG AMT. Man er i de senere aar naaet til at kunne opstille 5 saa- danne afsnit. Den første kaldes den j’ørrome)–ske tid og regnes fra jernalderens begyndelse til omtr. Kr. fødsel. I den tid var det romerske herredømme endnu ikke naaet nord for A.lperne, og det er fra de keltiske folk her, at vore lande har faaet jernalders- kulturen, selvfølgelig ikke direkte, men gjennem mellemled. Jern- alderen i Norge, Sverige og Danmark har altsaa sit første ud- spring fra barbarisk kultur; men denne er dog ikke lidet paa- virket af klassiske, etruskiske, delvis ogsaa af græske indflydelser. Den førromerske tid er det dunkleste parti af jernalderen. Grun- den hertil er ikke saa meget, at det ligger længst tilbage, men hovedsagelig kildernes magerhed. Den tids grave er nemlig yderst uanseelige og derfor vanskelige at opdage, og gravgodset er meget fattigt. Man kjender derfor endnu kun fa-a oldsager fra den førromerske tid. Denne tid er dog ogsaa repræsentereti Bratsberg (f. eks. fund fra Findal og Solum). I 1øbet af 1ste aarhundrede før Kr. gjorde romerne store erobringer nord for Alperne; deresigrændser udstraktes til Rhin og Donau. Gjennem de nye romerske provinser virkede den romerske kultur snart stærkt paa de nærmest boende uafhængige folk. Denne indflydelse forplantedes videre mod nord fra folk til folk, og allerede ved Kr. f. kan ma-n som sagt regne den ro- merske tids begyndelse i Norge. Man kalder tiden den romerske, fordi dens efterladenskaber i mange punkter bærer spor af in- direkte indflydelse af romersk kultur. Af virkelig romerske ar- beider er der forholdsvis faa, .men der findes flere produkter af romersk provinsindustri. Disse sager blev imidlertid snart efter- gjorte ogsaa her i landet og ført videre gjennem selvstændig ud- vikling. Det allermeste af hvad der er levnet fra denne tid, er derfor utvilsomt hjemligt arbeide. Den romerske tids Slutning sættes ved aar 300 efter Kr. . 3die del af jernalderen gaar fra 300–-5OO efter Kr. f. og kaldes mosefundstiden efter de rige danske mosefund, som er ty- piske for denne tid. Den kaldes af svenske arkæologer den yngre romerske tid. 4de periode gaar fra 500–800 og kaldes mellemjemaldøren. I denne periode udvikler den germanske kultur sig selvstændigt, vidt forskjellig fra den klassiske antike kultur, og den gjorde hurtigt sin indflydelse gjældende hos de nordiske folk. De her nævnte 4 perioder beuævnes sammen ældre jernalder. Den 5te periode fra 800–1050 kaldes vikingetiden eller yngre jern- alder.Ved aar 800 gjør nye indflydelser sig gjældende, nemlig da vikingetogene mod vest tog sin begyndelse fra de skandinaviske lande. Disse farter og de deraf følgende nære forbindelser med Vesteuropa har bidraget mest til at give den yngre jernalder dens