Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/578

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1(om1uNA1. HUSHo1.1)N1NG. 565 Fafl:igVæSe11et. Om fattigvæsenet i ældre tid (1786) i Sel- jord beretter Wille .– «Den eneste Indretning, Stedet kan fremvise i denne Hen- seende, bestaaer deri, at 30 Fattige, som for det meste ere senge- liggende, have efter Sognets Formue i Aaret 1782 faaet Lægder, som efter en fastsat Orden skal føde de Fattige i visse bestemte Uger, og, naar disse Fattige uddøe, da at indsette andre Nød- lidende i deres Sted.» Det nuværende fatt*igvæsen. I 1894 var i Bratsberg amt antallet af understøttede hovedpersoner 3815 eller 41.45 pr. l00O af folkemængden i 189l, den gjennemsnitlige udgift for hver hovedperson var kr. 113.40, der fordelte sig saaledes, at der for landdistriktet faldt kr. 96.17, og i byerne kr. 162.36 paa hver understøttet hovedperson. I riget var antallet af understøttede hovedpersoner 8O 749 eller 39 pr. 1000 af folkemængden med en gjennemsnitlig udgift for hver hovedperson af kr. 84.7, der fordelte sig saaledes, at der for landdistriktet faldt kr. 71.8, og for byerne kr. 109.9 paa hver understøttet hovedperson, – efter fattigstatistikken for l894; efter statistisk aarbog for 1897 var fattigkassernes udgifteri 1894 for hver understøttet hovedperson gjennemsnitlig kr. 87, der fordelte sig saaledes, at der for lauddistrikterne faldt kr. 71.00 og for byerne kr. 119.00 paa hver understøttet hovedperson. I 1890 var antallet af understøttede hovedpersoner i riget 73 364 (37 pr. 1000) og af bipersoner 92174, tilsammen 165 538 understøttede fattige, hvilket er 83 pr. 1000 af landets folke- mængde Mere end 8 pct. eller omtrent hver 12te person af landets folkemængde nyder fattigunderstøttelse, og udgifterne gik i 1894 op til henimod 7 mil1ioner, i l895 til over 7 millioner kroner. De understøttede hovedpersoners og bipersoners samlede antal er som regel mere end 21Z4 gange hovedpersonernes antal, hvilket maa erindres, naar der kun anføres antallet af understøttede hove(lpersoner. I Bratsberg amts landdistrikt var i de ti aar 1885–1894 det gjennemsnitlige antal af understøttede hovedpersoner 2 767, hvilket giver 38.43 pr. 1000 af folkemængden 1890, denne taget som middelfolkemængde, og udgiften var gjennemsnitlig kr. 92.5ö for hver understøttet hovedperson. Antallet af understøttede enslige personer var gjennemsnitlig l500; deraf var 116 børn, saa at 1384 voksne enslige personer nød understøttelse af fattigvæsenet. Antallet af understøttede familieforsørgere var gjennemsnitlig 1182. Heraf var 158 piger med børn, hvilket er 2.27 pr. 1000 af folkemængden.