Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/577

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

564 BRATSBERG AMT. sammen 3l5. Den samlede udgift ved ovennævnte 9 fortsæt- telsesskoler var i 1895–96: offentligt bidrag kr. 2l20.00, herre- dets bidrag kr. 836.00 og andre indtægter kr. 50.00, tilsammen kr. 3006.00. I amtet var ingen abnorm“§kole i skoleaaret 1885–96. I amtet var ingen kom-munale og private gutte- og pigeskoIer uden eksamensret. Offentlige høiere almenskoler. kommunale middelskoler samt private høiere gutte- og pigeskoler med ret til at afholde afgangs- eksamen var alene i byerne. (Yllmamas- “f?)lk(–høiskole i SeO“ord. U1lmann begyndte i l873 i Østre Moland ved Arendal sin folkehøiskole med kand. theol. Joh. Lange som medlærer. I l875 flyttedes skolen til Landvik ved Grimstad og i 1879 til Seljord. I denne bygd var der tid- ligere forsøgt med folkehøiskole, først af Kr. Olsen Norlid (senere sognepræst i Seljord) og derefter af O. Arvesen (senere redaktør af «Oplandenes .Avis»). 188O sattes skolen igang med 70–8O elever. Undervisnin- gen var fælles for gutter og piger, og det var første gang fælles- undervisningen for-søgtes ved nogen ungdomsskole. Sommeren l880 holdtes det første 1ærerkursus i Seljord. Vinteren 188O–81 holdtes folkehøiskolen atter i Seljord. Vaaren 1881 holdtes pigeskole i Landvik. Vinteren 1881–-82 holdtes folkehøiskolen paa Fostveit i Drangedal, 1882–83 i Vinje, 1883–84 paa Falkum i Gjerpen. Skolen henlagdes atter til Seljord vaaren 1884; den holdtes først paa-gaarden Bjørge, men flyttedes i juni l884 til Utgaarden, som af telemarkske bønder var indkjøbt i det øiemed, og hvor den nu er. Fra 1882–87 og 1892–99 har skolen faaet bidrag fra amtet. Fra 1892–98 var der ved siden af folkehøiskolen et privat- seminar. I 1899 begyndte tillige et videregaaende folkesko1ekursus med direkte statstilskud S(–min-ariet havde i 1895–96, i klasse I 15, i klasse H 21, tilsammen 36 elever, 34 mænd og 2 kvinder, hvoraf 34 var fra 1anddistrikter og 2 fra byer. Der var 5 faste lærere, 4 mænd og 1 kvinde. Notodden ung(lomsskole. fælleskursus, begyndte 1ste september 1895 med l8 gutter og17 piger og endte kurset.30te april 1896 med 12 gutter og 15 piger; ved skolen var 4 lærere og 2 1ærerinder, og den havde kr. 2400.00 i stats- og amtsbidrag, kr. 1332.00i skolepenge af eleverne og en samlet udgift af kr. 3987.00. Ulejbs ungdomsskole holdes i Hollen.