Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/372

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAN1)E1“ OG s1(1BSFART. 359 Imidlertid tager handelen mere og mere den retning, at forsyningen med varer gaar over i hænderne paa Kristiania handelsstand. Sam1et værdi af udj”ørsel for aarene 1896, 1897 og 1898 har udgjort: 1) 1s96. 1897. 1s9s. Kragerø . 1 502 l00 kr. 1 921 30O kr. 2 252 90O kr Langesund 63 200 » 65 3OO 66 5OO – Brevik . . 484 70O » 606 2O0 947 70O » Porsgrund . 2 251 900 » 3 474 2O0 2 907 80O –-) Skien . . 4 866 50O » 5 443 600 5 858 400 –-) Ialt 9 l68 40O kr. 1] 51O 600 kr. 12 032 3O0 kr Samlet værdi af .in(lLførsel har udgj ort i aarene l896, 1897 og 1898 1896 mo-r. 11–;9s. Kragerø . 235 3O0 kr 347 600 319 80O ki- Langesund 54 600 » 72 7O0 24O 3OO Brevik . . 89 0O0 » 1530 2OO 88 80O » Porsgrund . 937 80O » 792 2O0 1 O23 100 » Skien . . 3 080 80O » 3 226 200 4 265 80O » Ialt 4 397 500 kr. 4 568 9O0 5 937 80O kr ]7l(YjÞ1)“–9(3ZStOZ[Z i aarene l896, 1897 og 1898 har udgjort: P 1896. 1897. 1898. Kragerø . . 28 2O0 kr 29 689 kr. 34 530 kr Langesund . 2 924 » 2 418 » 4 ll9 » Brevik . . 10 29O » 9 290 » 12 418 » Porsgrund . . 34 213 » 39 703 » 39 853 W Skien .... 256 356 » 32O 9(i7 » 447 678 » Ialt 331983 kr. 402 O67 kr. 538 –598 kr De vigtigste udjørselsartikler i amtet er: Trælast, af hvilken den samlede udførse1 i aaret 1898 udgjorde 254 262 m3. Trælasten udføres dels som skaaren last: p1anker, battens bord; dels er det rund og huggen last, te1egrafstolper, mine tømmer, bjelker, videre trælast under l9 dm. fornemmelig pitprops.