Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/371

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

358 BRATsBP:nG Ai1T. I løbet af 2O–aarene indtraadte der nogen bedring i 11ærings- livet. Forholdene synes ogsaa at have været nogenlunde bra i 30–aarene; men det var dog først fra firtierne, at udviklingen be- gyndte at tage større fart. Fra 1838 af tiltog skibsbygningen og indkjøbet af fremmede (’fra først af især svenske?) fartøier. Varehandelen gik indtil 4O–aarene væsentlig i det gamle spor. ForbindelSen med Kjøbenl1avn, der havde været rigernes stapelplads for kolonialvarer, a1løstes af indforsel fra Ham- l)urg, Altona og Amsterdam. Manufakturvarer toges dels fra Hamburg og Liibeek, dels fra Lo11don, Senere for en stor del fra Ma11cheSter. Fra 4O–aa-rene begyndte endel høkere at tage kolonialvarer (iSær tobak) fra Larvik, og Kristiania-firmaer leverede kolonial- varer og fra 50–aarene tillige manufakturvarer. Allerede i aarhundredets første halvdel blev der i Skien gjort tilløb til handel en gros ved siden af detailforretningen, saavel i manufaktur-branchen som med tobak og andre kolonialvarer, navnlig paa kysten vestover; men det var dog først ved de nye handels- love (1842–57) at et omslag i denne retning blev nødvendigt for de større forretningsmæn(l. Ved lov af 8de august 1842 fik landhand1ere bevilgning til at 11edsætte sig «overalt, hvor distriktets tarv maatte kræve det,» uden borgerskab i kjøbstad. De maatte imidlertid ikke bo nær- mere en by end 3 (fra 1854: 1ïf2) mil og ikke forskrive varer fra udlandet. Der oprettedes omkring 1846–-55 seks privile- gerede landhandlerier i Telemarken, tildels af folk fra Kongsberg og Drammen, og disse byer samt Larvik og Kristiania optraadte stærkt konkur1–erende i Skiens op1and. Efter loven af 28de september 1857, der traadte ikraft fra 1ste januar 186O, har han(lelen paa landet, i halvanden mils af- stand fra byerne, været ganske fri saavel med kaffe, sukker, krydderier og farvestoffe som med indenrigske varer. Direkte import fra udlandet vedblev at være landha11dlerne forbudt. Denne lov bragte detail-ha11delen med telebønderne i løbet af 60–aarene til at ophøre. En ret livlig handel fandt i lang tid sted mellem Danmark og byerne i amtet; denne handel (jydehandelen) tog slut efter 1869. Fra vaaren af og udover kom aarlig 6O–-8O jydeskippere med korn og fedevarer, ligesom en hel del smaa vestlandsskuder, der havde ført sild til Østersjøen, bragte østersjøisk rug hidop. I 70–aarene afløstes denne trafik af i11dførsel af større ladninger fra Østersjøen og Sortehavet. I 5O–aarene begyndte man i Skien at drive engros-handel med kolonialvarer og manufa-kturvarer.