Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/34

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENI–H–2I), INDDELING ()G GR“l-2NDSER. 2l Grændselinjm mellem Bamle og Brunlan(‘s her-reder – tillige grændse mellem Bratsberg amt og Jarlsberg og Larvik amt – følger sundet mellem Langøen og G;jeitøm og gaar videre ud over Langeszmdsþordm og mod havet mellem Sk:jæreggm og l‘lugløen. Ældre i11ddeIi11gɔ Grønland (ogsaa Grønland) er et gammeltl navn paa landskabet om Langesundsfjorden, Skienselv og Norsjø,l eller paa fogderieme Nedre Telemarken og Bamle. Grenlandï l2te aarh. som et eget fylke; men betegnelsen Grmaþylki eller Grønafylki, som ofte bruges af nyere, har efter G. Storm ikke gammel hjemmel og er opkommet ved en misforstaae1se. Til dette Grenafylki henregner P. A. MMYl(’Zl- foruden Brats- berg amt ogsaa Numedalen i Buskerud amt. Rygjarbit eller Gor-anes –- det gamle navn for Jærnespynten - var skillet mellem Egdafylki og Grenland. Folket i Grenland kaldtes grener eller grøner; Harald Grenske, Olav den helliges fader, har sit tilnavn fra Grenland, hvor han opdroges; fjorden om P Grenlands ydre dele hed Grenmarr (d. e. grenernes hav eller fjord). E De indre dele af det nuværende Bratsberg þelamörk (tillige- med Numa(lalr) hørte ikke til noget bestemt lagthing ligesom flere andre indre dele af landet, Jemteland, Gudbrandsdalen, Valdres, Haddingjadal og Raabyggjalag. Da Grenland var blevet fylke, regnedes som Vestfolds grændse ved kysten Gremnarr eller Lange- sundsfjorden, og længere oppe de fjeldstrækninger, der adskiller dalen omkring Lög-r (elven Logen) fra de vestligere dale, naar undtages, at ogsaa den sydligste del af den dal, hvis nordligste del kaldtes Sleimdalr (Slemdal) regnedes til Vestfold. Vestmarar eller Vestmarr betegnede maaske nærmest kyst- egnene af Grenland, der dengang regnedes til Vestfold. Bratsberg amt har efter dette i tidligere tid enten tilhørt andre fylker, som Vestfold, eller været egne landskaber, der lige- som Haddingjadal, Valdres o. fl. ikke tilhørte noget bestemt fylke og heller ikke selv udgjorde noget. Kyststrækningen fra lVes:jar til Rygjarbtt hørte endnu paa Halfdan Svartes tider til Vestfold og var maaske det saakaldte Vestm-arar. Enkelte landsdele i det nuværende Bratsberg amt var: Det netop nævnte Vestmarar, nærmest kystlandet vestenfor Græn- marr eller Grenmarr, den nuværende Langesundsfjord; det har ind- befattet herrederne Bamlar (flt.), nu Bamle, og S(mdaukadalr (San- nikedal) med flere øer, hvoriblandt Az1r, der synes at have været .l’omfruland. Eida71–gr var kyst- og fjordegnene østenfor Gremnarr; muligt er det vel, at ogsaa dette herred har været regnet til Ve-stmarar, men da « Vestmarar» dog oprindelig maa betegne en vestenfor en udgjorde den vestlige del af Vestfold og regnedes fra midten af i