Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/32

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHED, INDl)EI‘lNG OG GRjENDSER. 19 til Delesvatn, hvis to arme den gjennemskjærer, og gaar til varden paa V*ipetoZ’jeld. Herfra tager atter grændsen en sydøstlig retning til Hjerpeljern, følger saa den til samme søndenfra kommende bæk til dens udløb af Primljern og gaar videre østenom dette tjern til toppen af 1S’vineknatfen. Fremdeles mod sydøst gaar nu grændselinjen til Helvedesdalen, hvor grændsen mod Sande herred begynder mellem Svarttjem og Fosvatn nord for Næraas1). Grændsen mellem Saude og Sandsv(er herreder – ogsaa grændse mellem Bratsberg og Buskerud amter – begynder i Helvedes- (lalen og gaar i sydøstlig retning til toppen af en liden aasknat, der ligger i nordøst for N(eraas og i nordvest for Sveinsbuj)“eld. Herfra gaar den mod syd lidt vestlig til nordvestre ende af Harebavatn, og gjør her en ubetydelig knæk mod syd til toppen af Kella-rjjel(l. Mod sydøst gaar nu grændsen i ret linje til sydvestre ende af Raval.s;jøen ved SkuLS–busæter og bøier herfra omtrent mod syd til toppen af det søndenfor Raval.S:jøen beliggende Ertsjjel1l, hvor grændsen mod Gjerpen herred begynder. Gr(endselinjen mellem G–jerpen og Sand-svær hev-reder – tillige amtsgrændse mellem Bratsberg og Buskerud amter – gaar fra toppen af ErtsZfjel(l i sydøstlig retning ned i det mod Raval.S:jøen nordover gaaende skar mellem Finvol(len sæter og Bløjem sæter. Herfra gaar den mere østlig til toppen af Soleim.syjeldel, faar her atter en sydøstlig retning til østenfor gaarden Soleim, hvor den bøier mod syd og passerer mellem gaardene Soleim og Brekke I sydvest for sidstnævnte gaard bøier grændselinjen atter mod sydost, tangerer Ramsvatns sydligste del og gaar til en liden aas- knat, som ligger ret nord for H1mdehev(l og sydvest for det nordvestre af de 2 Smalvøtn. Fra denne top gaar grændselinjen med en lidt mere sydlig retning til toppen af Bonden, hvor grænd- sen mod Slemdal herred begynder. G7’(87ld86ll)(]“(372– mellem Slemdal og Sandsvær herreder –- tillige amtsgrændse mellem Bratsberg og Buskerud amter – gaar fra Bonden sydøstlig til fjeldtoppen mellem Myklevatn i Sandsvær og Sporevatn. Herfra bøier den mod nordost og gaar over Mykleelven; straks efter at have passeret denne bøier den ganske lidt mere nordlig over Ruggefleld til toppen af Pigsteinen-, hvor grændselinjen mod Lardal herred begnder. Grændselinjen mellem Slemdal og Lardal herreder – tillige amts- grændse mellem Bratsberg og Jarlsberg og Larvik amter – gaar i sydlig retning over Raubjerg Kolsjjeld. Grændselinjen pas- serer derefter Kolsvatn og gaar over de brændte Eielde til øst- Y) Grændselinjen er her beskrevet efter amtskartet, hvor grændsen an- gives noget forskjellig fra rektangelkartet. e