Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/31

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

18 BRA’I’SBERG AMT. ved SZ()“(I3l’“l‘’(l noget søndenfor Østmandbus(Ptere)1 (i Rollag), og følger denne elv sydover et ganske kort stykke, men afviger saa i sydøstlig retning og gaar i en liden bue over aasskrænten til toppen af den lille knat, paa hvis sydvestre skraa-ning pladsen Zyriholm ligger, bøier saa næsten ret østover, indtil den i vest for ZVllkk(l)l-S’(Et(’I‘(’)l og;S’orl1;jevatns nordvestligste punkt liggende fjeldtop, fra hvilken den bøier af mod sydøst og nærmer sig nu stadig mere og mere Som-kjevaln, indtil den kommer i høide med og ganske nær ved Vandets sydvestligste punkt, gaar saa over i mere østlig retning med kurs paa Sorkj(îfjeld, hvis top den overskjærer, hvorefter den fra sammes sydøstre skraaning bøier ret sydover, passerer øste11om Krok(jern og X–l(Ikll:Z)“t’Z(l, og støder i det sydøstligste af de fire Aaklivøtn paa grændsen mod Fles- l)erg. G)’(P)ld-S’(*Il mellem Holm og Flesberg herre(ler – tillige grændse mellem Bratsberg og Buskerud amter –- gaar fra det sydøst1igste af de fire Aaklir11ln i en bue mod sydvest hen i Sløke(lalen, hvor- fra den dreier af ret sydover, gaar herunder vestenfor RypeUer“ og ind i det nordvest for østre Bl(1f)el(l liggende L(mgev(1tn, hvor grændsen mod Gransherred herre(l begynder. (lf(P)l(lS(’)l –mellem Gransh(–rre(l og Flesl1erg heri-e(ler – tillige amtsgrændse mellem Bratsberg og Buskerud amter –- gaar fra L(mgec-(1ln sydøstlig i ret linje til et andet vand, ogsaa kaldet L(lYly(*l“(Il)l i sydøst for lV(I’l“(l(lN(“’)l, idet den paa sin vei passerer søndenom var(len paa østre Bl(:f)“el(l og gaar over V(l’I’(I(I18FIl.S’ toppe (Fage“1;Z‘jel(l). Idet grændselinjen overskjærer Lanyevafn. bøier den af omtrent ret sydover og følger den lille i KOrslivaln faldende bæk ud i dette vand, som den derpaa gjennemskjærer, og fra hvis søndre ende den gaar næsten lige mod øst til Skien-Uernet og videre langs den af samme udløbende ]?(’II(llG(’ll) til dennes udløb i ‘]O)l(l(ll8(’l“L’(Z)l, hvor grændselinjen mod Sa-ndsvær herred begynder. GT’(PIl(l-S’8llTlj(’Il mellem G’I’(lYl.‘6ll6’)’l’(’(l og Samlsv(Pr herre-(ler – og- saa amtsgrændse mellem Bratsberg og Buskerud amter – tager sin begyndelse ved Re)2(llaelvens udløb i .]on(lalsel1:en og gaar vest- over langs denne elv, indtil den søndenfra optager Staupskar- l;(ekken, gaar saa langs denne sydover og træffer paa BaklWiJ)“eldet.v østre skraaning østfor Selslim1len paa grændsen mod Hitterdal herred. Gr(en(lselinjen –mellem Hitler(lal og 1S’(m(l.s-mer hei-re(l(“r – tillige grændse mellem Bratsberg og Buskerud amter –- begynder paa Bakl1Zfleldels østre skraaning, øst for Selslinuten, og gaar mod syd til vest for Langevatn, hvor den gjør en hurtig bøining udad mod nævnte vand, men straks derpaa atter indad, til den træffer den i Langevatn mod nordøst løbende bæk. Derefter gaar den sydøstlig, tangerer ])alvv(1tn i dets østligste punkt og fortsætter