Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHED, INDDEI‘1NG OG GRZENDSER. l7 Grændsen mellem Rauland og Nore heri-eder –- tillige grændse mellem Bratsberg og Buskerud amter – begynder paa Holberget, fra hvis top den under en ganske svag bøining mod syd gaar østover over þÌjeld.sy“ø-Flotmyren, fortsætter i samme retning,“ men med en svag krumning nordover over toppen af Ejeld.sjøberget, tangerer Els:iøens nordende og gjør saa en svag knæk, idet den tager retning paa nordenden af Kallungsjøen, hvor den træffer grændsen mod Tinn. Grændsen mellem Tinn og Nore heri-eder – tillige grændsen mellem Bratsberg og Buskerud amter – gaar fra nordenden af Kallungsæter først i en mod syd og derpaa i en mod nord ven- dende bue i østnordøstlig hovedretning over aaserne, skjærer Viduvatnbækken (Vidubækken) kort nordenom Viduvatn og fortsæt- ter til H(ettevatVns sydøStre ende, følger herfra Hætteelven videre østnordøstover til dens udløb i Maarvatn, gaar nu ret østover, idet den krummer sig ubetydelig mod syd, skjærer Slx;jorteelven, hvor den falder i sidstnævnte vand, derpaa Sypreaaen straks søndenfor vestre –S’ørljer-n (i Nore), bøier saa mod sydøst opover fjeldskraaningen, men op paa plateauet atter østover, gaar over den herværende myr samt aaserne østfor samme til Fosnemvatn, afskjærer dettes søndre tredjepart og fortsætter med østlig hoved- retning under dannelsen af flere smaa krumninger henover fjeld- plateauet og dets toppe, skjærer det nordvestligste af Fiskeløsvøtn og et lidet østfor samme liggende tjern, passe1–er Sal-Høfdas høieste del, endvidere begge de i SimlarljerWn gaaende bække, der- paa fjeldpartiet Garbu over sammes sydligste top – Vipnut – gaar nordenom Bør-sjøen, over Bø-r.Sjøbrotejjeldets høieste punkt, skjærer Lynggaardsvatn, gaar over Evaffeld, nordenom dettes høieste punkt, bøier saa mod sydøst, skjærer midt over Luj’s.sjøen, bøier saa endnu mere mod syd, passerer mellem Skjærvnuterne, over Sl(jærva et lidet stykke søndenom dens udløb af Sk:jærvs;jøen (i Nore), bøier derpaa yderligere mod syd og gaar nu parallel med denne elv opad fjeldskraaningen til nordvestre skraaning af Dagronuten, hvor den ret østfor Dønjemosæter støder paa grændsen mod Rollag herred. Grændsen mellem Tinn og Rollag herreder – tillige grændsen mellem Bratsberg og Buske1–ud amter – begynder paa Dagro- nutens nordvestre skraaning ret østfor Dønjemosæter, gaar mod sydsydøst over nævnte fjeld vestenom sammes top, videre under en først mod vest og saa mod øst svagt krummet bue sydover over Skirvej)eld (Sl(jærvestølnuO til Østmandbusæter (i Rollag), træffer her Sh:jærva som den følger et ganske kort stykke sydover, og støder saa paa grændsen mod Hovin herred. Grændsen mellem Hovin og Rollag hen-eder – tillige grændse mellem Bratsberg og .Buskerud amter –- tager sin begyndelse 2 – Bntsberg a1nt.