Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/29

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l6 BHA’I’SBERG AMT. snip af Seseatn og gaar saa i nordnordvestlig retning lige paa toppen af Sesm1f, bøier herfra omtrent ret vestover, gaar over .vø]l(Z)’(3 Dyrskarheia ud i Holmevatn til Høgeholmen, hvor den støder paa grændsen mod SuIdal. Gr(en(lsen mellem V7“)(1.(3 og Sul(lal her-re(ler –- tillige grændse mellem Bratsberg og Stavanger amter – begynder paa Høgehol- men i ]–IolmeCatn og gaar i nor(lvestlig retning skraas gjennem dette og op paa Fi(O“em1l, bøier herfra ret nordover til V(l3(l(lZS– eggens (t. p.) vestligste top, gaar videre under en næsten umerke- lig dreining til vest over Kisteb1mut til Kista og træffer her grænd- sen mod Røldal. Grændsen mellem Vl]2)“t3 og Rel(lal II–(’’I“I’(’(l(*)’ – tillige grændse mellem Bratsberg og Søndre Bergenhus amter – udgaar fra top- pen af ](ista i østnordøstIig retning til østre ende af 1sl(I(ll’(ll)lc dreier saa i nordvest]ig retning i en mod vest vendende bue gjennem (lette, som den forlader ved sammes nordende, gaar herfra vestover langs den fra (llevaa:.Paln (i Røldal) kommende bæk, indtil denne nordfra modtager tilløb fra store ÂVllj)ff(’)’ll6’(, følger saa langsmed dette tilløb i nordnordøstlig retning til og gjennem nævnte tjern, videre langsmed fjeldskraaningen øst-en- om SlO7îZl)7l(l(’7l; i høide med Nupseggen. omtrent midt mellem denne og HolmeOern, gjør grændsen et svagt bræk østover, skjærer Saml- -flOl)(Pkk(’72 ved nordenden af det søndre af de tre tjern, hvoraf den løber ud, gaar skraaS over nordre Snip af Lang(îfimd, passerer Boraeleen straks vestfor .Midfl(eger, gaar over toppen af Simle- timlen og støder ved Somgaeleens udløb af øvre Helleealn paa grænd- sen mod Rauland. Grændsen mellem Raul(md og Røl(lal herre(ler – tillige amte- grændse mellem Bratsberg og Søndre Bergenhus amter – be- gynder ved 1Songael1;ens udløb af øvre Hellevafn, hvorfra den gaar i ret linje til den paa Sauerflot i syd for (lrdealn liggende nut, der dels kaldes Syn-ingen og dels S(I3l(’Dlltf(3)l, hvor grændsen mod Ullensvang herred begynder. Grændsen mellem RaMZafld og Ullensvang hWerre(ler – tillige amtsgrændse mellem Bratsberg og Søndre Bergenhus amter – begynder i den nævnte nut, Syningen eller Sælenute)2, og gaar der- fra gjennem store Skoresla og i nordvestre kant af en i nordre kant af Sauerflot liggende beitestrækning, kaldet Brasfet, og over Bjørnel1“en 1 a 2 km. ovenfor dens udløb i Gcmleikbuvafn; gaar saa over Laagefjel(l mellem Kl)ællZ“(’Il (i Røldal) og Briskestøl (i Ullensvang), træffer S(m1lvaln i dettes østre ende. fra hvilken den bøier vest-over midt efter dette vand, fra hvis øvre ende den ved Skytte1îfo.S–sen dreier nordøstover, passerer den fra Blaam1tOe-m kommen- de bæk, der hvor stien gaar over samme, videre over den sydøstlige af Blaam1lerne til Holl)erget, hvor grændsen mod Nore herred begynder.