Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/291

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

278 BRATSBERG AMT. og mi i Bratsberg amt. Tilgangen paa aar-fugl og hjerpe er heller ikke ringe. Endog i Skiens naboherreder, Gjerpen og Solum, fanges ikke saa lidet hjerpe. Ogsaa i Bamle fogderi fæ1des en del tiur, aarfugl og hjerpe. Jagten paa ryper er i flere herreder i Øvre Telemarken af betydning Skjønsmæssig kan rypefangsten i Bratsberg amt sættes til 15000 å 20 OOO stykker. Om jagten i ældre tid bemærker Wille: «Uagtet man her har den uskatteerlige Frihed af fri Jagt og Fug1efangst, saa benytter man sig dog lidet deraf Aarsagen er vel meget denne, at Bønderne spise ikke Fug1ekiød, men over- lade det til Middelstanden.» Om fuglefangsten oplyser han: «Tilforn fangede man Fuglene med Snarer og skiøde dem med Buer, men da Skyden med Bøsse er blevet almindelig, er og Antallet af de Fugle, som forhen skaffede Benderne god Næring, meget formindsket, saa neppe l00 Tylter (en Tylt til 12 Stykker) gaaer af Telemarken om Aaret.» I fjordene er der om høsten lidt jagt paa alker, og en og anden s(el skydes ved Jomfru1and og nu og da en nise. Om prisen paa vildt i kjebstæderne i slutningen af det 18de aarhundrede siger Lund, « at Prisen paa et Reensdyr gemeenlig er fra 4 til 51Z2 Rdlr. og paa et Par Ryper fra 12 til 32 sk. ligesom der er Mængde til». Dyreliv. Flaggermus. Den hyppigste flaggermusart er den nordiske flaggermus (vespertilio borealis), der helst opholder sig i nærheden af vandene. Paa samme slags lokalitet forekommer ogsaa den langørede .flaggermus (c)espertilio auritu.S). Af gnaverne er harme (lepus bore(1lis) almindelig udbredt i de fleste herreder, dog mangler den i nogle. Ekornet (sgim“us vulgaris) holder til i lev- og naaleskogene og lemæn (lemmus noruegiCr1–G–) ti1fje1ds; den sidste optræder i somme aar talrigere end ellers. I amtets naaleskoge findes dens nære slægtning, lemmus s(Ph129ti(“olOr. Om lemænene ytrer Løvenskiold.– «Man anmerker, at naar de saa kaldede Leemænd udvandre fra deres øverste Field-Boeliger ned i de mildere Egne, at det er et Forvarsel for dyre Tider. 1781 om Høsten kom store Hære af disse ned baade til So1um, Gierpen, Bamble og Pors- grunds Sogner; den dyre Tid, og den store Mangel paa Levnets Midler for Mennesker, Heste og Qvæg “er desværre paafølget, men disse Dyr mangle nok den sædvanlige Field-Føde, naar de forlade deres Hiem, og spaa sig selv en dyr Tid.»