Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/290

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1)YRE1.1v 0G .1AoT. 277 Herom skriver R. Collet.– «I Oktober 1862 ankom 5 individer fra Hoben-Schwangau i Bayern, der indkvarteredes paa gaarden Haakenes, Vestfjord- da1en (Te1emarken). 2 af dyrene døde kort efter ankomsten; de 3 øvrige (der var han og 2 hunner), trivedes vel og fodredes i vinterens løb med løv af birk, med ener, gran, samt med lav, indtil de vaaren 1863 sattes i frihed i fjeldene ovenfor gaarden. Hele sommeren igjennem kunde de sees paa de omliggende fjeld- sider, hvor de nye naturforho1de ikke syntes at være nogen hin- dring for deres trivsel; men i 1øbet af høsten blev de alle an- grebne af dreiesyge og døde.» Ved Fossum synes der i slutningen af det 18de aarhundrede at have været anlagt en dyrehave, idet Løvenskiold i sin be- skrivelse af l784 beretter følgende: «Ved Fossum Jem-Værk er i Aar af Hr. Kammerherre Her- man von .Z)ø‘l)(’Il-S’kíOZ(Z in(lhegnet en anseelig Dyre-Have, hvor alt findes mange Rens-Dyr, Danske og Engelske Raae- og Daae-Dyr og en stor Deel Norske Harer, samme anpriste Indretning, der koster Ejeren anseeligt, er den eneste i hele Norge.» Ørne forekommer i Bratsberg amt – man skulde efter stati- stikken tro i stor mængde. Der er imidlertid grund til at an- tage, at unger af andre rovfugle, særlig i ældre tid, er taget for ømeunger, saa at der feilagtig er betalt præmie for disse. Jag0’ltlken har fra uminde1ige tider været afrettet til jagt. I det 16de aarhundrede, da der vistnok hertillands neppe mere fandtes mange, som selv anvendte falke til jagt, begyndte frem- mede at søge op til vore fjelde for der at fange falke og føre dem med sig hjem. Der dannede sig en fast stab af «falke- fængere», som enten udsen(ltes af konger eller fyrSter, eller efter- stræbte fuglene for egen regning. Saadanne speku1anter fandtes især i Nederlandene. Efterat kongen i 1560 udtrykkelig havde hævdet eiendoms- retten til alle fa1keleier i Norge, udstedtes jævnlig privilegiebreve til de fremmede falkefængere. Som «falkeleier» nævnes bl. a. ogsaa et par steder i Tele- marken. Om falkefangst, som vedvarede lige til slutten af forrige aarhuudrede, oplyser Wille-: «Falke-Fæng Flaattine ligger l Fierding Vest fra Kromviki, er Ve Miil stor, og merkværdig deraf, at tilforn fangede Hol- lænderne her Falke, ligesaa giorde de paa Ugle-Flaat, som ligger 3 Mile i Nordvest fra Argdehovd. De vare 3 i Selskab, havde J ord-Hytter at boe i, og adskillige A.nstalter at fange med.» Paa storfugl, særlig tiur og røi, er amtets skoge taalelig rige. Det antages SkjØ11S1I1æSSlg, at der aarlig fanges 2000 stykker tiur