Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/283

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

27O I3RATSBERG .xm-. en del af høiderne er bare God er væksterligheden i Froland, hvor ogsaa fjeldene som regel er skogbevoksede. Nidelvens nedslagsdistrikt udgjør 3997 km.2, hvoraf skog l 957 km.2 eller 49 0,Z’o. Antallet af indbyggere inden nedslags- distriktet er omtrent ]3()OO, hvad der med et gjennemsnitligt forbrug pr. individ af 3.5 m.3 giver 45 5O0 m.3 i aarligt forbrug. Her er gjennemsnitlig flødeti 1886–9O 49 tylvter, beregnet til 208 OOO m.3 Dette giver en samlet hugst.– P1’. k11l.9 8k0g„ Til flødning . 208 OOO 1n.3: ]O6 m.’î: 3.3 Til forbrug . 45 5O0 m.3 –: 23 m.3; 0.7 Tilsammen 253 5OO m.3:î 129 m.3; 4.0 I l891–95 er gjennemsnitlig flødet 73 O85 tylvter, hvilket antages at svare til 307 OOO kubikmeter eller 180 m.?’ pr. km.2 skog eller 5.6 kubikfod pr. maal. 0ffeI1tIig skog. Timigo(lset i Tinn blev indkjøbt efter stor- thingsbeslutning af 20de juli 1894 og kongelig resolution af 9de august 1894 for kr. 450 OO0.00 og hjemlet Staten ved skjøde fra firmaet H. Cappelens enke og D. og H. Cappelen af 15de, thinglæst 22de september 1894. Det bestaar af et større antal skoge med en del tilliggende gaarde, pladse, sætre og havnestrækninger, alt i Tinn herred. Eiendommene er samlede efterhaanden i løbet af dette aarhundrede ved indkjøb fra bygdens gaarde og udgjør nu et især i den midtre del vel arronderet kompleks. Skogen har et samlet areal af 97000 dekar. Heri er ikke medregnet en havnestrækning med lidt skog inde paa høifjeldet. Skogene er en blanding af furu og gran, mest af furu. Nederst i lierne og paa høifjeldet samt paa større aabninger i Skogene er birkeskog indblandet. Skogene ligger i lierne langs Tinnsjø og ved de i Tinnsjø faldende elve og har en samlet strandlinje af ca. 55 km. Tinnsjo ligger i en høide over havet af 188 m. (ca. 6OO fod), og Skogene strækker sig herfra og op til trægrændsen ca. 1000 m. Den 111idtre og værdifuldes1e del af eiendommen eller den saakaldte Maaremsrudaas mellem Maar og Østbygdelvene naar en høide af 90O m.; men den største del af Skogene ligger her langs fjeld- siderne i forholdsvis ringe høide over havet. Der er forholdsvis faa myrer og sjøer; enkelte distrikter, især i Vestfjorddalen, har bratte og tildels ulændte fjeldlier. Jordbunden er stenet sand- muld, fordetmeste meget tørlændt og mest skikket for furuskog. ɔ